Studia I stopnia

Resocjalizacja*

Już od 350 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty

 • Pedagogiki ogólna i społeczna, dydaktyka, teoria i historia wychowania, niezbędne do tego, aby umieć trafić do drugiego człowieka.
 • Wiedza o społeczeństwie i problemach społecznych, gruntowna wiedza z socjologii, patologii społecznych, diagnozy i profilaktyki.
 • Wiedza i umiejętności psychologiczne, w tym przygotowanie do wypełniania testów psychologicznych, radzenie sobie ze stresem oraz umiejętności psychospołeczne niezbędne do pracy w środowiskach tzw. trudnych.
 • Wiedza o systemie prawno-społecznym, w tym o funkcjonowaniu instytucji państwowych takich jak policja, ponadto sporo przydatnych elementów prawa, w tym prawa karnego i prawa wykroczeń.
 • Poprawa sprawności fizycznej w tym z dziedziny samoobrony, a dla tych, którzy nie planują podnosić swej sprawności w sferze fizycznej oferujemy blok zajęć z dziedziny umiejętności strzeleckich.
 • Podwyższenie kompetencji społecznych, w tym np. samorozwój i autoprezentacja, umiejętność wysławiania się i budowania argumentacji, tworzenie projektów indywidualnych i grupowych.
 • Wiedza z dziedziny resocjalizacji – diagnostyki resocjalizacyjnej, metod pracy z osobami wykluczonymi oraz pozostającymi w konflikcie z prawem; wiedza i umiejętności z dziedziny profilaktyki społecznej, w tym profilaktyki uzależnień.
 • Umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu kuratora sądowego, socjoterapeuty, street-workera, wychowawcy w zakładzie karnym i poprawczym.

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia praktyczne

 • Zajęcia z praktykami w dziedzinie kryminalistyki, resocjalizacji i prawa.
 • Tworzenie oraz praktyczna realizacja programów i projektów profilaktycznych.
 • Uprawnienia pedagogiczne.
 • Wizyty studyjne w ośrodkach szkolenia służb mundurowych – Policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz w jednostkach terenowych.

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.