Studia I stopnia

Turystyka i rekreacja

Już od 500 zł miesięcznie!

Absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja , to specjalista dysponujący wiedzą z zakresu turystyki i rekreacji, jest osobą wyróżniającą się postawą asertywną, krzewiącą aktywny tryb życia, tolerancją, otwartością
i poszanowaniem odmienności społeczno-kulturowych, prezentującą postawę dbałości o przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju i dbałości o dziedzictwo kulturowe. W relacjach ze współpracownikami, pracy zespołowej, podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi i w relacjach z partnerami biznesowymi prezentuje postawę opartą na wzajemnym szacunku, której podstawą jest wiedza z zakresu socjologii i psychologii. Posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów, zapobiegania konfliktom i prowadzenia negocjacji. W prowadzonych działaniach kieruje się etyką. Dzięki specjalistycznym umiejętnościom językowym, może z dużą swobodą podejmować współpracę
z kontrahentami i klientami z całego świata.
W pracy zawodowej wyróżnia się wiedzą z zakresu projektowania oferty usług turystycznych, ma umiejętność sporządzania kosztorysów ofert, potrafi analizować sytuację finansową przedsiębiorstwa i inne dostępne zasoby łącząc je w taki sposób by zaproponować atrakcyjną, konkurencyjną ofertę usług turystycznych, przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa i zapewnieniu usług wysokiej jakości. Łączy dążenie do gromadzenia zysku z dążeniem do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i zadowolenia odbiorców oferowanych usług. Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną i praktyczną z rożnych dziedzin nie tylko w rozwiązywaniu problemów działalności turystycznej i rekreacyjnej ale także wykorzystuje ją w rozwijaniu innowacyjności, kreowaniu nowoczesnego produktu turystycznego, odpowiadającego potrzebom rynku. Jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Posiada umiejętności organizowania czasu pracy zarówno własnego, jak i podległych kadr. Zna standardy świadczenia usług
w krajowym i międzynarodowym ruchu turystycznym i jest świadomy konieczności bieżącego monitorowania zmieniających się wymagań rynku, regulacji prawnych i zmieniających się preferencji społeczeństwa.

Specjalności

 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Zarządzanie w turystyce i rekreacji

Specjalność Zarządzanie biznesem turystycznym

Specjalność odpowiada na płynące ze strony rynku zapotrzebowanie na kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry o umiejętnościach organizacyjnych, budowania systemu sprawnego zarządzania i przepływu informacji miedzy wszystkimi jednostkami oferującymi usługi turystyczne, rekreacyjne i usługi uzupełniające, składające się na całość oferty turystycznej poprzez budowanie zespołów i odpowiednie planowanie pracy zespołowej. Specjalność Zarządzanie biznesem turystycznym kładzie nacisk na umiejętności organizowania różnych form turystyki, m.in. turystyka kwalifikowalna i aktywna, turystyka zdrowotna, turystyka biznesowa, organizacja wyjazdów motywacyjnych. Studenci pogłębiają umiejętności komunikacyjne, zyskują kwalifikacje zarządcze, zwłaszcza w odniesieniu do budowy marki turystycznej, budowy wizerunku, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w tym wykorzystywania środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych (np. Unii Europejskiej). Znają konieczność dostosowania stylów zarządzania do profilu prowadzonej działalności turystycznej i rekreacyjnej, posiadają umiejętność sporządzania biznes planu oraz znają wymogi odnoszące się do prowadzenia działalności gospodarczej oraz techniki służące jej efektywnemu rozwojowi. Dysponują wiedzą na temat funkcjonowania rynku usług turystycznych, znają uwarunkowania funkcjonowania podmiotów realizujących usługi turystyczne, posiadają wiedzę na temat strategii konkurowania i umiejętności oceny potencjału przedsiębiorstwa – w zakresie kreowania oferty usług, podejmowania konkurencji i nawiązywania współpracy z innymi podmiotami branży turystycznej.

 

Specjalność Hotelarstwo i gastronomia

Specjalność kształci specjalistów w zakresie organizowania i zapewnienia funkcjonowania obiektów gastronomicznych i hotelarskich. W związku z dynamicznym rozwojem usług hotelarskich i gastronomicznych wzrasta zapotrzebowanie na kadry wykazujące zdolność stałego dostosowywania się do zmian oczekiwań rynku i poszerzania oferty usług. Gotowość do sprostania oczekiwaniom współczesnego turysty wymaga kreatywności, innowacyjności, umiejętności podejmowania decyzji pod presją czasu, umiejętności komunikacyjnych, elastyczności i nieszablonowego myślenia. Studenci nabywają znajomość organizacji i techniki pracy w obiektach hotelowych i znają wyzwania współczesnego rynku hotelarskiego. Potrafią budować ofertę obiektów hotelowych i gastronomicznych, zgodną z zapotrzebowaniem rynkowym, wymogami regulacji prawnych z zakresu usług turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych. Student zapoznaje się z zasadami funkcjonowania obiektów hotelowych i gastronomicznych od strony ich zorganizowania, ekonomiki, norm jakości w zakresie świadczenia usług gastronomicznych i hotelarskich, systemów informatycznych w hotelarstwie, zarządzania finansami przedsiębiorstw hotelarskich i gastronomicznych. Specjalność buduje umiejętności tworzenia strategii w hotelarstwie oraz organizowania pracy personelu zatrudnionego w gastronomii i hotelarstwie. W doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych szczególnie uwzględnia się kwestie związane z kulturą i obsługą gościa hotelowego. Wiedza z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami hotelowymi i gastronomicznymi w połączeniu ze znajomością każdego z ogniw działalności tych jednostek, stanowi podstawę do dalszej edukacji, w tym na studiach II stopnia, podyplomowych np. w zakresie zarządzania zagospodarowaniem regionów turystycznych.

Wykładowcy

 • prof. dr hab. Urszula Żuławska
  Ekspert oraz autor licznych projektów turystycznych w Ameryce Łacińskiej.

 • dr Maciej Dębski 
  Ekspert w zakresie marketingu turystycznego, autor licznych publikacji z zakresu budowania marki w turystyce, specjalizuje się w marketingu turystycznym przedsiębiorstw rodzinnych.

 • dr Ewa Szulc-Dąbrowiecka 
  Specjalista i ekspert w tworzeniu regionalnych projektów turystycznych.

Dlaczego warto?

 • Program studiów obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym, hotelem, biurem podróży czy ośrodkiem wypoczynkowym, a także najnowsze technologie informatyczne, problemy ochrony środowiska naturalnego, oddziaływania człowieka na otoczenie oraz naukę o dobrach kultury czy urokach krajobrazu.
 • Studiując na kierunku Turystyka i Rekreacja masz możliwość udziału w obozach szkoleniowych turystyki kwalifikowanej.
 • Wykładowcy to praktycy z długoletnim doświadczeniem w prowadzeniu m.in. biur podróży, hoteli, organizacji wycieczek, współpracy międzynarodowej, czy eksperci z zakresu marketingu turystycznego.
 • Zajęcia praktyczne prowadzone są w formie ćwiczeń, warsztatów, analiz przypadków, a także gier strategicznych i symulacyjnych.
 • W trakcie studiów zdobędziesz specjalistyczne kompetencje językowe, niezbędne do wykonywania działalności zawodowej w obszarze turystyki i rekreacji.