Studia I stopnia

Pedagogika

Już od 410 zł płatnych w 10 ratach

Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają zdobycie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej, która jest konieczna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Dzięki ciekawym specjalizacjom student zdobywa wiedzę teoretyczną, którą łączy z kształceniem praktycznym. Pozwala to na pogłębienie rozumienia rzeczywistości wychowawczej i edukacyjnej, realizowanie działań z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, rozwiązywanie problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Jest to kierunek, który promuje wrażliwość społeczną, zachowania prozdrowotne oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kształcenie ustawiczne.

Specjalności

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Wybitni wykładowcy, praktycy

 • prof. dr hab. Mieczysław Dudek
 • prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski
 • dr Dorota Nawrat
  Nauczyciel liceum, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych, InSEA (International Society Education through Art).
 • dr Ewa Przygońska
  Autorka książek o negocjacji w szkole, wieloletni nauczyciel – pedagog.
 • dr Teresa Serafin
  Nauczyciel i wychowawca dzieci niewidomych z upośledzeniem umysłowym, długoletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • dr Bożena Zając
  Doradca metodyczny i zawodowy, ekspert w wielu projektach międzynarodowych dotyczących szkolenia nauczycieli i doradztwa zawodowego.

Dlaczego warto?

Studia pedagogiczne w Społecznej Akademii Nauk:

 • Są bezpieczne. Spełniają wszelkie wymogi formalne związane nie tylko z samym kierunkiem studiów, ale również z zawodami, do których przygotowują.
 • Są dostosowane do rzeczywistości. Uwzględniają dynamikę społeczną i wymagający rynek pracy. Zawierają w programie najnowsze trendy i osiągnięcia pedagogiki, w tym rezultaty projektów międzynarodowych.
 • Są elastyczne. Program jest szybko dostosowywany do dynamicznego rynku pracy oraz zmieniających się przepisów z dziedziny oświaty i opieki, studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące kształcenia w odpowiednich dziedzinach, mogą indywidualnie uzupełniać komponenty przygotowania pedagogicznego.
 • Są interdyscyplinarne. Nie ukierunkowują w jednej tylko dziedzinie czy dyscyplinie, ale znacznie rozszerzają horyzonty dzięki programowi uwzględniającemu wiedzę i umiejętności z szeroko pojętej humanistyki, ale również dzięki wprowadzeniu ciekawych, łączonych bądź rozszerzonych specjalności.
 • Są naukowe. Studenci mają możliwość uczestniczenia w poważnych badaniach naukowych, wyjazdów na stypendia zagraniczne, uczestniczenia w konkursach, projektach, pisania artykułów naukowych i publikowania ich.
 • Są nowoczesne. Są prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia takich jak: projekty, warsztaty czy e-learning.
 • Są przyjacielskie. Zarówno kadra jak i studenci przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie pedagogiki było przyjemne, odbywało się w sympatycznej, miłej, wręcz rodzinnej atmosferze. Bo kto ma dać przykład zgodnego współdziałania jak nie (przyszli) pedagodzy?
 • Są przyjazne. Studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekunów kierunku. Mają jasno sprecyzowane zadania w całym toku studiów, znają osoby odpowiedzialne za poszczególne składniki procesu studiowania, które to osoby zawsze przyjdą im z pomocą.
 • Są wartościowe. Dają „humanistyczny szlif”, ponieważ ich program jest przepełniony ideami i wartościami współczesnej humanistyki.
 • Są wysokiej jakości. Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach. Programy studiów uwzględniają wyniki najnowszych badań, w tym badań własnych naszych wykładowców.

Studenci SAN mają możliwość udziału w dodatkowych bezpłatnych szkoleniach z certyfikatem.