ZAPOMOGA DLA STUDENTÓW SAN

DOSTĘPNY WNIOSEK O ZAPOMOGĘ DLA STUDENTÓW SAN

Szanowny Studencie, Szanowna Studentko!

 

26 marca 2020 r. Społeczna Akademia Nauk otrzymała pozytywną decyzję Departamentu Szkolnictwa Wyższego w sprawie zwiększenia dotacji na fundusz stypendialny na rok akademicki 2019/2020 r. Prosimy Was o zapoznanie się z wnioskiem o przyznanie jednorazowej zapomogi. Zainteresowane osoby spełniające kryteria prosimy o postępowanie zgodnie z załączoną instrukcją oraz jak najszybsze wypełnienie wniosku.

O świadczenie w formie jednorazowej zapomogi może ubiegać się student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. W szczególności podstawą wnioskowania jest utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu, spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii koronawirusa.
Więcej informacji w regulaminie świadczeń dla studentów Społecznej Akademii Nauk z dn. 12 września 2019 r.

 

W roku akademickim 2019/2020 jednorazowa zapomoga w związku z trudną sytuacją życiową, w której znalazł się student wynosi 1100 zł. 

PRZED WYPEŁNIENIEM WNIOSKU ON-LINE PRZYGOTUJ NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 1. Wniosek o przyznanie zapomogi z dotacji MNiSW z roku akademickiego 2019/20
 2. Zaświadczenie od pracodawcy o utracie dochodu przez Studentkę/Studenta lub członka rodziny spowodowanego ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii, bądź inny dokument potwierdzający utratę dochodu spowodowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju.
 3. Oświadczenie Studentki/Studenta - oświadczenie dotyczy składu rodziny w gospodarstwie domowym
  Proszę o wypisaniu kto wchodzi w skład rodziny np.:
  mama – imię i nazwisko -data urodzenia,
  tata – imię i nazwisko -data urodzenia
  brat – imię i nazwisko -data urodzenia
  małżonek– imię i nazwisko -data urodzenia
  dziecko – imię i nazwisko -data urodzenia- data urodzenia
 4. Informacja o sposobie płatności przyznanej pomocy materialnej
 5. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego (jeśli dotyczy)

 

Do gospodarstwa rodziny zalicza się następujące osoby:

 • Studentki/Studenta
 • Małżonka/i
 • rodziców, opiekunów prawnych i faktycznych Studentki/Studenta
 • będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek

PO WYSŁANIU WNIOSKU ON-LINE

 1. Po wysłaniu formularza on-line, Państwa wniosek zostanie sprawdzany pod względem formalnym (kompletność wniosku) i merytorycznym (spełnienie kryteriów).
 2. Czas rozpatrzenia wniosku, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, to 30 dni. Jednakże, rozumiejąc obecną sytuację, dołożymy wszelkich starań, by okres ten skrócić do niezbędnego minimum.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zapomogę otrzymają Państwo dalsze instrukcje drogą mailową na adres, z którego został wysłany wniosek.
 4. Wersje papierowe dokumentów, po ustaniu stanu epidemii i po odwołaniu zawieszenia zajęć, należy wysłać pocztą tradycyjną z dopiskiem ZAPOMOGA na adres:

  Społeczna Akademia Nauk
  Dziekanat (parter) ZAPOMOGA
  ul. Sienkiewicza 9
  90-113 Łódź

 5. Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować mailowo na adres: zapomogacv19@san.edu.pl

LOGOWANIE DO FORMULARZA ON-LINE ZA POMOCĄ KONTA SANet

o logowania do formularza używamy konta zwanego SANet

 • Studenci login: numeralbumu@student.san.edu.pl
 • Hasło startowe: Imię matki Twój pełen rok i dwucyfrowy miesiąc urodzenia
  Przykład: Anna199706

UWAGA! Jeśli logowałeś się już na koncie SANet, użyj indywidualnego hasła, które ustaliłeś podczas pierwszego logowania.
Dodatkowa instrukcja do Logowanie do intranetu i Office 365

UWAGA! Po zalogowaniu do konta SANet, zaloguj się do swojego studenckiego konta Office 365

UWAGA! PROSIMY O UWAŻNE WYPEŁNIENIE WNIOSKU, GDYŻ SYSTEM POZWALA, BY KAŻDY STUDENT MÓGŁ WYSŁAĆ FORMULARZ ON-LINE TYLKO RAZ

Wniosek o zapomogę: TU