Studia II stopnia

Administracja*

Już od 530 zł miesięcznie!

Studia na kierunku Zarządzanie o specjalności Administracja przygotowują do wykonywania pracy w szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej oraz różnego rodzaju agendach publicznych (funduszach i agencjach), w instytucjach UE i organizacjach międzynarodowych, a także w różnego rodzaju podmiotach III sektora (stowarzyszeniach i fundacjach), współpracujących z administracją publiczną.

 

Wiedza z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i społecznych oraz zdobyte podczas studiów umiejętności przekładają się na późniejsze kariery absolwentów tego kierunku. Program studiów oraz metody nauczania zostały opracowane zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia. Kończąc studia na kierunku Zarządzanie o specjalności Administracja zdobywają Państwo kwalifikacje zawodowe, przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych (specjalistycznych) i menadżerskich w administracji publicznej.  Głównym celem oferowanych w ramach modułu profilowego zajęć jest przygotowanie kadry kierowniczej do profesjonalnego zarządzania jednostkami administracji publicznej, nabycie wiedzy i wykształcenie umiejętności, które pozwolą na pełnienie służby na wyższych stanowiskach kierowniczych i efektywne zarządzanie jednostką samorządową, lub inną jednostką administracji państwowej. Absolwenci sprawdzą się jako specjaliści do spraw promocji i marketingu na szczeblu lokalnym i regionalnym, a także jako doradcy w zakresie dotyczącym projektowania rozwoju lokalnego i rozwiązywania problemów społecznych.

Wykładowcy

 • prof. zw. dr hab. Janusz Symonides
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Kuciński
 • dr hab. Witold Mikułowski, prof. SAN
 • dr hab. Bogumił Szmulik, prof. SAN
 • dr hab. Katarzyna Popik, prof. SAN
 • dr Sławomir Peszkowski
 • dr Elżbieta Jarzęcka-Siwik
 • dr Agnieszka Pieniążek
 • dr Tomasz Kulisiewicz

Dlaczego warto wybrać tę specjalność?

 • Podczas studiów zdobędziesz ogólną wiedzę z dziedzin: prawa, w tym w szczególności prawa administracyjnego, ekonomii i zarządzania publicznego, finansów publicznych, nauki o państwie, politologii oraz socjologii.
 • Będziesz doskonalić praktyczną umiejętność tworzenia projektów polityk publicznych i strategii działania organów państwa, przygotowywania projektów aktów prawnych i oceny skutków regulacji, interpretowania przepisów prawnych, redagowania dokumentów najczęściej występujących w praktyce administracji, stosowania przepisów procedury administracyjnej.
 • Dzięki studiom na tym kierunku będziesz rozumiał dlaczego nie ma państwa bez administracji publicznej, jakie są cele stawiane przed nowoczesną administracją publiczną i jakie są jej nowoczesne formy działania.
 • Program studiów oraz metody kształcenia są zgodne z kryteriami Europejskiego Stowarzyszenia Akredytacji Programów Administracji Publicznej (EAPAA) oraz Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji.
 • Wiedzę przekazywać Ci będą znakomici specjaliści: wybitni dydaktycy akademiccy oraz doświadczeni praktycy: konsultanci, doradcy i eksperci ds. wdrażania standardów administracji oraz urzędnicy administracji rządowej i samorządowej, w tym byli i obecni dyrektorzy departamentów w ministerstwach i urzędach centralnych.