Studia II stopnia

Administracja i zarządzanie publiczne*

Już od 480 zł miesięcznie!

Absolwent uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie w ramach oferowanego modułu profilowego Administracja i zarządzanie publiczne posiada wiedzę z zakresu:

  • struktury, kompetencji i zadań administracji publicznej
  • zarządzania w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem takich sfer, jak służba zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna, czy bezpieczeństwo wewnętrzne
  • gospodarki finansowej samorządu terytorialnego
  • zamówień publicznych
  • marketingu terytorialnego
  • ochrony danych osobowych i dostępu do informacji niejawnych
  • elektronicznych form działania administracji

Absolwent modułu profilowego Administracja i zarządzanie publiczne potrafi wykorzystywać najnowsze metody wspomagające procesy decyzyjne, w tym metody i techniki informatyczne, analizować zjawiska społeczne, zna najważniejsze problemy życia społecznego oraz  psychologiczne zasady rządzące relacjami międzyludzkimi i sposoby komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy. Absolwent tej specjalności potrafi samodzielne rozwiązywać problemy, organizować zespół pracowniczy i kierować nim, podejmuje decyzje z zachowaniem zasad etycznych i prawnych, wykazuje twórcze inicjatywy, potrafi opracowywać i wdrażać programy.

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich.