Studia II stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Już od 410 zł miesięcznie!

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 60 miejsc, studia niestacjonarne - 90 miejsc
Uzyskany dyplom: magister bezpieczeństwa narodowego
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Konrad Henning - khennig@san.edu.pl 

Zasady rekrutacji

Na studia zapisujesz się poprzez założenie konta rekrutacyjnego na stronie www.rekrutacja.san.edu.pl, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Działu Rekrutacji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

W obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Działu Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie przez zdalny system kolejkowy Bookings.

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą do Działu Rekrutacji komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.* 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

  • formularz rekrutacyjny
  • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia 
  • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (nie dotyczy absolwentów SAN)
  • 1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość)
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
  • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych (opłata rejestracyjna + wpisowe + legitymacja studencka)

Od kandydatów na studia II stopnia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” wymagane jest:

  • ukończenie studiów I stopnia kierunku „bezpieczeństwo narodowe” lub studiów wyższych na kierunkach przyporządkowanych do dziedziny nauk społecznych, w których efekty uczenia się odniesione były do dyscypliny naukowej nauki o bezpieczeństwie;
  • znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2;
  • a także etycznej i społecznej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu specjalisty ds. bezpieczeństwa narodowego.

Jeżeli liczba kandydatów przekracza limit miejsc określonych przez Senat, o przejęciu decyduje średnia ocen uzyskanych z okresu studiów wyższych.


Dokumenty przyjmowane są w Biurze Rekrutacji.

Na studia zapisać się można wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.