Powrót

Rekrutacja cudzoziemców

ETAP I

Kandydat cudzoziemiec może dokonać zapisu na studia:

 • w oparciu o oryginały dokumentów – w przypadku, gdy kandydat dostarczy dokumenty bezpośrednio do Biura Rekrutacji.
 • za pośrednictwem osoby legitymującej się właściwym pełnomocnictwem i ważnym dokumentem tożsamości
 • w oparciu o kopie dokumentów – kandydat przesyła do Biura Rekrutacji
  SKANY dokumentów rekrutacyjnych drogą mailową na adres: rekrutacja_wawa@san.edu.pl
  KOPIE dokumentów rekrutacyjnych na adres pocztowy:
  Biuro Rekrutacji
  Społeczna Akademia Nauk
  ul. Łucka 11
  00-842 Warszawa.

 

Wstępna kwalifikacja cudzoziemców na studia w SAN następuje na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydata, takich jak:

 • Formularz aplikacyjny na rok akademicki 2019/2020,
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie wraz z suplementem,
 • Kopia paszportu (strona ze zdjęciem),
 • Kopia certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku ww. dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez SAN po przyjeździe do Polski, 
 • Dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej, wpisowej i za legitymację,
 • Dowód wniesienia opłata czesnego (z góry za I semestr nauki),
 • Dwa egzemplarze podpisanej umowy o świadczenie usług finansowych wraz z załącznikiem.

Dodatkowe dokumenty (jeśli dotyczą Kandydata):

 • Kopia karty pobytu lub ważna wiza RP (jeśli Kandydat ubiega się o przyjęcie z terytorium Polski),
 • Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią,
 • Oświadczenie o poddaniu się procesowi nostryfikacji,
 • Pełnomocnictwo (jeśli dokumenty są składane za pośrednictwem osoby trzeciej).

 

Na podstawie przedstawionych dokumentów zapada decyzja o zakwalifikowaniu cudzoziemca na studia. Decyzja może być:

 • odebrana osobiście przez Kandydata lub jego pełnomocnika,
 • wysłana pocztą na adres Kandydata wskazany w formularzu aplikacyjnym.
ETAP II

Najpóźniej przed końcem rekrutacji lub niezwłocznie po przyjeździe do Polski, cudzoziemiec składa w Biurze Rekrutacji:

 1. oryginały wszystkich dokumentów wymienionych w etapie I (jeśli kandydat zakwalifikowany został na studia w oparciu o kopie dokumentów),
 2. poświadczone przez uczelnię kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wraz z suplementami, które zostały zalegalizowane lub opatrzone apostille. Wyjątki: International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB) oraz dokumenty edukacyjne wystawione na terenie Ukrainy i Białorusi. Legalizacja/apostille podlegają tłumaczeniu na język polski,
 3. potwierdzenie legalizacji pobytu na terytorium Polski: poświadczone przez uczelnię kopie wizy albo zezwolenia na pobyt stały/osiedlenie się (karty stałego pobytu) albo zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu); do karty czasowego pobytu należy dołączyć decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony,
 4. 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym,
 5. dokument stwierdzający, że świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wystawiony przez Ministerstwo Edukacji lub polską placówkę dyplomatyczną w kraju wydania dyplomu (chyba, że taka informacja jest umieszczona na dokumencie edukacyjnym),
 6. tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów wydanych w innym języku niż polski,
 7. w przypadku dokumentów uznawanych w trybie nostryfikacji, dokument stwierdzający równorzędność z odpowiednim dokumentem polskim – dokument należy dostarczany do końca pierwszego semestru studiów.

 

Kandydaci na kierunki Fizjoterapia i Kosmetologia i Pielęgniarstwo (wszystkie stopnie) powinni dodatkowo złożyć:

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie wydawane jest w Biurze Rekrutacji).
Wymogi językowe

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM


Cudzoziemcy przyjmowani na studia prowadzone w Społecznej Akademii Nauk w języku polskim zobligowani są do udokumentowania znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w tym języku. Znajomość języka polskiego student może poświadczyć poprzez:

 • przedstawienie certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • poświadczenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 • uzyskają potwierdzenie z SAN, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. W tym celu kandydat musi złożyć oświadczenia o poziomie swoich kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez Społeczną Akademię Nauk po przyjeździe do Polski.
Kurs języka polskiego „POLSKI NA STUDIA”

Centrum Języków Obcych

Społecznej Akademii Nauk
zaprasza cudzoziemców rozpoczynających studia w języku polskim
na intensywny kurs języka polskiego
„POLSKI NA STUDIA”

 
Czas trwania kursu: 2.09.2019 r. - 23.09.2019 r.
Cennik kursu: 1200 zł  
Zapisy: www.event.san.edu.pl do dnia 20.08.2019 r.
Kontakt: dwieczorek@san.edu.pl

 

 

Cudzoziemców rozpoczynających naukę w SAN w roku akademickim 2019/2020 zapraszamy na intensywny kurs języka polskiego „Polski na studia”, przygotowujący do studiowania w języku polskim.
Program kursu dostosowany jest do potrzeb studenta i obejmuje oprócz tematyki ogólnej, przewidzianej dla danego poziomu, zagadnienia dotyczące struktury uczelni, toku studiów, załatwiania formalności na uczelni, form zwracania się do wykładowców, a także warsztaty przygotowujące do wypowiedzi ustnych i pisania prac zaliczeniowych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów języka polskiego metodami aktywizującymi z naciskiem na praktyczne posługiwanie się językiem polskim na studiach. Organizator zapewnia podręcznik oraz wszelkie materiały dydaktyczne.

 

Oferta kursów obejmuje grupy na poziomach:

 • Poziom A2 (średnio zaawansowany niższy)
 • Poziom B1 (średnio zaawansowany)
 • Poziom B2 (średnio zaawansowany wyższy)

 

Zapisy na kurs odbywają się tylko przez stronę internetową szkoły www.event.san.edu.pl do dnia 20.08.2019 r. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zapisanie się na kurs, wypełnienie ankiety, potwierdzenie zapoznania się z informacją o kursie, przelanie opłaty za kurs w kwocie wskazanej w cenniku oraz rozwiązanie testu kompetencyjnego, na podstawie którego uczestnik zostanie zakwalifikowany do grupy.

 

Opłatę za kurs należy przelać na konto podane poniżej w terminie 7 dni od daty zapisania się na kurs, a potwierdzenie przesłać na e-mail: rekrutacja_wawa@san.edu.pl.

 

Konto do wpłat za kurs:
Bank ING Bank Śląski
IBAN: PL04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
SWIFT: INGBPLPW
W tytule przelewu należy koniecznie wpisać: Imię i nazwisko + opłata za kurs języka polskiego.

 

Uczestnicy kursu nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat za egzamin.


Organizator nie zwraca wniesionych opłat za kurs w przypadku nieobecności na kursie wynikającej z winy uczestnika. Zwrot opłaty w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania możliwy jest tylko w szczególnych wypadkach losowych po ich udokumentowaniu (np. choroba) i jest proporcjonalny do liczby niewykorzystanych lekcji.


Każdy uczestnik otrzyma certyfikat o ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu wydany przez CJO SAN. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest 80% frekwencja na kursie oraz zaliczenie testu egzaminacyjnego z wynikiem minimum 60%.


Wszelkie informacje dotyczące organizacji kursu będą przekazywane uczestnikowi kursu na podany przy rejestracji na kurs adres e-mail.

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO

Centrum Języków Obcych
Społecznej Akademii Nauk
zaprasza cudzoziemców
rozpoczynających naukę w SAN w roku akademickim 2019/2020
na  Egzamin z języka polskiego jako obcego
 

Egzamin z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 ma na celu potwierdzenie kompetencji w zakresie znajomości języka polskiego, w sytuacji, gdy cudzoziemiec nie posiada żadnego z wymaganych dokumentów, potwierdzających znajomość języka polskiego jako obcego. Egzamin można składać w wybranym terminie i ośrodku SAN. Zapisy na egzamin odbywają się tylko on-line przez stronę internetową SAN www.event.san.edu.pl.


Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

 • zarejestrowanie się na egzamin najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem egzaminu;
 • wypełnienie ankiety uczestnika egzaminu;
 • potwierdzenie o zapoznaniu się z informacją o egzaminie;
 • przelanie opłaty za egzamin najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem egzaminu.

 

 

Terminy egzaminu (do wyboru):

 • 23.09.2019 r. (zapisy do 20.09.2019 r.)
 • 15.11.2019 r. (zapisy do 12.11.2019 r.)
 • 17.01.2020 r. (zapisy do 14.01.2020 r.)

Koszt: 250 zł
Zapisy na egzamin: www.event.san.edu.pl
Miejsce egzaminu: SAN, Warszawa, ul. Łucka 11

 

Opłatę za egzamin należy przelać na konto:
Bank ING Bank Śląski
IBAN: PL04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
SWIFT: INGBPLPW
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko + opłata za egzamin z języka polskiego

 

Organizator nie zwraca opłat za egzamin w przypadku nie stawienia się na egzamin z winy uczestnika. Jedynie w przypadku niemożności przystąpienia do egzaminu  z powodu wypadków losowych i po ich udokumentowaniu (np. choroba), uczestnik, za zgodą organizatora, może przystąpić do egzaminu w innym terminie i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

Uczestnik egzaminu jest zobowiązany zgłosić się na egzamin z dowodem potwierdzającym jego tożsamość, tj. z paszportem, oraz z dowodem wpłaty na egzamin.

 

Każdy uczestnik przystępujący do egzaminu otrzyma certyfikat, potwierdzający zdanie egzaminu, jeśli uzyska wynik minimum 60%. O wynikach egzaminu i dacie odbioru certyfikatów uczestnicy zostaną poinformowani na adres e-mail podany przy rejestracji na egzamin, nie później niż w terminie 7 dni od daty zdania egzaminu.

 

Uczestnik, który nie zda egzaminu, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonym przez organizatora kursu, jednak nie później niż do 30.01.2020, tj. przed przystąpieniem do I sesji egzaminacyjnej, i po wniesieniu opłaty za egzamin poprawkowy w wysokości 150 zł.

 

Wszelkie informacje dotyczące organizacji egzaminu (godziny i sali) organizator będzie przekazywał uczestnikowi drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail.