Studia I stopnia

Turystyka i rekreacja

Już od 500 zł miesięcznie!

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów:  studia I stopnia
Limit miejsc na studiach stacjonarnych:  50
Limit miejsc na studiach niestacjonarnych:  80
Uzyskany dyplom: licencjat na kierunku Turystyka i rekreacja
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Eliza Nowacka 
enowacka@san.edu.pl                    


 

Zasady rekrutacji

Uchwała Senatu Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi Nr 3/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia w Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi na rok akademicki 2019/2020 przewiduje, że przy przyjmowaniu kandydatów na kierunek „turystyka i rekreacja”, brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów: geografia oraz język obcy nowożytny. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy.

W przypadku przekroczenia liczby kandydatów w stosunku do przyjętego przez Senat limitu miejsc przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną weryfikującą ich predyspozycje do studiowania kierunku. Na kierunku „turystyka i rekreacja” od kandydatów oczekuje się otwartości na ludzi i ciekawości świata, zmysłu organizacyjnego i twórczego podejścia do problemów związanych z planowaniem wypoczynku i rozwojem obszarów turystycznych.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie w języku polskim powinni złożyć następujące dokumenty:

 

  • Formularz rekrutacyjny - wypełniony i podpisany,
  • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  • fotografia (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • dowód wpłaty wpisowego, opłaty rejestracyjnej i opłaty za legitymację,
  • wypełnioną w dwóch egzemplarzach i podpisaną umowę o świadczeniu usług edukacyjnych wraz z załącznikiem.