Powrót

Rekrutacja cudzoziemców

ETAP I

Kandydat cudzoziemiec może dokonać zapisu na studia:

 • w oparciu o oryginały dokumentów– w przypadku, gdy kandydat dostarczy dokumenty bezpośrednio do Biura Rekrutacji
 • w oparciu o kopie dokumentów – kandydat przesyła do Biura Rekrutacji drogą mailową na adres: rekrutacja_wawa@san.edu.pl skany dokumentów rekrutacyjnych lub ich kopie na adres pocztowy. Wówczas Kandydat jest zobowiązany do przedłożenia oryginałów wszystkich dokumentów niezwłocznie po przyjeździe do Polski.
 • za pośrednictwem osoby legitymującej się właściwym pełnomocnictwem i ważnym dokumentem tożsamości.

Wstępna kwalifikacja cudzoziemców na studia w SAN następuje na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydata, takich jak:

 1. Formularz aplikacyjny Do pobrania polski formularz
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie wraz z suplementem
 3. Kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
 4. Kopia certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku ww. dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez SAN po przyjeździe do Polski
 5. Dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej i wpisowej
 6. Dowód wniesienia opłata czesnego (z góry za I rok nauki lub dla kandydatów z Białorusi i Ukrainy za semestr),
 7. 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczenie usług finansowych.


Dodatkowe dokumenty (jeśli dotyczą Kandydata):

 1. Kopia karty pobytu lub ważna wiza RP (jeśli Kandydat ubiega się o przyjęcie z terytorium Polski)
 2. Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią
 3. Oświadczenie o poddaniu się procesowi nostryfikacji
 4. Pełnomocnictwo (jeśli dokumenty są składane za pośrednictwem osoby trzeciej)

 

Na podstawie przedstawionych dokumentów zapada decyzja o zakwalifikowaniu cudzoziemca na studia. Decyzja może być:

 1. odebrana osobiście przez Kandydata lub jego pełnomocnika
 2. wysłana pocztą na adres Kandydata wskazany w formularzu aplikacyjnym.
ETAP II

Najpóźniej przed końcem rekrutacji lub niezwłocznie po przyjeździe do Polski, cudzoziemiec składa w Biurze Rekrutacji:

 1. oryginały wszystkich dokumentów wymienionych w etapie I (jeśli kandydat zakwalifikowany został na studia w oparciu o kopie dokumentów),
 2. poświadczone przez uczelnię kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wraz z suplementami, które zostały zalegalizowane lub opatrzone apostille. Wyjątki: International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB) oraz dokumenty edukacyjne wystawione na terenie Ukrainy i Białorusi. Legalizacja/apostille podlegają tłumaczeniu na język polski,
 3. poświadczona przez uczelnię kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 4. potwierdzenie legalizacji pobytu na terytorium Polski: poświadczone przez uczelnię kopie wizy albo zezwolenia na pobyt stały/osiedlenie się (karty stałego pobytu) albo zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu); do karty czasowego pobytu należy dołączyć decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony,
 5. 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym,
 6. dokument stwierdzający, że świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wystawiony przez Ministerstwo Edukacji lub polską placówkę dyplomatyczną w kraju wydania dyplomu (chyba, że taka informacja jest umieszczona na dokumencie edukacyjnym),
 7. tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów wydanych w innym języku niż polski. Tłumaczeń dokonuje w Polsce tłumacz przysięgły z listy Ministerstwa Sprawiedliwości lub za granicą jednostki wyznaczone przez polski konsulat. W przypadku tłumaczenia za granicą dodatkowo należy złożyć legalizację tłumaczenia dokonaną w polskiej placówce dyplomatycznej,
 8. w przypadku dokumentów uznawanych w trybie nostryfikacji, dokument stwierdzający równorzędność z odpowiednim dokumentem polskim – dokument należy dostarczany do końca pierwszego semestru studiów,
 9. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i wybranej formie kształcenia (z tłumaczeniem na język polski, jeśli wydane zostało w innym języku niż polski),
 10. informacja o adresie, pod którym przebywa cudzoziemiec w Polsce: poświadczona przez uczelnię kopia decyzji o zameldowaniu lub umowy najmu lokalu mieszkaniowego.
Wymogi językowe

Cudzoziemcy przyjmowani na studia prowadzone w Społecznej Akademii Nauk w języku polskim zobligowani są do udokumentowania znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w tym języku. Znajomość języka polskiego student może poświadczyć poprzez:

 1. przedstawienie certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 2. poświadczenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 3. uzyskają potwierdzenie z SAN, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. W tym celu Kandyta musi:
 • złożyć oświadczenia o poziomie swoich kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez Społeczną Akademię Nauk po przyjeździe do Polski.
 • złożyć inny certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego.

Rejestracja na egzamin lub/i na kurs zakończony egzaminem odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.multi.spoleczna.pl i jest obowiązkowa.

 

TERMINY EGZAMINU EK-PJO

I termin: 22.09. 2017 r. – dla studentów, którzy zapiszą się do SAN do 15.09.2017 r.
II termin: 15.11.2017 r. – dla studentów, którzy zapiszą się do SAN po 15.09.2017 r.
Termin kursu zakończonego egzaminem: 4.09.2017 – 22.09.2017 (poniedziałek-piątek).

 

KOSZT:
Egzamin EK-PJO – 200 PLN
Kurs  – 1000 PLN
Kurs semestralny (obowiązkowy w przypadku niezaliczenia EK-PJO. Pomijany, w przypadku dostarczenia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskim) – 1000 PLN

 


KONTO do WPŁAT:
Bank ING Bank Śląski
IBAN: PL04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
SWIFT: INGBPLPW

W tytule przelewu prosimy wpisać:
IMIĘ i NAZWISKO + opłata za kurs miesięczny lub semestralny z języka polskiego

Jeśli kandydat rejestruje się wyłącznie na egzamin prosimy w tytule przelewu należy wpisać: IMIĘ i NAZWISKO + opłata za egzamin EK-PJO z języka polskiego

 

TERMINY PŁATNOŚCI:
- za egzamin w I terminie – do dnia 15.09.2017 r.
- za egzamin w II terminie – do dnia 10.11.2017 r.
- za kurs miesięczny (wrzesień) zakończony egzaminem – do dnia 21.08.2017 r.
- za kurs semestralny (obowiązkowy w przypadku niezaliczenia EK-PJO) – do dnia 1.10.2017 r.

 

MIEJSCE EGZAMINU:
O miejscu i godzinie egzaminu student zostanie poinformowany drogą mailową na adres podany w trakcie rejestracji.

 

UWAGA:
Student, który nie zda egzaminu EK-PJO potwierdzającego znajomość języka polskiego, może podjąć studia w SAN pod warunkiem, że w I semestrze będzie obowiązkowo uczęszczał w SAN na płatny kurs języka polskiego jako obcego i przed przystąpieniem do pierwszej sesji egzaminacyjnej zda egzamin EK-PJO.

 

 

„Nie bądź niemową!”
II EDYCJA KURSU Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Kurs adresowany do zagranicznych studentów rosyjskojęzycznych, którzy chcą przygotować się do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego jako obcego.

Zapisy na kurs do: 04.08.2017 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na egzamin na www.multi.spoleczna.pl, w którym umieszczony jest również formularz zgłoszeniowy na kurs oraz test plasujący.
Czas trwania kursu: 4.09.2017 – 22.09.2017 (poniedziałek-piątek).
Egzamin: 22.09.2017 r.
Koszt kursu: 1000 zł

 

 

UWAGA:

W kursie mogą wziąć udział również studenci spoza SAN. Koszt kursu dla studentów spoza SAN – 1000 zł.
Jeśli liczba zainteresowanych będzie wystarczająca, istnieje możliwość utworzenia grupy w Łodzi.

 

Экзамен по польскому языку как иностранному

для рускоязычных студентов иностранцев

поступающих в SAN в 2017 году

 

Каждый студент иностранец, намеревающийся учиться в SAN на польском языке, может приступить к экзамену по польскому языку как иностранному ("EK-PJO") и подтвердить своё знание польского языка на уровне, позваляющем на учёбу на польском языке. Экзамен не является обязательным. Запись на экзамен проводится онлайн через сайт: www.multi.spoleczna.pl. Если вы желаете посмотреть пример экзамена, вы можете скачать его также на сайте: www.multi.spoleczna.pl.

 

Сроки экзаменов

 

I срок: 22.09. 2017 г. – для студентов, которые поступят в SAN до 15.09.2017 г.

II срок: 15.11.2017 г. – для студентов, которые поступят в SAN после 15.09.2017 г.

 

Информация о месте проведения экзамена пo польскому языку будет направлена каждому студенту по электрoнной почте. 

 

 

Курсы польского языка "Не будь нiмим"

 

К учёбе на польском языке в SAN и к экзамену по польскому языку как иностранному можно подготовиться на интенсивных курсах польского языка организуемых SAN в сентябре в Варшаве. Срок проведения курсов: 4.09.2017 г. – 22.09.2017 г. (с понедельника по пятницу).

Записи на курсы польского языка в SAN проводятся онлайн через сайт: www.multi.spoleczna.pl (только после регистрации на экзамен по польскому языку, который не является обязательным).

После регистарции на курсы польского языка следует обязательно решить онлайн тест по польскому языку с целью пройти предварительное тестирование, на основе результатов которого студент будет зачислен в учебную группу, соответствующую его уровню владения польским языком. 

 

Оплатa за экзамен и за курсы:

 

Стоимость экзамена – 200 PLN. Оплату за экзамен необходимо внести не позже чем:

 • до 15.09.2017 г. (для первого срока)
 • до 10.11.2017 г. (для второго срока)

 

Стоимость курсов – 1000 PLN.

Оплату за курсы в сентябре необходимо внести не позже чем до 21.08.2017 г.

 

Банковские реквизиты для перевода оплаты за курсы и за экзамен:

Название банка: Bank ING Bank Śląski

IBAN: PL04 1050 1461 1000 0023 0860 1794

SWIFT: INGBPLPW

 

Назначение платежа за экзамен по польскому языку: Имя и фамилия кандидата, оплата за экзамен EK-PJO, дата экзамена.

Назначение платежа за курсы и экзамен по польскому языку: Имя и фамилия кандидата, оплата за курсы польского языка 09.2017.

 

По вопросам пишите по адресу: dwieczorek@spoleczna.pl (можно писать по-русски)

Uznawalność zagranicznego wykształcenia

Wymogi językowe
Kandydat legitymujący się wykształceniem uzyskanym poza granicami Polski i ubiegający się o przyjęcie na studia w SAN musi posiadać dokumenty:
1. w przypadku studiów pierwszego stopnia (licencjackich) lub jednolitych studiów magisterskich:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (maturę) lub równorzędne,
 • dyplom IB (International Baccalaureat),
 • dyplom EB (European Baccalaureate)

2. w przypadku studiów drugiego stopnia (magisterskich) – dyplom ukończenia szkoły wyższej na poziomie równoważnym poziomowi studiów pierwszego stopnia (licencjackich) uprawniające do podjęcia studiów na odpowiednim poziomie w kraju ich wydania.

Jeżeli świadectwo/dyplom nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia, do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć suplement lub transkrypt zawierający min. wykaz ocen.


Świadectwo szkolne (matura) / dyplom szkoły wyższej musi być:

ZALEGALIZOWANY

Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie. Legalizacji zagranicznych dokumentów o wykształceniu dokonuje polska placówka konsularna w państwie, w którym je wydano.
Apostille - jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu.
Lista państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41 
WAŻNE: Legalizacji (apostille) nie można dokonać po przyjeździe do Polski.
UZNANY W POLSCE ZA RÓWNOWAŻNE Z ODPOWIEDNIM POLSKIM ŚWIADECTWEM/DYPLOMEM
PRZETŁUMACZONY NA JĘZYK POLSKI

Kandydat zobowiązany jest przedłożyć tłumaczenie przysięgłe na język polski:

 • świadectwa lub dyplomu
 • legalizacji / apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym)
 • dokumentu stwierdzającego, że dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów.

Tłumaczeń dokonuje w Polsce tłumacz przysięgły z listy Ministerstwa Sprawiedliwości lub za granicą jednostki wyznaczone przez polski konsulat. W przypadku tłumaczenia za granicą dodatkowo należy złożyć legalizację tłumaczenia dokonaną w polskiej placówce dyplomatycznej.

Szczegółowych informacji na temat uznawalności zagranicznego wykształcenia przy przyjęciu Kandydata na studia w Społecznej Akademii Nauk udziela Biuro Rekrutacji: telefonicznie pod numerem +48 22 656 36 18 lub mailowo: rekrutacja_wawa@san.edu.pl