Samorząd studencki

Organizacją reprezentującą interesy wszystkich studentów na terenie Uczelni jest Samorząd studencki (zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” art. 202 ust. 2). W skład samorządu uczelnianego wchodzą przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych Społecznej Akademii Nauk. Organy Samorządu działają niezależnie od organów Uczelni. Samorząd jest organizacją samodzielną, niezależną od organizacji społecznych i politycznych, niepodporządkowaną żadnym ponaduczelnianym strukturom samorządowym lub administracyjnym.

 

Samorząd prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów. Jest reprezentowany w Komisji Stypendialnej, zajmującej się m.in. przyznawaniem stypendiów socjalnych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Komisji Dyscyplinarnej. Bierze też czynny udział w działaniach na rzecz utrzymania wysokiego poziomu nauczania poprzez cykliczne prowadzenie ankiet, mających na celu ocenę funkcjonowania Uczelni. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego uczestniczą w pracach Parlamentu Studentów RP (przedstawiciel Samorządu SAN zasiada w Komisji Rewizyjnej PSRP) i MONSSUN-u oraz reprezentują Uczelnię podczas ogólnopolskich i lokalnych konferencji i spotkań studenckich.

 

Samorząd SAN jest inicjatorem i organizatorem licznych akcji o charakterze charytatywnym i kulturalno-rozrywkowym. Studenci biorą również czynny udział w promocji Uczelni: podczas Dni Otwartych, spotkań warsztatowych dla maturzystów oraz wykładów gościnnych.


W każdym wydziale Społecznej Akademii Nauk funkcjonują lokalne przedstawicielstwa Samorządu, realizujące lokalnie cele i zadania Samorządu Studentów SAN.


W roku akademickim 2016/17 studentów Społecznej Akademii Nauk w Warszawie reprezentują:

  • Patrycja Kulas - Przewodnicząca Samorządu
  • Konrad Gadulski - Wiceprzewodniczący Samorządu
  • Ksenia Chukhray - Sekretarz Samorządu
  • Tetiana Pruska - Skarbnik Samorządu

Pozostali członkowie Samorządu:

  • Ilona Ziętara - przedstawiciel studentów studiów niestacjonarnych
  • Michał Adamkiewicz
  • Agnieszka Onfurowicz
  • Karolina Drewnik
  • Katarzyna Piotrowska

Kontakt z Samorządem Studentów SAN w Warszawie: kulaspatrycja@gmail.com

 


Rzecznik Praw Studenta w Społecznej Akademii Nauk
występuje w interesie studentów. Pomaga studentom w rozwiązywaniu problemów. Zajmuje się skargami i wnioskami studentów dotyczącymi spraw, które ich zdaniem nie zostały właściwie zrealizowane. Rzecznik, wspólnie z Samorządem Studenckim, jest przedstawicielem studentów podczas podejmowania decyzji przez władze Uczelni i reprezentuje ich w sprawach spornych.

Kontakt z Rzecznikiem Praw Studenta SAN: rzecznik@san.edu.pl