Studia II stopnia

Politologia

Już od 480 zł płatnych w 10 ratach

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów:  studia II stopnia
Uzyskany dyplom: magister politologii                                                                                

 

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. Nabór prowadzony będzie od 8 maja br. do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 30 września br. 

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia II stopnia w języku polskim powinni złożyć następujące dokumenty:

  • kserokopia dyplomu licencjackiego lub inżynierskiego (oryginał/odpis do wglądu),
  • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym,
  • kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2; oryginał do wglądu),
  • dowód wpłaty wpisowego,
  • formularz rekrutacyjny (wypełniony i podpisany; do pobrania poniżej lub w Biurze rekrutacji),
  • umowę o świadczeniu usług edukacyjnych wraz z załącznikiem (wypełnioną w dwóch egzemplarzach i podpisaną; do pobrania poniżej lub w Biurze rekrutacji).