Stypendia

Stypendia 2021/2022

Szanowni Studenci,

Wnioski o stypendium w roku akademickim 2021/2022 należy składać w terminie od 28.09.2021 r. do 18.10.2021 r.

 

Wniosek należy wypełnić w wirtualnym dziekanacie, a następnie wydrukować, podpisać i wraz ze wszystkimi załącznikami złożyć w budynku Uczelni, ul. Łucka 11:
 

  • stypendium rektora, zapomoga i stypendium dla osób niepełnosprawnych - w odpowiednim Dziekanacie,
  • stypendium socjalne - pokój nr 105.
Terminy naboru wniosków 2021/22

Uwaga!

Wnioski o stypendium w roku akademickim 2021/2022 należy złożyć w terminie od 28.09.2021 r. do 18.10.2021 r. 

Wniosek należy wypełnić w wirtualnym dziekanacie, a następnie wydrukować, podpisać i wraz ze wszystkimi załącznikami złożyć w budynku Uczelni, ul. Łucka 11:

  • stypendium rektora, zapomoga i dla osób niepełnosprawnych - w odpowiednim Dziekanacie,
  • stypendium socjalne - pokój nr 105.

 

Ważne:

  • Wnioski o stypendium Rektora będą przyjmowane od średniej 4,10. Stypendium to otrzyma 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. Osoby po innych uczelniach, proszone są o przyniesienie zaświadczenia o średniej arytmetycznej za ostatni rok studiów z pięcioma miejscami po przecinku oraz z datą obrony.
  • Do stypendium socjalnego dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 1050 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym;
  • Dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. wynosi: 3819 zł

UWAGA!

Aby złożyć wniosek o stypendium rektora, zapomogę lub stypendium dla osób niepełnosprawnych zapraszamy do Dziekanatu. 

Aby złożyć wniosek o stypendium socjalne prosimy dokonać rezerwacji wizyty przez system Bookings, który znajduje się w zakładce poniżej.

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Kto? Student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, bądź sportowe. O stypendium może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.  

W jaki sposób uzyskać stypendium? Aby uzyskać stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe należy złożyć odpowiedni wniosek w Dziekanacie kierunkowym. Regulamin, wnioski oraz zasady przyznawania stypendium są dostępne w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia.

Jaka jest wysokość stypendium? Stypendium za osiągnięcia naukowe przyznawane jest w wysokości nawet do kilkuset złotych miesięcznie. W roku akademickim 2019/2020 wynosi 610 zł miesięcznie. 

UWAGA!

Aby złożyć wniosek o stypendium rektora, zapomogę lub stypendium dla osób niepełnosprawnych prosimy o rezerwowanie wizyt do właściwych dziekanatów przez aplikacje Bookings w zakładce Kontakt. 

Stypendium socjalne i zapomoga

Stypendium socjalne

Kto? Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

W jaki sposób uzyskać stypendium? Stypendium przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta, na podstawie miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane. Regulamin, zasady i wzory wniosków znajdują się w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia.

Jaka jest wysokość stypendium? Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości nawet do kilkuset złotych miesięcznie. W roku akademickim 2019/2020 wynosi 1100 zł miesięcznie. 

 

 

Dodatek do stypendium socjalnego

Kto? Student studiów stacjonarnych, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać zwiększoną wysokość stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym miejscu, zamieszkując z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem.

W jaki sposób uzyskać dodatek? Dodatek przyznawany jest na wniosek studenta dostępny w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia.

Jaka jest wysokość dodatku? W roku akademickim 2019/2020 dodatek do stypendium socjalnego wynosi 200 zł miesięcznie. 

 

 

Zapomoga

Kto? O przyznanie zapomogi może ubiegać się student , który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy materialnej.

W jaki sposób uzyskać stypendium? Wniosek o zapomogę losową trzeba złożyć niezwłocznie od daty zdarzenia (np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, wypadek, powódź), nie później niż 3 miesiące od zdarzenia. Regulamin, zasady i wzory wniosków znajdują się w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia.

Jaka jest wysokość stypendium? W roku akademickim 2019/2020 jednorazowa zapomoga w związku z trudną sytuacją życiową, w której znalazł się student wynosiła 1100 zł

UWAGA!

Aby złożyć wniosek o stypendium socjalne prosimy dokonać rezerwacji wizyty przez system Bookings, który znajduje się poniżej.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Kto? Stypendium może otrzymywać student z potwierdzonym orzeczeniem o niepełnosprawności.

W jaki sposób uzyskać stypendium? Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wraz załącznikami należy złożyć do Dziekanatu kierunkowego. Regulamin, zasady i wzory wniosków znajdują się w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia

Jaka jest wysokość stypendium? Wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. W roku akademickim 2019/2020 stypendium wynosi: 

  • stopień znaczny - 1000 zł miesięcznie
  • stopień umiarkowany - 800 zł miesięcznie
  • stopień lekki - 600 zł miesięcznie