Studia I stopnia

Pedagogika

Już od 350 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty

Obszar kształcenia podstawowego i kierunkowego

 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Psychologia ogólna
 • Pedagogika ogólna
 • Historia wychowania 
 • Socjologia wychowania / Sociology of education
 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Podstawy dydaktyki
 • Projektowanie ścieżki edukacyjno - zawodowej
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Profilaktyka uzależnień
 • Profilaktyka społeczna
 • Psychologia społeczna
 • Projekt edukacyjny  w pracy pedagoga
 • Wybrane aspekty pracy kuratora sądowego.

 

Obszary zajęć do wyboru

 • Psychologia uczenia się / Metodyka pracy opiekuna wychowawcy
 • Media w edukacji / Metodologia badań pedagogicznych
 • Edukacja zdrowotna / Promocja zdrowia
 • Trening umiejętności społecznych / Warsztat umiejętności pedagogicznych
 • Podstawy genetyki / Edukacja włączająca
 • Patologie społeczne / Pedagogika opiekuńcza

 

Obszary zajęć specjalnościowych (w zależności od wyboru specjalności)

 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza:

Podstawy pracy socjalnej, Podstawy gerontologii, Podstawy opieki paliatywnej, Metody pracy z dzieckiem trudnym, Instytucje i formy opieki i wsparcia społecznego, Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, Mediacje i negocjacje, Pedagogika wolnego czasu, Diagnoza w pracy opiekuna-wychowawcy, Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Elementy doradztwa zawodowego z metodyką, Projektowanie w działalności opiekuńczo - wychowawczej.

 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną  i prewencją  kryminalną:

Pedagogika resocjalizacyjna, Podstawy kryminologii i wiktymologii, Instytucje porządku publicznego, Subkultury młodzieżowe, Podstawy pracy socjoterapeutycznej, Podstawy kryminalistyki, Diagnostyka w resocjalizacji, Metodyka wychowania resocjalizacyjnego i pracy resocjalizacyjnej, Prawo karne i wykroczeń z postępowaniem karnym, Pragmatyki służb mundurowych, Psychologia niedostosowania społecznego i stresu, Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa, Pedagogika penitencjarna z metodyką pracy w zakładzie karnym.

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.