Studia II stopnia

Administracja*

Już od 530 zł miesięcznie!

Czesne za rok studiów   Płatność w 10 ratach   Płatność w 2 ratach   Płatność jednorazowa 
Tryb stacjonarny 630 zł 3150 zł 6300 zł
Tryb niestacjonarny 530 zł 2650 zł 5300 zł

Sprawdź aktualne promocje i oszczędzaj  »

Zasady rekrutacji

Nabór prowadzony będzie od 7 maja br. do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 30 października br. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie dostarczą komplet wymaganych dokumentów.

 

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie w języku polskim powinni złożyć następujące dokumenty:

  • Formularz rekrutacyjny - wypełniony i podpisany (formularz dostępny będzie poniżej oraz w Biurze Rekrutacji od 7 maja br.)
  • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  • fotografia (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • dowód wpłaty wpisowego, opłaty rejestracyjnej i opłaty za legitymację,
  • wypełnioną w dwóch egzemplarzach i podpisaną umowę o świadczeniu usług edukacyjnych wraz z załącznikiem (umowa dostępna będzie poniżej oraz w Biurze Rekrutacji od 7 maja br.)


Z uwagi na przyspieszenie procesu rekrutacji (i skrócenie kolejki) prosimy o przynoszenie ze sobą kserokopii wskazanych wyżej dokumentów!