Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie w języku polskim powinni złożyć następujące dokumenty:  

 • Formularz rekrutacyjny - wypełniony i podpisany (formularz dostępny będzie poniżej oraz w Biurze Rekrutacji od 7 maja br.)
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • fotografia (zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dowód wpłaty wpisowego, opłaty rejestracyjnej i opłaty za legitymację,
 • wypełnioną w dwóch egzemplarzach i podpisaną umowę o świadczeniu usług edukacyjnych wraz z załącznikiem (umowa dostępna będzie poniżej oraz w Biurze Rekrutacji od 7 maja br.)

Z uwagi na przyspieszenie procesu rekrutacji (i skrócenie kolejki) prosimy o przynoszenie ze sobą kserokopii wskazanych wyżej dokumentów!

 

Kandydaci na studia II stopnia w języku polskim powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Formularz rekrutacyjny - wypełniony i podpisany (formularz dostępny będzie poniżej oraz w Biurze Rekrutacji od 7 maja br.).
 • kserokopia dyplomu licencjackiego lub inżynierskiego (oryginał do wglądu),
 • kserokopia suplementu (oryginał do wglądu) - nie dotyczy absolwentów SAN,
 • fotografia (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dowód wpłaty wpisowego, opłaty rejestracyjnej i za legitymację,
 • umowę o świadczeniu usług edukacyjnych wraz z załącznikiem (umowa dostępna będzie poniżej oraz w Biurze Rekrutacji od 7 maja br.)

 

Z uwagi na przyspieszenie procesu rekrutacji (i skrócenie kolejki) prosimy o przynoszenie ze sobą kserokopii wskazanych wyżej dokumentów!


Zasady rekrutacji na studia w kolejnym roku akademickim będą opublikowane wraz z rozpoczęciem naboru na studia na rok akademicki 2018/2019, t.j. nie wcześniej niż 2 kwietnia 2018 r.