AKTUALNOŚCI:

 

   8 stycz­nia 2017 r.   

 

Spo­łeczna Aka­de­mia Nauk otwiera rekru­ta­cję na wyjazdy na zagra­niczne stu­dia w roku aka­de­mic­kim 2017/2018 (semestr zimowy i letni), a także pro­po­nuje absol­wen­tom oraz stu­dentom SAN pod­ję­cie prak­tyk kie­run­ko­wych w waka­cje 2017 roku (czas trwa­nia – od 2 do 4 mie­sięcy).

 

Pierw­szy ter­min skła­da­nia apli­ka­cji upływa 30 stycz­nia 2017 roku.

 

Doku­menty do pobra­nia dostępne na:
http: //www.lodz.san.edu.pl/u­mie­dzy­na­ro­do­wie­nie­/e­ra­smus-1/pliki-do-pobra­nia/

 

Zro­bimy wszystko, aby tak, jak w ubie­głych latach, KAŻDY stu­dent SAN miał moż­li­wość wyjazdu z dofi­nan­so­wa­niem w wyso­ko­ści od 350 do 700 Euro mie­sięcz­nie.

 

Szcze­góły: era­smu­s@e­ra­smus.com.pl

 

   8 stycz­nia 2017 r.   

 

Wszyst­kich Stu­dentów Fizjo­te­ra­pii, Peda­go­giki oraz Tury­styki i Rekre­acji, a także innych kie­run­ków, zapra­szamy wraz z CV po angiel­sku na roz­mowy kwa­li­fi­ka­cyjne i pre­zen­ta­cję oferty sieci hoteli SANI RESORT z Gre­cji.

 

Spo­tka­nia odbędą się 23 stycz­nia 2017 r. o godzi­nie 10.00 w War­sza­wie oraz o godzi­nie 16.00 w Łodzi.

 

Pro­simy stu­dentów o potwier­dza­nie obec­no­ści mailem na adres: era­smu­s@e­ra­smus.com.pl
W tema­cie wia­do­mo­ści pro­simy napi­sać: „SANI RESORT PRAKTYKA”

 

Oferta w skró­cie:

  • Wyży­wie­nie i zakwa­te­ro­wa­nie GRATIS.
  • Wyna­gro­dze­nie około 500 Euro mie­sięcz­nie od Hotelu.
  • W przy­padku prak­tyk zgod­nych z kie­run­kiem stu­diów, dodat­kowe 500 Euro sty­pen­dium Era­smus+ od Uczelni. Suma sty­pen­dium około 1000 Euro mie­sięcz­nie.

 

Szcze­góły: era­smu­s@e­ra­smus.com.pl

   O PROGRAMIE ERASMUS+   

 

W ramach programu Erasmus+ wszyscy studenci SAN, nie tylko najlepsi, mają możliwość wyjazdów na studia (na jeden lub dwa semestry) lub na praktykę. Studenci otrzymują stypendia od 350-700 Euro miesięcznie, które nie wliczają się do dochodu i są nieopodatkowane. Dla przykładu, student wyjeżdżający na pięć miesięcy, na studia do Danii, otrzyma 2500-3500 Euro na zwiększone koszty utrzymania w czasie studiów na partnerskiej uczelni przez 1 semestr.

 

Dokładamy starań aby każdy student miał możliwość wyjechać co najmniej raz w czasie studiów. Każdy student ma w sumie 12 miesięcy tzw. „kapitału mobilności” na studiach I stopnia, i 12 miesięcy na studiach II stopnia. Student może spędzić ten czas realizując część programu studiów na partnerskiej uczelni zagranicą, lub/oraz w czasie minimum dwumiesięcznych praktyk kierunkowych.

 

Wyjazdy trwają od jednego do dwóch semestrów, w trakcie których studenci uczestniczą w zajęciach, zbierają materiały do pisanych prac licencjackich i magisterskich. Doskonalą znajomość języka, zdobywają bezcenne doświadczenia międzynarodowe oraz nawiązują kontakty zarówno o charakterze osobistym, jak i związane z ich akademickimi zainteresowaniami.

 

Studenci mają także możliwość realizacji minimum dwumiesięcznych praktyk w firmachuczelniach zagranicznych, zdobywają w ten sposób bezcenne doświadczenia, z których czerpać będą w przyszłym życiu zawodowym. Dofinansowanie takich wyjazdów wynosi od 400-600 Euro miesięcznie. Jeżeli student chce wyjechać, ale ma problem ze znalezieniem pracodawcy zachęcamy do kontaktu z Uczelnianym Koordynatorem.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami w dziale FAQ, Uczelnie partnerskie, dokumenty do pobrania, oraz Erasmus+ krok po kroku.

 

   Kontakt   

 

Uczelniany Koordynator programu Erasmus+
Ernest Nowak
erasmus@erasmus.com.pl
tel. 606 388 854

 

 

Adres do korespondencji:
Społeczna Akademia Nauk
25-562 Kielce
ul. Peryferyjna 15