Studia II stopnia

Kosmetologia

Już od 680 zł miesięcznie!

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów:  studia II stopnia
Uzyskany dyplom: magister kosmetologii                                                 
Opiekun merytoryczny kierunku:

dr n. farm. Monika Morąg, e-mail: mmorag@spoleczna.pl                               

Zasady rekrutacji

Od kandydatów na studia II stopnia wymagane jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie kosmetologii oraz wrażliwość na potrzeby dotyczące pielęgnacji urody, ochrony zdrowia.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia kopii świadectwa dojrzałości oraz wszystkich wymaganych dokumentów określonych regulacjami wewnętrznymi Uczelni. Rejestracji mogą dokonać on-line lub osobiście w Biurze Rekrutacji. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Komisja Rekrutacyjna, a wyniki ogłaszane są w formie list osób przyjętych na określony kierunek i stopień studiów. Przyjęcia kandydatów na kierunek „kosmetologia” na pierwszy rok studiów II stopnia, odbywają się w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Senat.

Wymagane dokumenty

  • Formularz rekrutacyjny - wypełniony i podpisany (formularz dostępny będzie poniżej oraz w Biurze Rekrutacji od 7 maja br.).
  • kserokopia dyplomu licencjackiego lub inżynierskiego (oryginał do wglądu),
  • kserokopia suplementu (oryginał do wglądu) - nie dotyczy absolwentów SAN,
  • fotografia (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • dowód wpłaty wpisowego, opłaty rejestracyjnej i za legitymację,
  • umowę o świadczeniu usług edukacyjnych wraz z załącznikiem (umowa dostępna będzie poniżej oraz w Biurze Rekrutacji od 7 maja br.)

 

Z uwagi na przyspieszenie procesu rekrutacji (i skrócenie kolejki) prosimy o przynoszenie ze sobą kserokopii wskazanych wyżej dokumentów!