Studia II stopnia

Fizjoterapia

Już od 650 zł płatnych w 10 ratach

  • Absolwenci kierunku fizjoterapia są przygotowani merytorycznie i praktycznie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym. Zdobywają wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce oraz celach leczniczych. Absolwent fizjoterapii posiada wiedzę i umiejętności do profesjonalnego i prawidłowego doboru metod i zabiegów terapeutycznych. Posiada przygotowanie niezbędne do wykonywania wszelkich badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, kontrolowania oraz oceniania efektywność procesu rehabilitacji. Do kompetencji fizjoterapeuty należy współudział w leczeniu osób z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, mięśniowo-szkieletowymi i internistycznymi, podejmowanie działań profilaktycznych, ocena stanu funkcjonalnego pacjenta, edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie postaw prozdrowotnych, współpraca z lekarzem i innymi członkami zespołu rehabilitacyjnego. Fizjoterapeuta musi dysponować świetną kondycją fizyczną.

     

    Po ukończeniu studiów na kierunku Fizjoterapii:

  • zdobywasz tytuł magistra Fizjoterapii,
  • jesteś absolwentem studiów magisterskich, który może kontynuować naukę na studiach III stopnia (doktoranckich) w wydzielonych jednostkach Uczelni Medycznych.
  • otwierają się przed Tobą rozległe możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą.
  • możesz kontynuować działalność naukową i dydaktyczną.