Co po studiach?

Absolwenci tych studiów są przygotowani do podjęcia pracy zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Mają oni również wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci charakteryzują się umiejętnościami:

 • opracowywania dokumentów planistycznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • konstruowania wizji rozwoju oraz tworzenia i wdrażania strategii oraz szczegółowych programów sprzyjających podnoszeniu konkurencyjności miast, gmin, zapewniających ochronę środowiska oraz realizowanie koncepcji smart city,
 • opracowywania analiz z zakresu marketingu terytorialnego,
 • planowania rozwoju infrastruktury,
 • zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym na różnych poziomach,
 • analizować współczesne zjawiska i trendy w szerokim kontekście geograficznym,
 • kształtowania przestrzeni publicznej w sposób funkcjonalny i przyjazny dla użytkowników,
 • analizy lokalnych i regionalnych rynków nieruchomości,
 • prowadzenia współpracy terytorialnej.

 

Po ukończeniu studiów Zarządzanie, specjalność Gospodarka przestrzenna, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze menedżera, zarządcy, rzeczoznawcy, specjalisty, mediatora, doradcy i negocjatora, eksperta, koordynatora projektu, lidera lokalnego w:

 • instytucjach i agencjach Unii Europejskiej,
 • agendach instytucji międzynarodowych,
 • urzędach administracji, w tym urzędach terenowych i centralnych zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym i lokalnym,
 • urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich,
 • agencjach rozwoju regionalnego i społeczno-gospodarczego, agencjach rozwoju rynku,
 • biurach projektowych i konsultingowych pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
 • biurach planowania przestrzennego, pracowniach urbanistycznych, biurach obrotu nieruchomościami,
 • przedsiębiorstwach oddziałujących na środowisko i korzystających z jego zasobów,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym i projektowaniem urbanistycznym oraz analizami przestrzennymi i społeczno-gospodarczymi,
 • firmach prowadzących działania związane z zagospodarowaniem przestrzeni,
 • przedsiębiorstwach deweloperskich,
 • pracowniach projektowych,
 • agencjach nieruchomości,
 • instytucjach nadzoru architektoniczno-budowlanego,
 • firmach konsultingowych, doradczych i zajmujących się pozyskiwaniem funduszy unijnych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • firmach otoczenia biznesu,
 • jednostkach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej.