Studia I stopnia

Pedagogika

Już od 470 zł miesięcznie!

Studenci kierunku Pedagogika każdej specjalności uzyskują wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym i nabywają kompetencje społeczne adekwatne do studiowanej specjalizacji.


Wiedza dotyczy:

 • rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym, w tym także wiedza o rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym,
 • głównych środowisk wychowawczych mających wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży przedszkolnych i szkolnych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących,
 • struktury i funkcji systemu edukacji, celów, podstaw prawnych i organizacji instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych,
 • funkcjonowania i współpracy triady podmiotów biorących udział w działalności pedagogicznej (dzieci/uczniów, rodziców i nauczycieli) oraz partnerów szkolnej edukacji,
 • specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • metodyki wykonywania zadań – norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej,
 • projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego,
 • funkcjonowania i patologii narządu mowy.

 

Podczas studiów studenci nabywają umiejętności:

 • posługiwania się teoretyczną wiedzą z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyk szczegółowych w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych,
 • oceny przydatności typowych metod, procedur oraz dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z danym etapem edukacyjnym,
 • wykorzystywania i doboru adekwatnych materiałów, środków i metod pracy edukacyjnej w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych) oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii do pracy dydaktycznej,
 • kierowania procesami kształcenia i wychowania w pracy z grupą (zespołem klasowym, wychowawczym),
 • animowania pracy w celu wspierania rozwoju dzieci uczestniczących w procesie dydaktyczno-wychowawczym, wspierania ich samodzielności w zdobywaniu wiedzy oraz inspirowania do działań na rzecz uczenia się przez całe życie,
 • indywidualizowania pracy z uczniami i dostosowywania treści, metod i form pracy edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz do zmian zachodzących w świecie i w nauce,
 • posługiwania się w pracy nauczycielskiej, zasadami i normami etycznymi,
 • analizowania własnych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych) i wskazywania obszarów wymagających modyfikacji oraz eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych,
 • zaprojektowania planu własnego rozwoju zawodowego i właściwego posługiwania się narządem mowy.

Kształcone są także kompetencje społeczne, takie jak zdolność do pracy w grupie, praca pod presją czasu oraz umiejętności określania priorytetów w pracy zespołowej i własnej. Przyjęte rozwiązania organizacyjne dostosowane są do rodzaju przedmiotowych efektów kształcenia określonych w sylabusach przedmiotowych oraz metod dydaktycznych.

Wybrane zajęcia praktyczne

Studenci mają okazję nabywać pożądane umiejętności, niezbędne w późniejszej pracy nauczycielskiej podczas zajęć z wykładowcą, podczas pracy samodzielnej oraz podczas praktyk studenckich odbywanych w podmiotach działających w systemie oświaty. Podczas tych zajęć rozwiązują zadania z wykorzystaniem konkretnego problemu praktycznego. Podstawowymi formami prowadzenia zajęć dydaktycznych są wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty i realizowane projekty. We wszystkich formach dydaktycznych szczególny nacisk kładziony jest na rozwiązywanie problemów praktycznych metodami aktywnymi: symulacyjnymi, pracy w grupie, prowadzenia projektów indywidualnych i projektów grupowych, przygotowywanie i prezentację referatów, prezentacji multimedialnych, opracowywanie i realizowanie scenariuszy zajęć, itd.

 

Wykłady i konwersatoria prowadzone są dla całej grupy studentów danego roku, ćwiczenia są realizowane w grupach od 15 do 25 osób.

Ćwiczenia laboratoryjne przeznaczone są dla zajęć informatycznych, natomiast lektorat języka obcego prowadzony jest na platformie e-lerning.

Właściwa liczebność grup oraz proporcje liczby godzin różnych form zajęć pozwalają na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w formie seminariów i obowiązkowych praktyk w liczbie 375 h.

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku pedagogika – uwzględnia zarówno praktyki pedagogiczne ogólnozawodowe, jak i praktyki pedagogiczne specjalnościowe niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela w studiowanej specjalności.

W ramach działań podejmowanych w zakresie umiędzynarodowienia procesu kształcenia studenci mogą brać udział w kształceniu, w ramach programu Erasmus+.

Realizowane przedmioty

Program studiów dla kierunku Pedagogika o profilu praktycznym obejmuje moduły zajęć powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS (99 punktów ECTS), służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych takie jak:

 

 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • Etyka,
 • Psychologia ogólna,
 • Psychologia rozwoju człowieka,
 • Socjologia ogólna i wychowania,
 • Metodyka pracy z rodziną,
 • Pojęcia i systemy pedagogiczne,
 • Współczesne problemy pedagogiki,
 • Systemy edukacji w Polsce i w UE,
 • Warsztat umiejętności pedagogicznych,
 • Projektowanie własnej ścieżki rozwoju,
 • Teoretyczne podstawy kształcenia,
 • Pedagogika społeczna,
 • Diagnoza pedagogiczna,
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • Metodyka kształcenia dorosłych,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Przedmiot kompetencji społecznych (PKS),
 • Psychologia wychowawcza/ Psychologia społeczna,
 • Psychologia niedostosowania społecznego i stresu/Instytucje i formy wsparcia społecznego,
 • Podstawy pedagogiki specjalnej/Metody pracy rewalidacyjnej,
 • Podstawy terapii pedagogicznej/Terapia zajęciowa,
 • Metodyka wychowania resocjalizacyjnego i pracy resocjalizacyjnej
 • Trening umiejętności społecznych/WUP: mediacje i konflikt,
 • Pedagogika wieku dziecięcego,
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
 • Edukacja motoryczno-zdrowotna z metodyką, Metodyka wychowania przedszkolnego,
 • Edukacja artystyczna i techniczna z metodyką,
 • Dydaktyka kształcenia zintegrowanego,
 • Edukacja matematyczna, przyrodnicza z metodykami,
 • Edukacja polonistyczna z metodyką,
 • Podstawy prawne i organizacja oświaty,
 • Higiena głosu z logopedią,
 • Etyka pracy nauczyciela z elementami pedeutologii,
 • Psychologia wieku dziecięcego,
 • Seminarium dyplomowe,
 • Praktyki, które stanowią integralną część programu kształcenia i planu studiów. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową zaplanowane są do prowadzenia przez nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy w zakresie tej dyscypliny.