Studia II stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Już od 530 zł miesięcznie!

Studia drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe to odpowiedź na złożoność sytuacji politycznej we współczesnym świecie i potrzeby kompetentnych, pożądanych na rynku pracy specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Od lat jest to kierunek cieszący się niesłabnącą popularnością. Studia pozwalają na rozpoznanie wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa z różnych perspektyw.

 

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i praktycznego przygotowania do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji. Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się podjęciem pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji państwowej i samorządowej.

 

Wybierając studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe poszerzysz zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów, bezpieczeństwem międzynarodowym, terroryzmem oraz zarządzaniem kryzysowym.

Specjalności

 • Zarządzanie logistyką w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
 • Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych

Wykładowcy

dr hab. Edmund Szweda, prof. SAN

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Filii w Warszawie. Nauczyciel akademicki, którego pasją było zawsze bezpieczeństwo człowieka, zarówno w aspekcie historycznym, jak i najbardziej współczesnym. Różne „oblicza” tego bezpieczeństwa były i są nadal przedmiotem jego edukacji, jak i badań naukowych. W wielu publikacjach, monografiach, artykułach, w treściach wystąpień na wielu konferencjach naukowych motywem najważniejszym było pytanie: Co i jak można czynić dla bezpieczeństwa człowieka i co może w tej mierze czynić sam CZŁOWIEK? Egzemplifikacją poszukiwania odpowiedzi na to pytanie jest monografia z 2016 roku pt.: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych najbliżej człowieka.

dr hab. Marek Kucharski, prof. SAN

Zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny i ekspert w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. Jeden z współtwórców „Modelu edukacji obronnej społeczeństwa RP”. Autor wielu opracowań dotyczących edukacji dla bezpieczeństwa w państwach NATO oraz państwach pozaeuropejskich. Autor ponad 150 publikacji.

dr hab. Bogdan Panek, prof. SAN

Zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa. Absolwent Akademii Obrony Narodowej i Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu (RFN) posiadający wieloletnie doświadczenie we współpracy z dowództwami NATO oraz ośrodkami naukowo-dydaktycznymi jego państw członkowskich (m.in. RFN, USA, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Grecja, Belgia, Estonia). Uczestnik, współautor i główny autor wielu wielonarodowych ćwiczeń dotyczących problematyki międzynarodowego zapobiegania konfliktom i rozwiązywania sytuacji kryzysowych.  Autor ponad 80 publikacji z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Główne zainteresowania badawcze: bezpieczeństwo europejskie i transatlantyckie.

dr hab. inż. Jerzy Zawisza, prof. SAN

Autor blisko stu publikacji w tym zagranicznych z dziedzin bezpieczeństwa, zarządzania i pedagogiki. Członek International  Academy of Life Protection w Kijowie. Zastępca redaktora naczelnego Journal of Modern Science Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperii w Józefowie. W latach 2012 do 2014r., Prorektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim. Wypromował ponad dwustu absolwentów studiów  I i II stopnia, którzy zajmują poczesne miejsca w administracji państwowej jak i biznesie o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym.

dr Roman Stawicki

Zajmowane stanowiska:

 • Wykonawcze m.in.: trzy lata służby na stanowisku technika kryminalistyki, administrator sieci teleinformatycznej i wykładowca Centrum Szkolenia Policji, ekspert Centralnego Ośrodka Metodyki Szkolenia Policji, ekspert Biura Strategii Policji;
 • 2003-2004 rok – Kierownik Sekcji Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Inspekcji i Organizacji Szkolenia Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji;
 • 2006-2007 rok – Naczelnik Wydziału Organizacji i Koordynacji Szkolenia Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji;
 • od 15 stycznia 2008 roku do 14 maja 2008 roku – Adiunkt – Zastępca Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
 • od 15 maja 2008 roku do 3 listopada 2010 roku – Komendant Szkoły Policji w Katowicach;
 • od 1 marca do 31 sierpnia 2010 roku – pełnienie obowiązków na stanowisku Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji;
 • od 4 listopada 2010 roku do 7 stycznia 2016 roku – Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Dodatkowo:

 • udział w pracach wielu zespołów zadaniowych powoływanych przez Komendanta Głównego Policji, w tym do opracowania koncepcji doboru do służby w Policji, modyfikacji systemu szkolenia zawodowego policjantów, opracowania koncepcji ścieżki rozwoju zawodowego policjantów;
 • kierowanie pracami programowymi w zakresie prewencji, techniki kryminalistycznej, a także problematyki cudzoziemców;
 • z-ca Dowódcy Operacji Policyjnej ds. Funkcjonowania Sztabu Dowódcy Operacji: Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej (2012 rok), Szczyt Klimatyczny (2013 rok), Mistrzostwa Świata
  w Piłce Siatkowej Mężczyzn (2014 rok).

Ogółem 27,6 lat doświadczenia zawodowego związanego ze służbą w Policji, w tym ponad 12 lat na stanowiskach kierowniczych.

Ogółem autor 37 artykułów naukowych, jednej monografii naukowej, redaktor lub współredaktor trzech monografii naukowych.

dr inż. Krzysztof Meszyński

Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w obszarze problematyki związanej z obronnością

państwa, zarządzaniem kryzysowym oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. W latach 2009 - 2016 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku radcy Prezesa Rady Ministrów. W latach 2009-2016 uczestniczył w kontrolach kompleksowych, zarządzanych przez Prezesa Rady Ministrów, wykonywania zadań obronnych w działach administracji rządowej, centralnych organach administracji rządowej i województwach. Podczas realizacji przedmiotowych zadań współpracował m.in. z  takimi  instytucjami jak: Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, BBN, MSW, MON i innymi. Autor wielu prac naukowo-badawczych i publikacji z obszaru systemu obronnego państwa, zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa państwa. Wypromował ponad 100

magistrów i licencjatów. Obecnie zainteresowania naukowo-badawcze i dydaktyczne koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa narodowego, w tym zadań obronnych realizowanych przez układ niemilitarny.

dr Agnieszka Stępień

Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w obszarze problematyki związanej z obronnością

państwa, zarządzaniem kryzysowym oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. W latach 2009 - 2016 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku radcy Prezesa Rady Ministrów. W latach 2009-2016 uczestniczył w kontrolach kompleksowych, zarządzanych przez Prezesa Rady Ministrów, wykonywania zadań obronnych w działach administracji rządowej, centralnych organach administracji rządowej i województwach. Podczas realizacji przedmiotowych zadań współpracował m.in. z  takimi  instytucjami jak: Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, BBN, MSW, MON i innymi. Autor wielu prac naukowo-badawczych i publikacji z obszaru systemu obronnego państwa, zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa państwa. Wypromował ponad 100 magistrów i licencjatów. Obecnie zainteresowania naukowo-badawcze i dydaktyczne koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa narodowego, w tym zadań obronnych realizowanych przez układ niemilitarny.

gen. bryg. rez. Paweł Pruszyński

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji – magister;
 • Szkoła Oficerska w Legionowie – aktualny stopień gen. bryg. (rezerwa). Pełnione funkcje związane z bezpieczeństwem państwa;
 • zastępca szefa Urzędu Ochrony Państwa w Warszawie;
 • zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie odpowiedzialny za nadzór nad pracą operacyjną, pionami rozpoznania technicznego, pracą delegatur ABW;
 • przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Aktualnie pełnione funkcje:

 • w-ce prezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego;
 • ekspert Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 • ekspert ds. planowania strategicznego Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Poznaniu;
 • dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego JW. PROJAN S A. w Warszawie;
 • wykładowca akademicki w Instytucie Bezpieczeństwa Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

 

Dlaczego warto?

 Studia pozwalają na rozpoznanie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa z różnych perspektyw. Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy w zakresie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego, w ramach specjalności studenci koncentrują się na wybranym aspekcie bezpieczeństwa, kierując się zainteresowaniami, predyspozycjami oraz planami rozwoju swojej kariery zawodowej. Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe dysponują wiedzą z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego i międzynarodowego, posiadają umiejętność przewidywania i analizowania zagrożeń lokalnych, krajowych i międzynarodowych, potrafią zorganizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi.

 • Wiedza i umiejętności

Kierunek kształci absolwentów w segmencie rynku pracy, na którym istnieje zapotrzebowanie na wykształconych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony ludności i reagowania na wszelkiego rodzaju zagrożenia i sytuacje kryzysowe. Rynek pracy wciąż potrzebuje fachowców którzy potrafią walczyć z wciąż rosnącą ilością potencjalnych zagrożeń mających źródło w incydentach terrorystycznych, aktywizacji różnych grup i środowisk niebezpiecznych dla porządku i ładu publicznego, w gwałtownym postępie technologicznym oraz coraz częstszymi zagrożeniami ze strony środowiska naturalnego.

 • Nowoczesne standardy

Program studiów realizowanych na kierunku Bezpieczeństwo narodowe skonstruowany jest według nowoczesnych standardów stwarzających możliwość zdobycia praktycznych umiejętności wykraczających poza tradycyjne granice dotychczasowego rozumienia bezpieczeństwa. Program obejmuje wiedzę o charakterze społeczno-politycznym, administracyjnym, prakseologicznym, menedżerskim i prawniczym. Wśród wykładowców znajdują się nie tylko teoretycy, ale również osoby zawodowo związane z pracą służb mundurowych, przeciwdziałaniem przestępczości, prawnicy, eksperci ds. bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu międzynarodowego.

 • Współpraca z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym

Instytut Bezpieczeństwa prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym, a tworzenie programów studiów wspomagane jest wiedzą ekspercką interesariuszy zewnętrznych (przedstawiciele uczelni i instytucji rządowych z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz instytucji prowadzących współpracę międzynarodową – ISM EuroCenter SA).