Projekt stażowy

Społeczna Akademia Nauk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Wysoka jakość programów stażowych dla studentek i studentów SAN Warszawa”. Aktualnie prowadzimy drugą turę rekrutacji do projektu. Zapraszamy studentki i studentów studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich), którzy w październiku rozpoczęli trzeci semestr studiów na kierunkach: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Informatyka, Filologia oraz Pedagogika. Za odbyty staż studenci otrzymują wynagrodzenie.

 

W okresie od 1 marca 2018 r. do 30 września 2019 r. studenci kierunków: Architektura, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia, Informatyka oraz Pedagogika mogą skorzystać z trwających 120 godzin staży w najlepszych przedsiębiorstwach i firmach. Celem projektu „Wysoka jakość programów stażowych dla studentek i studentów SAN Warszawa” jest zwiększenie szans młodych ludzi na rynku pracy oraz zapewnienie im płynnego przejścia z etapu edukacji do etapu zatrudnienia. Na realizację projektu Społeczna Akademia Nauk otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1451459,76 zł.

 

Staż jest realizowany w wymiarze minimum 20 godzin, maksimum 40 godzin w tygodniu, maksymalnie przez 6 tygodni (20 godz. x 6 tyg.) bez przerwy, minimalnie przez trzy tygodnie (40 godz. x 3 tyg.) bez przerwy; w każdym tygodniu student może pracować różną liczbę godzin, powinna być bezwzględnie przestrzegana jednak zasada min. 20 godzin, max. 40 godzin tygodniowo.

 

Staż jest podejmowany po podpisaniu Umowy trójstronnej (Kierujący na staż – Przyjmujący na staż-Studentka lub student) i Regulaminu stażu, podpisanego przez te trzy Strony.

 

Student jest kierowany przez Przyjmującego na staż na wstępne badanie lekarskie, faktura jest wystawiana na Społeczna Akademię Nauk; student może skorzystać z badania u lekarza dostępnego przez SAN lub w innej placówce, maksymalny koszt badania to 100 zł brutto, płatne na podstawie faktury wystawionej na SAN.

 

Student na czas trwania stażu ma wystawioną polisę ubezpieczeniową NNW ze wskazanym miejscem odbywania stażu (dane adresowe firmy, w której student będzie pracował i w której będzie miał opiekuna stażu ze strony Przyjmującego na staż).

 

Student otrzymuje wynagrodzenie za pracę w trakcie odbywania stażu w wysokości 23,76 zł brutto (około 18,50 netto, w zależności od sytuacji zw. z podatkami i ubezpieczeniami odprowadzanymi przez danego studenta, ustalane na podstawie Oświadczenia studenta do celów podatkowych i ubezpieczeniowych) – płatne z budżetu projektu po zaliczeniu merytorycznym stażu przez opiekuna ze strony Przyjmującego na staż i opiekuna ze strony kierującego na staż (opiekuna staży dla kierunku studiów) na podstawie obowiązujących dokumentów (m.in. wypełnionego Dziennika stażu, Indywidualnego programu stażu i innych).

 

Opiekun staży ze strony Przyjmującego na staż otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 339 zł brutto za każdego studenta, który ukończy staż w wymiarze 120 godzin; wynagrodzenie jest płatne przez SAN na podstawie noty obciążeniowej, wystawianej przez firmę przyjmującą na staż – jest to refundacja za dodatek do wynagrodzenia za pracę, jaką przyznaje swojemu pracownikowi jako opiekunowi stażysty firma przyjmująca na staż.

 

Staże mają na celu nie tylko podniesienie poziomu umiejętności zawodowych uczestników, ale również niezbędnych do podjęcia pracy w gospodarce opartej na wiedzy, kompetencji społecznych. Na obecny rynku pracy coraz większą uwagę, oprócz konkretnej wiedzy i znajomości zagadnień w zakresie teoretycznym, zwraca się właśnie na kompetencje społeczne. Czym właściwie są kompetencje społeczne? W najprostszych słowach są to umiejętności, które przyczyniają się do skutecznej interakcji z otoczeniem. To właśnie one bardzo często warunkują to, w jakim stopniu jesteśmy się przystosować do nowych, zmieniających się warunków, jak szybko reagujemy w sytuacji trudnej, jak bardzo jesteśmy odporni na sytuacje stresowe, czy wywołujemy konflikty w grupie, czy jesteśmy osobą ugodową, czy potrafimy negocjować, czy praca w zespole nas nie przeraża itp. To wszystko składa się na nasz ogólny wizerunek jako pracownika. O ile kompetencji zawodowych można się nauczyć podczas wykładów, ćwiczeń i warsztatów prowadzonych w Społecznej Akademii Nauk, o tyle kompetencji społecznych bardzo ciężko się wyuczyć. Są one związane z pewną wrażliwością społeczną, otwartością na drugiego człowieka, zdolnościami negocjacyjnymi, empatią, asertywnością i zdolnościami komunikacyjnymi – a te wszystkie rzeczy nabywamy i kształtujemy przez cały czas zawodowej aktywności. Udział w projekcie „Wysoka jakość programów stażowych dla studentek i studentów SAN Warszawa” pozwala studentom nie tylko wykorzystywać nabyte umiejętności zawodowe w praktyce, ale też kształtuje kompetencje, których podczas studiów nie można się wyuczyć. Biorąc udział w stażach studenci mogą poznać swoje mocne i słabe strony, a co za tym idzie mogą pewniej i świadomiej wejść na rynek pracy.

Więcej informacji udziela pan Konrad Maicki, odpowiedzialny za koordynowanie projektu w SAN Warszawa. Możecie go znaleźć:
we wtorki 8.00-11.30 w sali 225
w czwartki 10.00-16.00 w sali 115
w piątki 8.00-13.00 w sali 225
oraz w soboty i niedziele (zjazdy B) 8.00-11.00 w sali 215.