Studia II stopnia

Pedagogika

Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają poszerzenie zdobytej na studiach I stopnia wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej, która jest konieczna do zrozumienia postaw ludzi, kształtowania ich świadomości, wartości, umiejętności współżycia, rozwijania ich w duchu poczucia odpowiedzialności za życie własne i innych. Program studiów został skonstruowany tak, aby praktycznie i teoretycznie przygotować absolwentów do pracy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Pozwala to na jeszcze lepsze zrozumienie rzeczywistości wychowawczej i edukacyjnej, realizowanie profesjonalnych działań z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej oraz gruntowne rozwiązywanie problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych.

Program kształcenia na studiach II stopnia będzie realizowany w systemie e-learningowym. Wykłady wprowadzające i sesja egzaminacyjna będą odbywać się w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. 

W Filii SAN w Warszawie prowadzone będą wyłącznie jednodniowe konsultacje w każdym miesiącu trwania semestru.

Specjalizacje

 

  • Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Diagnoza i terapia pedagogiczna (w szczególności dla absolwentów wychowania przedszkolnego i pedagogiki wczesnoszkolnej).

 

Wykładowcy

dr Marek Kucharski
mgr Jerzy Bielecki

nauczyciel i doradca zawodowy w Zespole Szkół ponadgimnazjalnych, doradca zawodowy w Urzędzie Pracy, Kierownik Biura Karier, Kierownik Wydziału Doradztwa Zawodowego w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

mgr Jolanta Jelonkiewicz-Szostak

logopeda i neurologopeda w szkole podstawowej oraz w szpitalu rehabilitacji neurologicznej w Konstancinie oraz rehabilitacji pacjentów Fundacji – A Kogo, nauczyciel akademicki.

dr Beata Rola

konsultant ds. kształcenia specjalnego i integracyjnego w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, organizator i prowadząca szkolenia w zakresie: diagnozowania i korygowania zaburzeń  zachowania, nauczyciel akademicki, opiekun praktyk studenckich.

dr Ewa Przygońska

Nauczyciel klas I-III w szkole podstawowej, nauczyciel przedmiotów zawodowych w szkole ponadgimnazjalnej, nauczyciel akademicki, opiekun praktyk studenckich.

dr Teresa Serafin

nauczyciel szkoły podstawowej, dyrektor Ośrodka Wychowania Środowiskowego, długoletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, ekspert Wydawnictwa Wolters Kluwer i PWN, współpracuje z Komisją Dialogu Społecznego w Warszawie, członek i/lub członek zarządu organizacji NGOs , autorka wielu publikacji (książek i artykułów w monografiach oraz czasopismach) wykładowca uczelni pedagogicznych, kierownik praktyk studenckich, koordynator kierunku Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

dr Renata Nowak

Nauczyciel akademicki i gimnazjalny.

Elżbieta Głodowska

nauczyciel matematyki w szkole podstawowej, nauczyciel akademicki.

dr Sabina Wieruszewska-Duraj

nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego i nauczyciel akademicki, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach ds. kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

dr Roman Zawadzki

psycholog, nauczyciel akademicki w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, autor książek i artykułów.

mgr Anna Tychmańska

psycholog, zainteresowana coachingiem jako metodą rozwoju zawodowego, nauczyciel akademicki.

dr Mirosława Gawęcka

nauczyciel akademicki