Powrót

Rekrutacja cudzoziemców

Cudzoziemcy w SAN

Cudzoziemcem w rozumieniu przepisów prawa polskiego jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Jeżeli jesteś kandydatem cudzoziemcem i ubiegasz się o przyjęcie do Społecznej Akademii Nauk zapoznaj się z etapami rejestracji na studia.

Osoby, które posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

Proces rekrutacji

Kandydat cudzoziemiec może dokonać zapisu na studia:

Poprzez założenie konta w systemie rekrutacyjnym na stronie www.e-rekrutacja.san.edu.pl. Po dodaniu skanów lub zdjęć wymaganych dokumentów oraz zdjęcia do legitymacji należy umówić się na dostarczenie oryginałów dokumentów do  Biura Rekrutacji . Na wizytę należy zapisać się przez nowoczesny system Bookings.

ETAP I - wstępna rekrutacja

Wstępna kwalifikacja cudzoziemców na studia w SAN następuje na podstawie dokumentów przesłanych w rejestracji online, takich jak: 

 1. Dokumenty potwierdzające wykształcenie wraz z suplementem (Atestat ukończenia szkoły średniej/ Dyplom Bachelor , wraz z apostille lub nostryfikacją świadectwa)
 2. Tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów w języku innym niż polski
 3. Kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
 4. 1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość)
 5. Kopia certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku ww. dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez SAN po przyjeździe do Polski, nie dotyczy kierunku Filologia
 6. Dokument potwierdzający legalizację pobytu (wiza /karta pobytu/Karta Polaka/inny dokument potwierdzającego legalizację pobytu lub dokumentu potwierdzającego ubieganie się o legalizację pobytu.)

 Dodatkowe dokumenty (jeśli dotyczą Kandydata):

 1. Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią,
 2. Oświadczenie o poddaniu się procesowi nostryfikacji,
 3. Pełnomocnictwo (jeśli dokumenty są składane za pośrednictwem osoby trzeciej).

Na podstawie przedstawionych dokumentów zapada decyzja o zakwalifikowaniu cudzoziemca na studia. Decyzja może być:

 1. odebrana osobiście przez Kandydata lub jego pełnomocnika,
 2. wysłana pocztą na adres Kandydata wskazany w formularzu aplikacyjnym.
ETAP II - rekrutacja uzupełniająca

Najpóźniej przed końcem rekrutacji lub niezwłocznie po przyjeździe do Polski, cudzoziemiec składa w Biurze Rekrutacji:

 1. Dokumenty potwierdzające wykształcenie wraz z suplementem (Atestat ukończenia szkoły średniej/ Dyplom Bachelor, wraz z apostille lub nostryfikacją świadectwa. Kopia i oryginał do wglądu)
 2. Tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów w języku innym niż polski
 3. Paszport (do wglądu)
 4. Kopia certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku ww. dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez SAN po przyjeździe do Polski, nie dotyczy kierunku Filologia
 5. Dokument potwierdzający legalizację pobytu (wiza /karta pobytu/Karta Polaka/inny dokument potwierdzającego legalizację pobytu lub dokumentu potwierdzającego ubieganie się o legalizację pobytu.)
 6. Dokument stwierdzający, że świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wystawiony przez Ministerstwo Edukacji lub polską placówkę dyplomatyczną w kraju wydania dyplomu (chyba, że taka informacja jest umieszczona na dokumencie edukacyjnym)
 7. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (100 zł)
 8. Potwierdzenie opłaty pierwszej raty czesnego (do 05.10 lub przed otrzymaniem zaświadczenia o zakwalifikowaniu na studia)

 Kandydaci na kierunki Fizjoterapia i Kosmetologia (wszystkie stopnie) powinni dodatkowo złożyć:

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie wydawane jest w Biurze rekrutacji przy składaniu dokumentów).
Wymogi językowe

Cudzoziemcy przyjmowani na studia prowadzone w Społecznej Akademii Nauk w języku polskim zobligowani są do udokumentowania znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w tym języku. Znajomość języka polskiego student może poświadczyć poprzez:

1.Przedstawienie certyfikatu znajomości języka polskiego  przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

2.Oświadczenie o poziomie swoich kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez Społeczną Akademię Nauk po przyjeździe do Polski, z którego certyfikat należy złożyć najpóźniej do końca I semestru

Oferta językowa dla cudzoziemców

Cudzoziemcy nieposiadający:

 1. Certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 2. Poświadczenia ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

Mogą skorzystać z prowadzonego przez SAN intensywnego kursu języka polskiego „Polski na studia”, przygotowującego do studiowania w języku polskim lub podejść do egzaminu z języka polskiego.

Dodatkowe informacje dla cudzoziemców

Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów niebędących obywatelami państwa członkowskiego UE oraz EFTA

Student, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który nie jest uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, może ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia podpisując umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu oraz samodzielnie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W celu podpisania umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy udać się do oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania. Oddziałem właściwym dla cudzoziemców mieszkających w województwie łódzkim jest:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
www.nfz-warszawa.pl

NFZ - jak ubezpieczyć się dobrowolnie

W sprawie szczegółowych pytań dotyczących zawarcia umowy z NFZ prosimy o kontakt z właściwym oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Student – cudzoziemiec, który  posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), może korzystać z świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydanej w kraju pochodzenia.

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ DLA CUDZOZIEMCÓW

Studenci Cudzoziemcy przyjęci od roku akademickiego 2019/2020 i dalej

Studenci Cudzoziemcy, którzy podjęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021 i dalej, są uprawnieni do ubiegania się o świadczenie pomocy materialnej, jaką jest:

 • zapomoga,
 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium Rektora

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Poz. 1668 z późn. zm.)

O powyższe świadczenia mogą się ubiegać studenci:

 1. obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 4. Cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźców, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Cudzoziemcy - posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11 a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 6. Posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 7. Cudzoziemcy będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151 b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156 b ust. 1 tej ustawy lub posiadają wizę krajową, w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

*O świadczenie, w formie stypendium socjalnego nie może ubiegać się cudzoziemiec niewymieniony w  pkt 2-8
**O stypendium Rektora mogą ubiegać się wszyscy cudzoziemcy, bez względu na rok przyjęcia na studia.

Studenci Cudzoziemcy przyjęci przed rokiem akademickim 2019/2020

Studenci Cudzoziemcy, którzy podjęli kształcenie przed rokiem akademicki 2019/2020, którzy:

 • posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkom ich rodzin, posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów i podejmują studia na innych zasadach niż obowiązujących obywateli polskich

i ubiegają się o:

 • zapomogę,
 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych

zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365) takim studentom nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg.

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi, tak jak obywatele polscy.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia wyższe:

 • Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • Cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach;
 • Cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadający prawo stałego pobytu obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin.

Studenci, którzy ukończyli tytuł licencjata i ponownie studiują na studiach licencjackich nie mogą ubiegać się o żadne stypendium.

Studenci, którzy ukończyli studia magisterskie nie mogą również ubiegać się już o żadne stypendium.

Studenci Cudzoziemcy wypełniają wnioski i oświadczenia w języku polskim. Dokumenty dołączane do wniosku w innym języku niż polski, przed złożeniem muszą zostać przetłumaczone na język polski przez przysięgłego tłumacza i złożone wraz z oryginałami.