Powrót

Rekrutacja cudzoziemców

ETAP I

Kandydat cudzoziemiec może dokonać zapisu na studia:

 • w oparciu o oryginały dokumentów – w przypadku, gdy kandydat dostarczy dokumenty bezpośrednio do Biura Rekrutacji.
 • za pośrednictwem osoby legitymującej się właściwym pełnomocnictwem i ważnym dokumentem tożsamości
 • w oparciu o kopie dokumentów – kandydat przesyła do Biura Rekrutacji
  • SKANY dokumentów rekrutacyjnych drogą mailową na adres: rekrutacja_wawa@san.edu.pl 
  • KOPIE dokumentów rekrutacyjnych na adres pocztowy:
   Biuro Rekrutacji
   Społeczna Akademia Nauk
   ul. Łucka 11
   00-842 Warszawa.

Wówczas Kandydat jest zobowiązany do przedłożenia oryginałów wszystkich dokumentów niezwłocznie po przyjeździe do Polski.

 

 

Wstępna kwalifikacja cudzoziemców na studia w SAN następuje na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydata, takich jak:

 • Formularz aplikacyjny
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie wraz z suplementem
 • Kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
 • Kopia certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku ww. dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez SAN po przyjeździe do Polski.
 • Dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej, wpisowej i za legitymację.
 • Dowód wniesienia opłata czesnego (z góry za rok nauki lub - dla kandydatów z Białorusi i Ukrainy za jeden semestr nauki).
 • Dwa egzemplarze podpisanej umowy o świadczenie usług finansowych wraz z załącznikiem.


Dodatkowe dokumenty (jeśli dotyczą Kandydata):

 • Kopia karty pobytu lub ważna wiza RP (jeśli Kandydat ubiega się o przyjęcie z terytorium Polski).
 • Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią.
 • Oświadczenie o poddaniu się procesowi nostryfikacji.
 • Pełnomocnictwo (jeśli dokumenty są składane za pośrednictwem osoby trzeciej).

 

Na podstawie przedstawionych dokumentów zapada decyzja o zakwalifikowaniu cudzoziemca na studia. Decyzja może być:

 • odebrana osobiście przez Kandydata lub jego pełnomocnika,
 • wysłana pocztą na adres Kandydata wskazany w formularzu aplikacyjnym.
ETAP II

Najpóźniej przed końcem rekrutacji lub niezwłocznie po przyjeździe do Polski, cudzoziemiec składa w Biurze Rekrutacji:

 • oryginały wszystkich dokumentów wymienionych w etapie I (jeśli kandydat zakwalifikowany został na studia w oparciu o kopie dokumentów),
 • poświadczone przez uczelnię kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wraz z suplementami, które zostały zalegalizowane lub opatrzone apostille.
  Wyjątki: International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB) oraz dokumenty edukacyjne wystawione na terenie Ukrainy i Białorusi. Legalizacja/apostille podlegają tłumaczeniu na język polski,
 • poświadczona przez uczelnię kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • potwierdzenie legalizacji pobytu na terytorium Polski: poświadczone przez uczelnię kopie wizy albo zezwolenia na pobyt stały/osiedlenie się (karty stałego pobytu) albo zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu); do karty czasowego pobytu należy dołączyć decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony,
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym,
 • dokument stwierdzający, że świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wystawiony przez Ministerstwo Edukacji lub polską placówkę dyplomatyczną w kraju wydania dyplomu (chyba, że taka informacja jest umieszczona na dokumencie edukacyjnym),
 • tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów wydanych w innym języku niż polski. Tłumaczeń dokonuje w Polsce tłumacz przysięgły z listy Ministerstwa Sprawiedliwości lub za granicą jednostki wyznaczone przez polski konsulat. W przypadku tłumaczenia za granicą dodatkowo należy złożyć legalizację tłumaczenia dokonaną w polskiej placówce dyplomatycznej,
 • w przypadku dokumentów uznawanych w trybie nostryfikacji, dokument stwierdzający równorzędność z odpowiednim dokumentem polskim – dokument należy dostarczany do końca pierwszego semestru studiów,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i wybranej formie kształcenia (z tłumaczeniem na język polski, jeśli wydane zostało w innym języku niż polski),
 • informacja o adresie, pod którym przebywa cudzoziemiec w Polsce: poświadczona przez uczelnię kopia decyzji o zameldowaniu lub umowy najmu lokalu mieszkaniowego.
Wymogi językowe

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

Cudzoziemcy przyjmowani na studia prowadzone w Społecznej Akademii Nauk w języku polskim zobligowani są do udokumentowania znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w tym języku. Znajomość języka polskiego student może poświadczyć poprzez:

 • przedstawienie certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • poświadczenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 • uzyskają potwierdzenie z SAN, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. W tym celu kandydat musi złożyć oświadczenia o poziomie swoich kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez Społeczną Akademię Nauk po przyjeździe do Polski.
Kurs języka polskiego „POLSKI NA STUDIA”

Centrum Języków Obcych

Społecznej Akademii Nauk

zaprasza cudzoziemców rozpoczynających studia w języku polskim

na intensywny kurs języka polskiego

„POLSKI NA STUDIA”

 

Czas trwania kursu: 1.09.2018 r. - 22.09.2018 r.

Cennik kursu: 1200 zł

Zapisy: www.event.san.edu.pl do dnia 20.08.2018 r.

Kontakt: dwieczorek@san.edu.pl 

 

 

Cudzoziemców rozpoczynających naukę w SAN w roku akademickim 2018/2019 zapraszamy na intensywny kurs języka polskiego„Polski na studia”, przygotowujący do studiowania w języku polskim.

 

Program kursu dostosowany jest do potrzeb studenta i obejmuje oprócz tematyki ogólnej, przewidzianej dla danego poziomu, zagadnienia dotyczące struktury uczelni, toku studiów, załatwiania formalności na uczelni, form zwracania się do wykładowców, a także warsztaty przygotowujące do wypowiedzi ustnych i pisania prac zaliczeniowych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów języka polskiego metodami aktywizującymi z naciskiem na praktyczne posługiwanie się językiem polskim na studiach. Organizator zapewnia podręcznik oraz wszelkie materiały dydaktyczne.

 

Oferta kursów obejmuje grupy na poziomach:

   • Poziom A2 (średnio zaawansowany niższy)
   • Poziom B1 (średnio zaawansowany)
   • Poziom B2 (średnio zaawansowany wyższy)

Kwalifikacja do grupy i określenie poziomu uczestnika odbędzie się w dniu 1.09.2018 r. o godz. 10.00 w SAN przy ul. Łuckiej 11 na podstawie testu diagnostycznego, do którego musi przystąpić każdy uczestnik kursu.

 

Zapisy na kurs odbywają się tylko przez stronę internetową szkoły www.event.san.edu.pl do dnia 20.08.2018 r. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zapisanie się na kurs, wypełnienie ankiety, potwierdzenie zapoznania się z informacją o kursie, oraz przelanie opłaty za kurs w kwocie wskazanej w cenniku (zależnie od terminu zapisu i promocji, z której korzysta kandydat).

 

Opłatę za kurs należy przelać na konto podane poniżej w terminie 7 dni od daty zapisania się na kurs, a potwierdzenie przesłać na e-mail: rekrutacja_wawa@san.edu.pl.

Konto do wpłat za kurs:
Bank ING Bank Śląski
IBAN: PL04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
SWIFT: INGBPLPW

W tytule przelewu należy koniecznie wpisać: Imię i nazwisko + opłata za kurs języka polskiego.

 

Uczestnicy kursu nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat za egzamin.

 

Organizator nie zwraca wniesionych opłat za kurs w przypadku nieobecności na kursie wynikającej z winy uczestnika. Zwrot opłaty w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania możliwy jest tylko w szczególnych wypadkach losowych po ich udokumentowaniu (np. choroba) i jest proporcjonalny do liczby niewykorzystanych lekcji.

 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat o ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu wydany przez CJO SAN. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest 80% frekwencja na kursie oraz zaliczenie testu egzaminacyjnego z wynikiem minimum 60%.

 

Wszelkie informacje dotyczące organizacji kursu będą przekazywane uczestnikowi kursu na podany przy rejestracji na kurs adres e-mail.

 

Kontakt w sprawie kursu (również w języku rosyjskim) – opiekun kursów języka polskiego: dwieczorek@san.edu.pl.

 


 

 

Курсы польского языка "С ПОЛЬСКИМ В ВУЗ"

 

К учёбе на польском языке в САН и к экзамену по польскому языку как иностранному можно подготовиться на интенсивных курсах польского языка, организуемых САН-ом в сентябре. Занятия ведут опытные преподаватели польского языка. Программа курсов адресована студентам поступающим в вуз.

 1.  Срокипроведения курсов: 1.09.2018 г. - 22.09.2018 г.
  Участник курсов будет зачислен в группу, соответствующую его уровню владения польским языком (A1, A2, B1), на основе предварительного тестирования, которое состоится в первый день курсов, т.е. 1.09.2018 г.


 2. Записи на курсы польского языка в САН проводятся только онлайн через сайт: www.event.san.edu.pl до 20.08.2018 г. Количество мест в группах ограничено.
  Чтобы записаться на курсы необходимо:
  зарегистрироваться на курсы;
  заполнить анкету участника курсов;
  подтвердить во время регистрации, что ознакомились с информацией о курсах;
  перевести оплату за курсы.


 3. Стоимость курсов: 1200 PLN 
  В стоимость курсов включены: учебник + все учебные материалы + оплата за экзамен по польскому языку


  Банковские реквизиты для перевода оплаты за курсы польского языка :

  Наименование банка: Bank ING Bank Śląski
  IBAN: PL04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
  SWIFT: INGBPLPW  Назначение платежа: Имя и фамилия кандидата + оплата за курсы польского языка.

  Организатор не возвращает оплату за курсы, если участник не явился на курсы по своей вине.

  Каждый участник курсов получит сертификат об участии в курсах и сдаче экзамена, если будет присутствовать на 80% занятий и сдаст экзамен с результатом минимум 60%.

  О результатах экзамена сообщим каждому участнику по адресу эмайл, который подал при регистрации, в течение 7 дней со дня проведения экзамена. 4. По вопросам пишите по адресу: dwieczorek@san.edu.pl

 

 

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO

Centrum Języków Obcych

Społecznej Akademii Nauk

zaprasza cudzoziemców

rozpoczynających naukę w SAN w roku akademickim 2018/2019
na  Egzamin z  języka polskiego jako obcego

 

Egzamin z  języka polskiego jako obcego na poziomie B1, organizowany przez Centrum Języków Obcych Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, ma na celu potwierdzenie kompetencji w zakresie znajomości języka polskiego, w sytuacji, gdy cudzoziemiec nie posiada żadnego z wymaganych dokumentów, potwierdzających znajomość języka polskiego jako obcego. Egzamin na poziomie B1 można składać w wybranym terminie. Zapisy na egzamin odbywają się tylko on-line przez stronę internetową SAN www.event.san.edu.pl.

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

 • zarejestrowanie się na egzamin najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem egzaminu;
 • wypełnienie ankiety uczestnika egzaminu;
 • potwierdzenie o zapoznaniu się z informacją o egzaminie;
 • przelanie opłaty za egzamin najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem egzaminu.

 

Przykładowy egzamin można pobrać poniżej.

 

 

 

Terminy egzaminu (do wyboru):

 

 • 09.2018 r. (zapisy do 20.09.2018 r.)
 • 11.2018 r. (zapisy do 14.11.2018 r.)
 • 01.2019 r. (zapisy do 16.01.2019 r.)

 

Koszt: 250 zł

Zapisy na egzamin: www.event.san.edu.pl

Miejsce egzaminu: SAN, Warszawa, ul. Łucka 11

 1. Opłatę za egzamin należy przelać na konto:

 

Bank ING Bank Śląski

IBAN: PL04 1050 1461 1000 0023 0860 1794

SWIFT: INGBPLPW

 

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko + opłata za egzamin z języka polskiego

 

Organizator nie zwraca opłat za egzamin w przypadku nie stawienia się na egzamin z winy uczestnika. Jedynie w przypadku niemożności przystąpienia do egzaminu  z powodu wypadków losowych i po ich udokumentowaniu (np. choroba), uczestnik, za zgodą organizatora, może przystąpić do egzaminu w innym terminie i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

Uczestnik egzaminu jest zobowiązany zgłosić się na egzamin z dowodem potwierdzającym jego tożsamość, tj. z paszportem, oraz z dowodem wpłaty na egzamin.

 

Każdy uczestnik przystępujący do egzaminu otrzyma certyfikat, potwierdzający zdanie egzaminu, jeśli uzyska wynik minimum 60%. O wynikach egzaminu i dacie odbioru certyfikatów uczestnicy zostaną poinformowani na adres e-mail podany przy rejestracji na egzamin, nie później niż w terminie 7 dni od daty zdania egzaminu.

 

Uczestnik, który nie zda egzaminu, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonym przez organizatora kursu, jednak nie później niż do 30.01.2019, tj. przed przystąpieniem do I sesji egzaminacyjnej, i po wniesieniu opłaty za egzamin poprawkowy w wysokości 150 zł.

 

Wszelkie informacje dotyczące organizacji egzaminu (godziny i sali) organizator będzie przekazywał uczestnikowi drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail.

 

Kontakt w sprawie egzaminu (także w języku rosyjskim): opiekun kursów języka polskiego e-mail: dwieczorek@san.edu.pl.

 

 

 

Экзамен по польскому языку как иностранному

для студентов иностранцев поступающих в САН в 2018 году

 

Каждый студент иностранец, поступающий в САН и начинающий учёбу в нашем вузе на польском языке, может приступить к экзамену по польскому языку как иностранному и подтвердить своё знание польского языка на уровне B1.

Экзамен является обязательным только для студентов, у которых нет сертификата о знании польского языка соответствующего требованиям вуза.

Запись на экзамен проводится онлайн через сайт: www.event.san.edu.pl. Примеры экзаменационных задач Вы можете найти также на нашем сайте.

 

 1. Чтобы приступить к экзамену необходимо:
 2. зарегистрироваться на экзамен не позже чем за 3 дня до экзамена;
 3. заполнить анкету участника экзамена;
 4. подтвердить во время регистрации, что ознакомились с информацией о экзамене;
 5. перевести оплату за экзамен (не позже чем за 3 дня до экзамена).

 

 1. Сроки экзаменов:
 • 09.2018 r. (запись до 19.09.2018)
 • 11.2018 r. (запись до 13.11.2018)
 • 01.2019 r. (запись до 15.01.2019)

 

III. Стоимость экзамена: 250 PLN

 

Банковские реквизиты для перевода оплаты за курсы и за экзамен:

 

Название банка: Bank ING Bank Śląski

IBAN: PL04 1050 1461 1000 0023 0860 1794

SWIFT: INGBPLPW

 

Назначение платежа за экзамен по польскому языку: Имя и фамилия кандидата, оплата за экзамен по польскому языку.

 

 1. Экзамен состоится в Варшаве. Подробная информация о месте проведения экзамена пo польскому языку будет направлена каждому кандидату по электрoнной почте на эмайл подан во время регистрации на экзамен.

 

 1. Организатор не возвращает оплату за экзaмен, если участник не явился на экзамен по своей вине. Если участник сообщит организатору о причине отсутствия на экзамене, организатор может в обоснованных случаях согласиться на экзамен в другом сроке (в таком случае участник не оплачивает экзамен второй раз).

 

 1. Участник обязан явиться на экзамен с паспортом и подтверждением оплаты за экзамен.

 

VII. Каждый участник экзамена, который сдаст его с результатом минимум 60% получит сертификат сдачи экзамена на уровне B1.

 

VII. О результатах экзамена сообщим участнику в течение 7 дней со дня проведения экзамена.

Uznawalność zagranicznego wykształcenia

Wymogi językowe
Kandydat legitymujący się wykształceniem uzyskanym poza granicami Polski i ubiegający się o przyjęcie na studia w SAN musi posiadać dokumenty:
1. w przypadku studiów pierwszego stopnia (licencjackich) lub jednolitych studiów magisterskich:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (maturę) lub równorzędne,
 • dyplom IB (International Baccalaureat),
 • dyplom EB (European Baccalaureate)

2. w przypadku studiów drugiego stopnia (magisterskich) – dyplom ukończenia szkoły wyższej na poziomie równoważnym poziomowi studiów pierwszego stopnia (licencjackich) uprawniające do podjęcia studiów na odpowiednim poziomie w kraju ich wydania.

Jeżeli świadectwo/dyplom nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia, do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć suplement lub transkrypt zawierający min. wykaz ocen.


Świadectwo szkolne (matura) / dyplom szkoły wyższej musi być:

ZALEGALIZOWANY

Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie. Legalizacji zagranicznych dokumentów o wykształceniu dokonuje polska placówka konsularna w państwie, w którym je wydano.
Apostille - jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu.
Lista państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41 
WAŻNE: Legalizacji (apostille) nie można dokonać po przyjeździe do Polski.
UZNANY W POLSCE ZA RÓWNOWAŻNE Z ODPOWIEDNIM POLSKIM ŚWIADECTWEM/DYPLOMEM
PRZETŁUMACZONY NA JĘZYK POLSKI

Kandydat zobowiązany jest przedłożyć tłumaczenie przysięgłe na język polski:

 • świadectwa lub dyplomu
 • legalizacji / apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym)
 • dokumentu stwierdzającego, że dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów.

Tłumaczeń dokonuje w Polsce tłumacz przysięgły z listy Ministerstwa Sprawiedliwości lub za granicą jednostki wyznaczone przez polski konsulat. W przypadku tłumaczenia za granicą dodatkowo należy złożyć legalizację tłumaczenia dokonaną w polskiej placówce dyplomatycznej.

Szczegółowych informacji na temat uznawalności zagranicznego wykształcenia przy przyjęciu Kandydata na studia w Społecznej Akademii Nauk udziela Biuro Rekrutacji: telefonicznie pod numerem +48 22 656 36 18 lub mailowo: rekrutacja_wawa@san.edu.pl