Praca w SAN Warszawa

Poniżej znajdą Państwo listę stanowisk, na które aktualnie prowadzimy rekrutację.

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łącznie oferuje kształcenie na 22 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier. Atutem uczelni jest ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą – równolegle do studiów polskich – uzyskać amerykański dyplom Master, a nawet wyjechać na studia lub na praktyki zagranicę. SAN zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Kierownik Projektu

Społeczna Akademia Nauk poszukuje pracownika na następujące stanowisko:

KIEROWNIK PROJEKTU

Obowiązki:

- koordynacja i zarządzanie projektem/projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej (Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)

- organizacja zadań projektu, sporządzanie umów, formularzy, dokumentacji projektowej

- rekrutacja beneficjentów, promocja projektu, prowadzenie ewidencji

- organizacja szkoleń i nadzór nad pracą podwykonawców/wykładowców

- sporządzanie wniosków o płatność, wprowadzanie zmian do projektu

- monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu

- weryfikacja zgodności prowadzonych działań z umową o dofinansowanie projektów

- obsługa administracyjna i logistyczna, współpraca z działem rozliczeń i księgowości

 WYMAGANIA:
- doświadczeniu w koordynowaniu projektów PO Kapitał Ludzki

- umiejętność dostrzegania problemów, ich analizy oraz generowania adekwatnych rozwiązań 
- doświadczenie w pracach wymagających wysokich zdolności organizacyjnych

- wysoka kultura osobista i komunikatywność
- kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu
OFERUJEMY:
 - możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;

- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;

-  wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania i efektów pracy

Kandydatów prosimy  zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Zarządzanie

Instytut Ekonomiczny

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

adiunkt

nauki   ekonomiczne, spec. zarządzanie

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;

- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;

- intensywne wsparcie rozwoju naukowego (finansowe i organizacyjne);

- możliwość skoncentrowania się na pracy badawczej i realizacji projektów naukowych;

- stabilne warunki zatrudnienia.

Wymagania:

- spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

- stopień doktora nauk ekonomicznych;

- osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje w znaczących czasopismach międzynarodowych i udział w konferencjach naukowych;

- umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji;

- doświadczenie uczestnictwa  w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;

- doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność naukowo-badawczą;

- miele widziane doświadczenie w kontaktach biznesowych – znajomość realiów rynku;

- pożądany staż zagraniczny lub/i znaczna aktywność międzynarodowa;

- plan dalszej działalności badawczej;

- możliwość podjęcia pracy w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

Kandydatów prosimy  zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Grafika

Wydział Nauk Humanistycznych, SAN, Warszawa

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

adiunkt

(obszar sztuki, dziedzina sztuk plastycznych)

 

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;

- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;

- intensywne wsparcie rozwoju naukowego i artystycznego;

- stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

- spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

- stopień doktora sztuk/sztuki plastyczne;

- osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach;

- doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym;

- możliwość podjęcia pracy na etat w SAN, jako pierwszym miejscu pracy.

 

Kandydatów prosimy  zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Turystyka

Katedra Marketingu i Turystyki

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, SAN, Warszawa
poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

adiunkt
nauki ekonomiczne, spec.: turystyka

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
 • intensywne wsparcie rozwoju naukowego; 
 • stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

 • wykształcenie w zakresie nauk społecznych i stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych;
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu turystyki i zarządzania w postaci artykułów w renomowanych czasopismach naukowych;
 • doświadczenie w realizacji badań naukowych;
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu turystyki i/lub zarządzania;
 • umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 • list motywacyjny skierowany do Dziekana Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie;
 • życiorys zawodowy, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego;
 • kopię dyplomów;
 • opinię samodzielnego pracownika naukowego na temat predyspozycji do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • oświadczenie, że Społeczna Akademia Nauk będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę ba przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dania 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133 poz. 883)”

 

Kandydatów prosimy zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Informatyka

Katedra Informatyki

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

adiunkt

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
 • intensywne wsparcie rozwoju naukowego; 
 • stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

 • stopień doktora nauk matematycznych;
 • osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych;
 • doświadczenie dydaktyczne;
 • umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji; 
 • doświadczenie uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

 

Kandydatów prosimy zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Logistyka

Katedra Logistyki

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, SAN, Warszawa

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

adiunkt

nauki   ekonomiczne, spec.: logistyka

 

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;

- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;

- intensywne wsparcie rozwoju naukowego;

- stabilne warunki zatrudnienia.

Wymagania:

- spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

- stopień doktora nauk ekonomicznych;

- osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych;

- doświadczenie dydaktyczne  w szkolnictwie wyższym;

- umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji;

- doświadczenie uczestnictwa  w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

- możliwość podjęcia pracy w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

 

Kandydatów prosimy  zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Finanse

Instytut Ekonomiczny

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

adiunkt

nauki   ekonomiczne, spec. finanse

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;

- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;

- intensywne wsparcie rozwoju naukowego (finansowe i organizacyjne);

- możliwość skoncentrowania się na pracy badawczej i realizacji projektów naukowych;

- stabilne warunki zatrudnienia.

Wymagania:

- spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

- stopień doktora nauk ekonomicznych;

- osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje w znaczących czasopismach międzynarodowych i udział w konferencjach naukowych;

- umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji;

- doświadczenie uczestnictwa  w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;

- doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność naukowo-badawczą;

- miele widziane doświadczenie w kontaktach biznesowych – znajomość realiów rynku;

- pożądany staż zagraniczny lub/i znaczna aktywność międzynarodowa;

- plan dalszej działalności badawczej;

- możliwość podjęcia pracy w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

Kandydatów prosimy  zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Profesor, Grafika

Wydział Nauk Humanistycznych, SAN, Warszawa

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

profesor/profesor nadzwyczajny

(obszar sztuki, dziedzina sztuk plastycznych)

 

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;

- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;

- intensywne wsparcie rozwoju naukowego i artystycznego;

- stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

- spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

- stopień profesora lub doktora habilitowanego w obszarze sztuk, w dziedzinie sztuk plastycznych;

- osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach;

- doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym;

- umiejętności organizacyjne prac badawczych;

- możliwość podjęcia pracy na etat w SAN, jako pierwszym lub kolejnym miejscu pracy.

 

Kandydatów prosimy  zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Profesor, Logistyka

Katedra Logistyki

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

profesor

nauki   ekonomiczne, spec.: logistyka

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;

- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;

- intensywne wsparcie rozwoju naukowego;

- stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

- spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

- stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych;

- osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych;

- doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym;

- umiejętności organizacyjne prac badawczych;

- doświadczenie uczestnictwa  w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

- możliwość podjęcia pracy na etat w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

 

Kandydatów prosimy  zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Profesor, Zarządzanie

Instytut Ekonomiczny

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

profesor

nauki ekonomiczne

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;

- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;

- intensywne wsparcie rozwoju naukowego (finansowe i organizacyjne);

- możliwość skoncentrowania się na pracy badawczej i realizacji projektów naukowych;

- stabilne warunki zatrudnienia.

Wymagania:

- spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

- stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk ekonomicznych;

- osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje w liczących się czasopismach międzynarodowych;

- doświadczenie uczestnictwa  w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;

- doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność naukowo-badawczą;

- mile widziane doświadczenie w kontaktach biznesowych – znajomość realiów rynku;

- pożądany staż zagraniczny lub/i znaczna aktywność międzynarodowa;

- plan dalszej działalności badawczej;

- możliwość podjęcia pracy na etat w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

Kandydatów prosimy  zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.