Studia II stopnia

Zarządzanie w logistyce*

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: II stopnia
Uzyskany tytuł: magister zarządzania w specjalności Logistyka w Zarządzaniu

Opiekun merytoryczny kierunku:

dr Grzegorz Gudzbeler                  

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Wymagane dokumenty

 • Formularz rekrutacyjny - wypełniony i podpisany,
 • kserokopia dyplomu licencjackiego lub inżynierskiego (oryginał do wglądu),
 • kserokopia suplementu (oryginał do wglądu) - nie dotyczy absolwentów SAN,
 • fotografia (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dowód wpłaty wpisowego, opłaty rejestracyjnej i za legitymację,
 • umowę o świadczeniu usług edukacyjnych wraz z załącznikiem

 

Opłaty kwalifikacyjne

Opłata rejestracyjna: 100 zł

Opłata za legitymację elektroniczną - 20 zł

 • Wpisowe dla kandydatów z Polski i innych krajów UE - 400 zł
 • Wpisowe dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi - 400 zł
 • Wpisowe dla kandydatów spoza Unii Europejskiej - €200

Opłaty kwalifikacyjne są:

 • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
 • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
 • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Czesne

Czesne za rok studiów może być opłacane:

 • w miesięcznych ratach (płatnych do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 25.09):


10 miesięcznych rat – ostatni rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich 8-semestralnych) i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub 5 miesięcznych rat – siódmy semestr studiów inżynierskich 7-semestralnych.

 • jednorazowo za cały rok studiów do 25.09
 • w dwóch ratach - za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02

Wpłaty

Opłaty kwalifikacyjne (opłatę rejestracyjną, wpisowe, opłatę za legitymację oraz pierwsze czesne) należy uiścić na wybrane konto bankowe uczelni:

 • BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr.: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
 • PKO BP SA 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne, opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.
Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub przesłaniu skanu na adres rekrutacja_wawa@san.edu.pl