Studia II stopnia

Zarządzanie relacjami międzynarodowymi*

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

We współczesnym świecie przepływ informacji za pośrednictwem wszechobecnego Internetu następuje błyskawicznie. Także transport towarów i podróże do nawet najdalszych zakątków globu nie stanowią już żadnego problemu, a ich koszt spada. Stabilność polityczna i gospodarcza, a także społeczna, zarówno w wymiarze krajowym, regionalnym, jak i ogólnoświatowym, to zjawiska nierozłączne. Dlatego obecne w nauce tradycyjne podziały na nauki polityczne, ekonomiczne i o zarządzaniu tracą na aktualności, a poszczególne gałęzie wiedzy się wzajemnie przenikają i uzupełniają.

 

Aby lepiej rozumieć mechanizmy rządzące współczesnymi międzynarodowymi stosunkami politycznymi, gospodarczymi oraz kwestiami społecznymi, relacjami między państwami, organizacjami międzynarodowymi i wielkimi koncernami, potrzebna jest zatem wiedza interdyscyplinarna. Jest ona coraz wyżej ceniona przez pracodawców zarówno z biznesu, jak i administracji publicznej, poszukujących pracowników potrafiących poruszać się w zawiłościach sytuacji polityczno-gospodarczej w różnych regionach świata, potrafiących nawiązywać kontakty biznesowe i osobiste z ludźmi z różnych kręgów kulturowych, wdrażać różne systemy zarządzania, pozyskiwania informacji, zarządzania ryzykiem, potrafiących realnie ocenić zagrożenia, ale i dostrzec szanse pojawiające się w handlu zagranicznym czy inwestycjach w różnych zakątkach globu. Krzewienie takiej wiedzy i takiego jej rozumienia – multi- i interdyscyplinarnego, praktycznego i podlegającego ustawicznej aktualizacji, jest ambicją Społecznej Akademii Nauk.

Dlaczego warto?

  • Zajęcia prowadzone są przez wybitnych naukowców, praktyków polityki zagranicznej, ambasadorów i przedstawicieli świata biznesu.
  • Ćwiczenia i konwersatoria pomagają w doskonaleniu tak przydatnych w życiu zawodowym umiejętności efektywnej pracy i komunikacji w zespołach.
  • Prężnie działające Koło Naukowe SM pomaga rozwijać własne zainteresowania studentów oraz zdobywać pierwsze doświadczenia w działaniu w środowisku międzynarodowym.
  • Studenci mogą sprawdzić dotychczasowe umiejętności i nabyć nowe doświadczania, angażując się w organizację wydarzeń: konferencji naukowych, seminariów, wykładów otwartych i spotkań ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki.
  • Studiując na tym kierunku masz dużą szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia dzięki licznym spotkaniom ze znanymi osobami ze świata polityki i dyplomacji oraz praktykom w instytucjach rządowych oraz firmach prywatnych współpracujących z SAN.
  • Przywiązujemy duże znaczenie do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. programy studiów są konsultowane z przedstawicielami pracodawców i biznesu.
  • Szybko reagujemy na zmiany zachodzące na rynku pracy i dostosowujemy realizowane zagadnienia do oczekiwań pracodawców.
  • Realizujemy wybrane przedmioty w języku angielskim.

Wykładowcy-praktycy

 

 

dr Renata Runiewicz

Adiunkt w Społecznej Akademii Nauk (SAN) w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Koordynator kierunku Zarządzanie studia magisterskie w SAN. Pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Specjalistka z zakresu państw bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), bezpieczeństwa narodowego, zarządzania, polityki oświatowej, praw i wolności człowieka i obywatela.

  • prof. dr hab. Jan Woroniecki -  Politolog, ekonomista i dyplomata. Stały przedstawiciel RP przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dyrektor departamentu w MSZ. Pełnił funkcję drugiego sekretarza w przedstawicielstwie PRL‑u przy Biurze ONZ w Genewie. Pracował jako konsultant Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju. Autor licznych publikacji z zakresu dyplomacji wielostronnej, stosunków międzynarodowych, gospodarki światowej i globalizacji. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, dyplomacji i organizacji międzynarodowych.
  • dr hab. Karol Chylak, prof. SAN - Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Filozoficzno-Historyczny (2002), doktor nauk humanistycznych (2007). Uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych. Autor monografii: Układy o ziemskich marnościach. Kościół katolicki wobec problemu odzyskania i redystrybucji dóbr duchownych w Polsce w latach 1918-1925 (2009); współredaktor pracy: Łódzka KPN. Od PRL do Niepodległości (2012) a także licznych artykułów naukowych. Uczestnik projektów badawczych: Kościół katolicki wobec problemu odzyskania i redystrybucji dóbr duchownych w Polsce w latach 1918-1925 (grant MNiSW), Rola wspólnot wyznaniowych w historii miasta Łodzi (grant Prezydenta m Łodzi), Operacja łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej (grant Prezydenta m Łodzi), Łódź wielowyznaniowa. Dzieje wspólnot religijnych do 1945 roku (grant Prezydenta m Łodzi). Obecne zainteresowania badawcze skupiają się na tematyce polityki społecznej i gospodarczej (w tym w szczególności II RP), religii i dziejów wspólnot religijnych w wymiarze ogólnokrajowym i lokalnym.