Stypendia

Stypendia 2020/2021

Terminy naboru wniosków 2020/21

Uwaga!

Wnioski o stypendium w roku akademickim 2020/2021 należy złożyć w terminie od 21.09.2020 r. do 15.10.2020 r. we właściwym pokoju:

 • stypendium rektora i dla osób niepełnosprawnych - dziekanat (ZAPISY W ZAKŁADCE KONTAKT)
 • stypendium socjalne i zapomoga - p. 232.

 

 

Ważne:

 • Wnioski o stypendium Rektora będą przyjmowane od średniej 4,10Stypendium to otrzyma 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. Osoby po innych uczelniach, proszone są o przyniesienie zaświadczenia o średniej arytmetycznej za ostatni rok studiów z pięcioma miejscami po przecinku oraz z datą obrony.
 • Do stypendium socjalnego dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 820 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym.
 • Dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. wynosi: 3244 zł.

 

Przypominamy, że na złożenie dokumentów należy zapisać się za pośrednictwem aplikacji Bookings.

 

Kontakt: stypendiawawa@san.edu.pl

Zapomoga dla studentów

Szanowni Studenci!

 

Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom informujemy, że student, którego sytuacja ekonomiczna uległa istotnemu pogorszeniu w wyniku pandemii Covid-19 może ubiegać się o (jednorazową) zapomogę z funduszu stypendialnego. Wzór wniosku znajduje się niżej. 

 

Wnioski o jednorazową zapomogę wraz z dokumentami potwierdzającymi opisaną we wniosku sytuację należy złożyć wraz z kompletem dokumentów (kryterium dochodowe i dokumenty jak do stypendium socjalnego). O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym, niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia, uzasadniającego przyznanie zapomogi.

 

Dodatkowe wyjaśnienia:

 

 1. Komisja stypendialna jako trudną sytuację życiową definiuje także utratę pracy w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce.
 2. Zdarzenie podane przez studenta będące podstawą ubiegania się o zapomogę, należy udokumentować oraz dokładnie opisać we wniosku, obrazując zaistniałą sytuację, w jakiej znalazł się student (i jego rodzina) w związku z ww. zdarzeniem.
 3. Dokumentami potwierdzającymi trudną sytuację studenta, mogą być przykładowo:  
 • zaświadczenia od pracodawcy o utracie pracy,
 • lub ksero świadectwa pracy.
 1. Zapomoga, decyzją studenta, może być przekazana na poczet czesnego lub na wskazane przez niego konto.
 2. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim (raz w semestrze). Nie może jednak otrzymać zapomogi dwa razy z tego samego powodu.
 3. Wnioski o zapomogi wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy składać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres uczelni: Społeczna Akademia Nauk, ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa z dopiskiem ZAPOMOGA.
Ranking Punktów
Średnia arytmetyczna ocen

W związku z wieloma pytaniami jak obliczyć średnią arytmetyczną ocen końcowych wyjaśniamy:

Należy zliczyć wszystkie oceny końcowe z semestru zimowego i letniego w roku akademickim 2019/2020. ( nie wliczamy zal. , zaliczeń). Sumę z ocen końcowych dzielimy przez liczbę ocen końcowych.

Zgodnie z regulaminem studiów § 22 Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z wszystkich ocen uzyskanych przez studenta z poszczególnych form zajęć i w poszczególnych terminach zaliczenia/egzaminu (również w drodze awansu), w tym ocen negatywnych, zaokrągloną do oceny pełnej lub połówkowej, tj.:

 • w przypadku średniej arytmetycznej w wysokości do 3,24 wpisuje się 3,0;
 • w przypadku średniej arytmetycznej mieszczącej się pomiędzy 3,25 a 3,74 wpisuje się 3,5;
 • w przypadku średniej arytmetycznej mieszczącej się pomiędzy 3,75 a 4,24 wpisuje się 4,0;
 • w przypadku średniej arytmetycznej mieszczącej się pomiędzy 4,25 a 4,74 wpisuje się 4,5;
 • w przypadku średniej arytmetycznej mieszczącej się pomiędzy 4,75 a 5,00 wpisuje się 5,0.

Przy obliczaniu średniej nie są uwzględniane formy zajęć, w przypadku, których ocenę zastępuje wpis „zal” lub „nzal”.