Studia II stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe umożliwiają przekazanie wyspecjalizowanej wiedzy pogłębionej z zakresu dyscypliny nauki o bezpieczeństwa tworzącej podstawy teoretyczne programu tj. bezpieczeństwa narodowego oraz kształtowania poczucia misji i odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludzi i mienia. Koncepcja kształcenia na studiach kierunku bezpieczeństwo narodowe uwzględnia przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa, w roli specjalistów i konsultantów ochrony danych, bezpieczeństwa informacyjnego, komunikowania masowego oraz zarządzania kryzysowego, a także w służbach mundurowych takich jak: policji, państwowej straży pożarnej, sił zbrojnych, straży granicznej, służbie więziennej, straży miejskiej, administracji rządowej i samorządowej np. Wydziałach Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Centrach Powiadamiania Ratunkowego, oddziałach ds. bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich, organizacjach pozarządowych i ośrodkach doradczych oraz innych instytucjach wymagających wykształcenia w zakresie bezpieczeństwa.

 

Koncepcja kształcenia na studiach II stopnia uwzględnia oferowanie studentom uporządkowanej, podbudowanej teoretycznie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego jako holistyczne ujęcie problematyki bezpieczeństwa narodowego, traktując bezpieczeństwo państwa jako jeden z zasadniczych jego aspektów, ale osadzonych w szerszym obrazie nauk o bezpieczeństwie oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie wybranych zagadnień związanych ze studiowaną specjalnością.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego
www.ibn.san.edu.pl

Czas trwania: 4 semestrów
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Limit miejsc: studia stacjonarne - 80 miejsc, studia niestacjonarne - 120 miejsc
Uzyskany dyplom: magister bezpieczeństwa narodowego

Opiekun merytoryczny kierunku dr hab. Piotr Rozwadowski Profesor SAN, prozwadowski@san.edu.pl
Pełnomocnik Rektora inspektor w stanie spoczynku Paweł Karolak, pkarolak@san.edu.pl
Pełnomocnik Rektora nadinspektor w stanie spoczynku Adam Maruszczak, amaruszczak@san.edu.pl
Opiekun kierunku Bezpieczeństwo nadkomisarz w stanie spoczynku Sławomir Szymański, sszymanski@san.edu.pl

Specjalności

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
 • Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
 • Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa

 

 • Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 • System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 • Bezpieczeństwo osób, mienia i obiektów

 

 • Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
 • Organizacja systemu ratownictwa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej
 • Ochrona informacji niejawnych i prawnie chronionych
 • Bezpieczeństwo osób i ochrona instytucji publicznych i przedsiębiorstw
 • Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych

 

 • Wojsko i siły specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Bezpieczeństwo militarne
 • System obronności Rzeczypospolitej Polskiej
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Przygotowania obronne państwa
 • Planowanie obronne

Dlaczego warto?

 • Zajęcia są prowadzone przez grono specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz praktyków pracujących w Wojsku, Policji, służbach specjalnych, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej oraz administracji publicznej i podmiotach gospodarczych zajmujących się bezpieczeństwem.
 • Studia zapewniają wykształcenie w jednym z najbardziej pożądanych kierunków na rynku pracy. Tematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest bowiem niezbędna dla prawidłowego działania organów państwowych, prywatnych korporacji oraz organizacji międzynarodowych.
 • Bezpieczeństwo narodowe to niezwykle wszechstronny kierunek. Polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: ochrony informacji niejawnych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych.
 • Kwalifikacje zawodowe poszerzysz o umiejętności miękkie, np. komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, negocjacje, metody radzenia sobie ze stresem.
 • W ramach programu ERASMUS+, możliwie jest odbycie semestru lub roku studiów w jednym z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą.

Wybrani wykładowcy-praktycy

 

generał Leon Komornicki – jeden z najzdolniejszych generałów młodego pokolenia, współautor wielu systemowych rozwiązań w zakresie szkolenia wojsk i przygotowania sił zbrojnych RP do wstąpienia w szeregi NATO, zajmował stanowiska Dowódcy Garnizonu Warszawskiego oraz Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, autor licznych opinii i ocen poruszających stan i funkcjonowanie sił zbrojnych naszego kraju publikowanych w „Rzeczypospolitej” i innych czasopismach, współzałożyciel Business Centre Club

 

nadinspektor Adam Maruszczak – były dyrektor Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, założyciel pierwszego w Europie Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego Likwidacji Laboratoriów Narkotyków Syntetycznych, uczestnik specjalistycznego szkolenia „Negocjowanie o zakładników” w Amerykańskiej Akademii Policyjnej w Baton Rouge w Luizjanie,  koordynator najistotniejszych operacji kryminalnych na terenie Unii Europejskiej oraz Polski w ostatnich dwóch dekadach, twórca wielu jednostek i systemów zwalczających działalność zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się handlem narkotykami i falsyfikowaniem walut

 

inspektor Paweł Karolak – były funkcjonariusz Policji, Komendant Miejski Policji w Łodzi, Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy, obecnie zastępca naczelnika Łódzkiego Urzędu Celno – Skarbowego w Łodzi w pionie ds. Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, wykładowca akademicki, absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i studiów Executive MBA Społecznej Akademii Nauk, dowódca wielu akcji policyjnych na terenie województwa łódzkiego, współorganizator konferencji naukowych i twórca programów profilaktycznych, uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, autor publikacji poruszających problem przemocy w rodzinie.         

 

dr Jolanta Grębowiec-Baffoni – studia licencjackie oraz magisterskie z Technik grafologicznych ukończyła na Wydziale Nauk o Kształceniu na Uniwersytecie w Urbino we Włoszech. Na tym samym wydziale zdobyła tytuł magistra Pedagogiki i projektowania dydaktycznego. Jako pedagog i grafolog podjęła współpracę z ośrodkiem Medea  zajmującym się przemocą w rodzinie we Włoszech w zakresie badań uwarunkowań przemocy psychicznej. Zainteresowania dynamikami rodzinnymi oraz interwencji służb w przypadkach przemocy skłoniły ją do podjęcia studiów doktoranckich z zakresu socjologii grup dyspozycyjnych, które ukończyła na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Jest członkiem zespołu naukowego Centrum Studiów i Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz członkiem zespołu naukowego Centrum Studiów Ekonomii i Prawa (Centro Studi Economia e Diritto) w Legnano we Włoszech. Aktualnie w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim oraz partnerskimi uczelniami w Urbino we Włoszech i w Bukareszcie w Rumunii, w zakresie badań ekspresji pisma ręcznego młodzieży licealnej.

 

Jest autorką ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych, w tym pięciu monografii, z dziedziny pismoznawstwa, kryminologii, kryminalistyki, pedagogiki i nauk społecznych w pięciu językach.

 

dr Michał Podgórski - funkcjonariusz Policji z wieloletnim stażem, wcześniej żołnierz zawodowy,  wykładowca i nauczyciel policyjny, aktywny działacz w zakresie bezpieczeństwa i zwalczania poważnej przestępczości zorganizowanej, absolwent WSPol w Szczytnie i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, uczestnik szkoleń kierunkowych w Europejskiej Akademii Policyjnej, praktyk w obszarze cyberprzestępczości oraz funkcjonowania europejskich baz danych w zakresie współpracy policyjnej.

 

dr Michał Tumielewicz - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, wieloletni pracownik administracji państwowej, zastępca komendanta Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych, czynny praktyk w sferze logistyki, autor licznych publikacji w dziedzinie administracji publicznej i bezpieczeństwa, praktyk w zakresie infrastruktury krytycznej państwa, ekonomii instytucjonalnej oraz sprawności podmiotów publicznych.

 

r.pr Rafał Bielicki – były ekspert Wydziału Nadzoru nad SUFO Biura Prewencji KGP, radca prawny Komendy Głównej Policji, Wydziału Pomocy prawnej Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej, autor publikacji poruszających temat broni palnej oraz pracy pt. „Młodociani i nieletni sprawcy zabójstw”.

*wizerunki prowadzących nie są ujawnione ze względu na pełnione przez nich stanowiska w służbach państwowych

Partnerzy kierunku

 

 • Biuro Ochrony Rządu
 • Służba Ochrony Państwa
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • 23 Baza Lotnictwa Taktycznego
 • Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
 • 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
 • Komenda Stołeczna Policji
 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 • Konsalnet Security Sp. z o.o.
 • 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej