COVID 19: Jak działa teraz SAN?

Poniżej najczęściej zadawane pytania przez społeczność akademicką SAN.

Mamy nadzieję, że poniższe odpowiedzi ułatwią Państwu funkcjonowanie w najbliższym czasie. Działania podjęte przez władze SAN, mają na celu wyeliminowanie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa wśród członków społeczności akademickiej i ich rodzin. Prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej.

Na jaki okres planowane jest zawieszenie zajęć i innych aktywności akademickich?

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Rektora z dn. 21 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Społecznej Akademii Nauk od dnia 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r., informujemy, że kształcenie na studiach I, II stopnia, studiach jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych i kursach nadal będzie odbywać się zdalnie z wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość. Dotyczy to również egzaminów, zaliczeń oraz konsultacji wykładowców.

Co z legitymacjami studenckimi, które są ważne do 31.03.2020, a później przedłużone do 31.05.2020?

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Więcej informacji na stronie MNiSW.

Czy student może się ubezpieczyć?

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do ukończenia 26 roku powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców.
Podstawowe informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego są na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/obowiazkowe-ubezpieczenie-zdrowotne
W przypadku wątpliwości w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego studenci proszeni są o kontakt pod adresem: place@san.edu.pl

W sprawie ubezpieczenia NNW (wypadek) oraz OC (praktyki studenckie) studenci proszeni są o kontakt pod adresem: mpiaseczna@san.edu.pl

INFORMACJE OGÓLNE

ORGANIZACJA, FORMA I TREŚĆ ZAJĘĆ

Na czym polegają zajęcia online?

Zajęcia dydaktyczne prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane w dwóch komplementarnych formach:
• asynchronicznie z wykorzystaniem platformy edukacyjnej PAO
• synchronicznie poprzez zajęcia on-line w czasie rzeczywistym

Na platformie edukacyjnej PAO znajdziesz przygotowane przez wykładowcę materiały w formie plików tekstowych, prezentacji Power Point, plików pdf, plików wideo czy audio. Podczas zajęć na platformie możesz korzystać także z narzędzi do komunikacji — forów dyskusyjnych, folderów zwrotnych oraz innych narzędzi. Niezależnie od materiałów dydaktycznych na platformie znajdować się będą ćwiczenia, testy, zadania, projekty itd. To dzięki nim sprawdzona zostanie wiedza i Twoje umiejętności. Uczysz się w dogodnym dla siebie momencie! Pamiętaj, że zajęcia na platformie nie odbywają się o określonej godzinie, w konkretnym dniu, ale zawsze w określonych ramach czasowych semestru.

Zajęcia online -  uzupełnieniem do zajęć na platformie są zajęcia synchroniczne, czyli prowadzone w czasie rzeczywistym np. wykłady, ćwiczenia. Podstawowymi rekomendowanymi narzędziami do prowadzenia zajęć on-line są narzędzia Office 365, w tym aplikacja Teams, która pozwala na przeprowadzenie wideokonferencji z udziałem studentów danej grupy. Przygotuj się na to, że zajęcia online są tak samo wymagające merytorycznie jak zajęcia w klasie. Zapewnij sobie wygodne miejsce, w którym będzie jak najmniej rzeczy rozpraszających uwagę. Uczenie się z domu i przez komputer to innego rodzaju wysiłek, co pewnie zauważysz już w pierwszych dniach.

Czy zajęcia na platformie edukacyjnej PAO obywają się w tym samym czasie, co zajęcia w czasie rzeczywistym? Jak wygląda nauka na PAO?

Praca na platformie e-learningowej ma charakter elastycznego kontaktu wirtualnego, gdzie wykładowca przekazuje materiały dydaktyczne, ustawia fora dyskusyjne, zadaje prace zaliczeniowe, a Państwo uczestniczycie w dyskusji na forach, oddajecie prace zaliczeniowe, itp. Te czynności wykładowca i student wykonuje na platformie w dowolnym miejscu i czasie. Innymi słowy te zajęcia wirtualne nie odbywają się w tym samym czasie co w realu. Wykładowca może ustalić spotkanie on-line (telekonferencja) z wykorzystaniem usługi Microsoft Teams o czym poinformuje Państwa w obszarze "Forum aktualności" w kursie (przedmiocie) na platformie e-learningowej. 

Czy zajęcia on-line będą odbywały się w tym samym czasie co te przewidziane planem zajęć na semestr letni?

W większości tak (głównie ćwiczenia), jednak dokładne informacje znajdą Państwo w harmonogramie spotkań on-line na platformie PAO w obszarach każdego kursu. Nie od razu wszystkie zajęcia będą powadzone w trybie spotkań on-line, część z nich może być prowadzona wyłącznie w formie zajęć na platformie PAO. 

Czy zaplanowane zgodnie z wcześniejszym harmonogramem wykłady i ćwiczenia na marzec, zostaną odrobione?

Zajęcia rozpoczęte na platformie elearningowej PAO w marcu, będą teraz dodatkowo rozwijane i kontynuowane w formie zajęć on-line. Państwa wykładowca będzie kontrolował proces edukacyjny i stosował różną intensywność narzędzi elearningowych (praca na platformie PAO + zajęcia on-lin) tak, by osiągnąć zamierzone efekty uczenia się.

Czy zajęcia o charakterze praktycznym – tj. ćwiczenia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?

Tak. Oczywiście nie wszystkie zajęcia da się przeprowadzić zdalnie, ale zdecydowana większość będzie w taki sposób realizowana.

Do kogo, mogę się zwrócić w sprawach merytorycznych związanych z procesem kształcenia na odległość?

W każdej sprawie dotyczącej kształcenia zdalnego na Państwa kierunku, poza tymi natury czysto technicznej, możecie zgłosić się Państwo do wydziałowych koordynatorów ds. kształcenia e-learningowego.

Czy wykładowcy będą mieli dyżury?

W obecnym stanie epidemii wszelkie dyżury/konsultacje kontaktowe są odwołane.

Proszę kontaktować się z wykładowcami drogą e-mail lub/i poprzez platformę e-learningową. Informacje o adresach e-mail do wykładowców dostępne są na stronach uczelni w Strefie Studenta.
Dodatkowo wszyscy studenci oraz wykładowcy SAN mają dostęp do systemu Microsoft Teams. Przechodzimy całkowicie na kontakt on-line.

Czy semestr zostanie przedłużony/organizacja roku akademickiego zostanie zmieniona?

Władze SAN zastrzegają sobie możliwość zmiany organizacji roku akademickiego, jeśli nastąpi taka konieczność w uzasadnionych okolicznościach. Na razie nie podejmujemy decyzji w tej sprawie. Wszystkie niezbędne informacje będą publikowane na stronie internetowej SAN.

PYTANIE DZIEKANATOWE

Jak pracują dziekanaty?

Do 24 maja br. Dziekanaty nie przyjmują studentów/interesantów,

  • sprawy należy załatwiać przede wszystkim z wykorzystaniem drogi elektronicznej (e-maile, skany) lub za pomocą kontaktów telefonicznych oraz z ograniczeniem korespondencji w formie papierowej do niezbędnego minimum.

Po 24 maja br.

  • zaleca się procesowanie spraw w działach administracyjnych z wykorzystaniem drogi elektronicznej (e-maile, skany) lub za pomocą kontaktów telefonicznych. Korespondencja w formie papierowej powinna zostać ograniczona do niezbędnego minimum. Jeżeli sprawa wymaga pojawienia się interesanta w jednym z działów administracyjnych, prosimy o zapoznanie się z zasadami przyjmowania interesantów w budynkach Społecznej Akademii Nauk.
Co z przedłużeniem sesji, które kończy się 31.03.2020?

Wszyscy studenci, którzy otrzymali zgodę na przedłużenie sesji do 31 marca 2020 automatycznie mają tę zgodę wydłużoną do 30 kwietnia 2020 r.
Jednocześnie przypominamy, że w celu zaliczenia przedmiotu, Student indywidualnie kontaktuje się poprzez maila z wykładowcą prowadzącym zajęcia. Kontakty do wykładowców dostępne są w Strefie Studenta po zalogowaniu.


Przypominamy, że przedłużenie sesji semestru zimowego upływa z dniem 30.04.2020.

Osoby, które nie zaliczyły semestru powinny złożyć wniosek o warunkowy wpis na kolejny semestr (max. z 3 przedmiotów), wraz z potwierdzeniem opłaty lub wniosek o powtarzanie semestru. Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie uczelni w strefie studenta, w zakładce dokumenty i formularze do pobrania. Wypełnione formularze (skany) prosimy wysyłać na e-mail odpowiedniego dziekanatu.

Prosimy również o weryfikację ocen w wirtualnym dziekanacie, a w przypadku braku wpisów o pilny kontakt z prowadzącym zajęcia.

Co z warunkami, które miały być ważne do 31.03.2020?

Warunki z przedmiotów, które miały datę brzegową 31 marca 2020 również są automatycznie przedłużone do 30 kwietnia 2020.
Jednocześnie przypominamy, że w celu zaliczenia warunku, Student indywidualnie kontaktuje się poprzez maila z wykładowcą prowadzącym zajęcia. Kontakty do wykładowców dostępne są w Strefie Studenta po zalogowaniu. 

Co ze składaniem prac dyplomowych?

Termin składania prac dyplomowych został wydłużony do 30.04.2020 roku (termin dla Studentów, którzy mieli przedłużony termin składania prac do 31 marca).

W okresie zawieszenia zajęć na Uczelni, składanie prac dyplomowych odbywa się drogą elektroniczną. Wszystkie prace powinny zostać przesłane na adres odpowiedniego Dziekanatu. W tym celu należy przygotować plik z pracą dyplomową oraz stosownymi oświadczeniami w formacie pdf. Jeśli forma pracy tego wymaga, należy także przygotować załączniki do pracy dyplomowej w adekwatnych formatach (np. jpg., mp3, mp4 itp.). W temacie wiadomości konieczne jest wpisanie imienia i nazwiska autora pracy, kierunku oraz trybu studiów, a także numeru albumu. W innym przypadku, wiadomość skierowana do Dziekanatu może zostać potraktowana jako SPAM.

Należy dopilnować, by decyzja o zatwierdzeniu ostatecznej formy pracy przez promotora dotarła do Dziekanatu w formie e-mailowej. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia pracy dyplomowej (tj. zasady dyplomowania, oświadczenia do pracy itp.) znajdują się w Strefie studenta po zalogowaniu (zakładka Dyplomowanie).


Przypominamy, że termin złożenia prac dyplomowych upływa 30.04.2020.

Osoby, które do tego dnia nie złożą pracy powinny złożyć wniosek o kolejne powtarzanie seminarium wraz z potwierdzeniem opłaty. Wniosek do pobrania dostępny jest na stronie uczelni w strefie studenta, w zakładce dokumenty i formularze do pobrania. Wypełnione formularze (skany) prosimy wysyłać na e-mail odpowiedniego dziekanatu.

W przypadku braku dokonania formalności Dziekan może skreślić z listy studentów.

Co z zaliczeniem praktyk studenckich?

Konieczność zaliczenia praktyk studenckich

  • z semestru zimowego została decyzją Rektora SAN wydłużona do 30.04.2020 - praktyki mogą być zaliczane zdalnie,
  • zaliczenie praktyk z semestru letniego zostały wydłużone do 30.09.2020 - praktyki mogą być zaliczane zdalnie.  

W sprawie praktyk Studenci proszeni są o kontakt z opiekunami praktyk.

PYTANIA TECHNICZNE

Loguję się na platformę PAO zgodnie z przedstawioną instrukcją i otrzymuję komunikat o niewłaściwych danych. Co mam zrobić?

Prosimy raz jeszcze dokładnie sprawdzić procedurę logowania na stronie https://platforma.pao.pl

Dla nowych użytkowników platformy dane dostępowe zostaną wysłane automatycznie z adresu e-mail pomoc.techniczna@pao.pl, jak tylko konta będą założone i aktywne, a przedmioty/kursy będą podpięte do kont.

Jeżeli miałeś już konto na platformie i KONTYNUUJESZ NAUKĘ dane do logowania pozostają BEZ ZMIAN

Proszę także ponowić próbę zalogowania z innej przeglądarki (preferowane to Firefox, Chrome lub Edge). Jeśli powyższe nie zadziała prosimy zgodnie z procedurą na stronie platformy wysłać zapytanie do wsparcia IT na adres e-mail: pomoc.techniczna@pao.pl z opisem problemu (szczegóły na stronie jw.).

Jak zalogować się do usług Microsoft Office 365?

Aby skorzystać z usług Microsoft Office 365 należy wejść na stronę do logowania: https://office.com

Dane logowania:

identyfikator SANet: numeralbumu@student.san.edu.pl
Przykład: identyfikator SANet dla studentów: 123456@student.san.edu.pl
Przykład: identyfikator SANet dla słuchaczy studiów podyplomowych: SP123456@student.san.edu.pl

hasło startowe (pierwszego logowania): imię matki (wielka literą) pełen rok urodzenia oraz dwucyfrowy miesiąc urodzenia
Przykład: hasło startowe: Anna198006 (co oznacza, że imię matki studenta to Anna, rok urodzenia studenta 1980, a miesiąc urodzenia to czerwiec 06)

Więcej informacji o usłudze w zakładce Microsoft Office 365.