Bezpłatne doradztwo zawodowe

dla studentów SAN (II i III rok lic., I i II rok mgr)
Zapraszamy do zapisów w pokoju 232

 

 

Kwalifikowany doradca zawodowy pomoże Ci w:
- pogłębieniu wiedzy o sobie i swoich predyspozycjach zawodowych i mocnych stronach
- omówieniu wyników testu Zainteresowań Zawodowych
- określeniu celu zawodowego i stworzeniu planu działania
- poznaniu skutecznych metod poszukiwania pracy
- poszerzeniu wiedzy o zawodach i rynku pracy
- stworzeniu profesjonalnych i skutecznych dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
- przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej
- symulacja rozmowy rekrutacyjnej

Anna Tychmańska

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Społecznej Akademii Nauk” kierowany jest do studentów drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich oraz studentów studiów magisterskich w SAN. Celem działań projektu realizowanych w ramach Akademickiego Biura Karier jest wsparcie studentów w skutecznym poszukiwaniu pracy, która spełnia ich aspiracje i oczekiwania.

Punktem wyjścia dla działań doradczo-szkoleniowych jest diagnoza potencjału kompetencji studenta.  Uczestnicy projektu wypełniają testy motywacji i kompetencji, które są podstawą do sporządzenia wstępnego bilansu kompetencji.

Student uzyskuje informacje na temat różnych swoich umiejętności, składających się między innymi na takie kompetencje jak planowanie, współpraca w zespole, komunikowanie się czy zarządzania sobą w czasie. Następnie student może skorzystać z grupowych i indywidualnych form wsparcia rozwoju zawodowego. W ramach indywidualnego doradztwa zawodowego student może uzyskać pomoc w:

 • opracowaniu planu poszukiwania zatrudnienia z uwzględnieniem swoich predyspozycji oraz możliwości wynikających z sytuacji na rynku pracy
 • przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (cv, listu motywacyjnego, prezentacji dorobku i sukcesów oraz innych potrzebnych w procesie aplikowania dokumentów)
 • przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Ponadto w ramach indywidualnego doradztwa student może dowiedzieć się jakie metody rekrutacji i selekcji są stosowane przez pracodawców oraz jakie są potencjalne możliwości jego dalszego rozwoju i edukacji.

Formy wsparcia grupowego obejmują warsztaty tematyczne dotyczące między innymi takich
zagadnień jak:

 • komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • inteligencja kreatywna i emocjonalna,
 • sztuka podejmowania decyzji i ryzyka,
 • motywacja w procesie rozwoju zawodowego,
 • zarządzanie czasem,
 • zakładanie i prowadzenie własnej firmy.

W ramach działań projektu realizowanych przez Akademickie Biuro Karier organizowane będą ponadto: seminaria i konferencje o tematyce związanej z rynkiem pracy oraz wykłady otwarte prowadzone przez pracodawców oraz ekspertów wydelegowanych przez firmy z różnych branż. Planowane są także targi pracy, na których studenci będą mogli spotkać się zaproszonymi pracodawcami oraz przedstawicielami organizacji wspierających rozwój zawodowy studentów i absolwentów.

Udział w projekcie pozwoli studentom na zbilansowanie swoich kompetencji, poznanie mocnych stron oraz na rozeznanie jakie kompetencje wymagają rozwoju. Rozmowy z doradca zawodowym pozwolą studentom na przygotowanie planu poszukiwania pracy, podniesienie umiejętności przygotowywania dokumentów aplikacyjnych zwiększających skuteczność pozyskiwania pracy oraz umiejętności skutecznej autoprezentacji w kontaktach z pracodawcą. Warsztaty pozwolą na zmniejszenie luk kompetencyjnych, które zostały zdiagnozowane na początku projektu. Wszelkie efekty działań projektu podejmowane w Akademickim Biurze Karier będą gromadzone w portfolio studenta, które będzie wręczane mu po uzyskaniu dyplomu. Portfolio to będzie dla pracodawców potwierdzeniem podejmowanych przez studenta działań związanych z zarządzaniem własnym rozwojem zawodowym oraz potwierdzeniem, że absolwent proaktywnie podchodzi do swojej kariery zawodowej – jest osobą otwartą, korzystającą z szans oraz odpowiedzialną za swój rozwój.

Oferty pracy i staży

Praktyka studencka jest niezbędnym elementem przygotowania do pracy i wprowadzenia aspektów praktycznych do zdobywania wiedzy w procesie kształcenia na Społecznej Akademii Nauk
w Warszawie. Poniżej prezentujemy oferty różnych instytucji, które oferują Państwu praktyki i staże. Zachęcamy do aplikowania i życzymy powodzenia w procesie rekrutacyjnym!

 

Pracodawców, którzy chcieliby zamieścić ogłoszenie o pracy dla studentów prosimy o przesyłanie materiałów na adres warszawa@san.edu.pl  

Polska Rada Biznesu: program KARIERA

STAŻ Z PERSPEKTYWĄ

Przez praktyków nazywany jest mini studiami MBA. Zbudowany na 14 latach doświadczeń, przy wsparciu ekspertek i ekspertów Polskiej Rady Biznesu, program jest gwarancją jakości i standardów, pozwalających kończącym go osobom postawić pierwsze kroki w biznesie.

 • znajdziesz ofertę najbardziej renomowanych firm w jednym miejscu
 • poznasz działanie nowoczesnej organizacji
 • zbudujesz relacje
 • rozwiniesz swoje umiejętności
 • to unikalna szansa bezpośredniej współpracy z cenionymi prezesami i właścicielami firm w Polsce

Staż Polskiej Rady Biznesu to krok od studiów do kariery. Uczestniczkom i uczestnikom daje szansę poznać nie tylko arkana pracy, ale dzięki kompleksowemu programowi, odnaleźć swoje mocne strony.

Dla co czwartej osoby staż Programu Kariera kończy się ofertą zatrudnienia.

Co najmniej 2500 złotych. To staż, na który stać każdego. Wszystkie osoby przystępujące do programu otrzymują gwarancję wynagrodzenia w kwocie umożliwiającej utrzymanie się w mieście, w którym realizowana jest praktyka.

 

Kolejna edycja programu: wiosna 2019 r.

 

DLA KOGO?

Jeśli jesteś: studentką albo studentem trzeciego roku studiów licencjackich lub inżynierskich, trzeciego, czwartego bądź piątego roku jednolitych studiów magisterskich lub inżynierskich, absolwentem studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich, studentem pierwszego lub drugiego roku magisterskich studiów uzupełniających, dziennych, zaocznych bądź wieczorowych,
w Polsce lub za granicą.

Więcej informacji!