Studia I stopnia

Pedagogika

Już od 410 zł płatnych w 10 ratach

Kie­ru­nek Peda­go­gika w Spo­łecz­nej Aka­de­mii Nauk jest reali­zo­wany w pro­filu prak­tycz­nym na stu­diach pierw­szego stop­nia. Ozna­cza to, że celem kształ­ce­nia na tym kie­runku jest wypo­sa­że­nie stu­den­tów w pod­sta­wową wie­dzę i umie­jęt­no­ści oraz ukształ­to­wa­nie ich kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych w zakre­sie nauk społecz­nych i huma­ni­stycz­nych. Pro­gram kształ­ce­nia został opra­co­wany dla formy sta­cjo­nar­nej i niesta­cjo­nar­nej (z tym, że obec­nie reali­zo­wany jest wyłącznie w for­mie niesta­cjo­nar­nej) i zawiera opis okre­ślo­nych przez uczel­nię, spój­nych efek­tów kształ­ce­nia, zgod­nych z Kra­jo­wymi Ramami Kwa­li­fi­ka­cji dla Szkol­nic­twa Wyż­szego.

Specjalności

 • Peda­go­gika opie­kuń­czo-wycho­waw­cza
  Ukoń­cze­nie kie­runku Peda­go­gika w spe­cjal­no­ści Peda­go­gika opie­kuń­czo-wycho­waw­cza daje kwa­li­fi­ka­cje (dyplom ukoń­cze­nia stu­diów licen­cjac­kich) do pracy w inter­na­cie, bur­sie szkol­nej, świe­tlicy, pla­cówce opie­kuń­czo-wycho­waw­czej, w tym w domu dziecka.
 • Wycho­wa­nie przed­szkolne i edu­ka­cja wcze­snosz­kolna
  Ukoń­cze­nie stu­diów na kie­runku Peda­go­gika w spe­cjal­no­ści Wycho­wa­nie przed­szkolne i edu­ka­cja wcze­snosz­kolna nadaje kwa­li­fi­ka­cje (dyplom ukończenia stu­diów licen­cjac­kich), do pracy w przed­szkolu i jako nauczy­ciel w kla­sach I-III szkoły pod­sta­wo­wej – naucza­nie wcze­snosz­kolne. Po ukończeniu stu­diów można kon­ty­nu­ować kształ­ce­nie na pozio­mie magi­ster­skim w innej wybra­nej spe­cjal­no­ści.
 • Reso­cja­li­za­cja z pro­fi­lak­tyką spo­łeczną i pre­wen­cją kry­mi­nalną
  Ukoń­cze­nie stu­diów na kie­runku Peda­go­gika w spe­cjal­no­ści Reso­cja­li­za­cja z pro­fi­lak­tyką spo­łeczną i pre­wen­cją kry­mi­nalną daje dyplom ukoń­cze­nia stu­diów licen­cjac­kich i umoż­li­wia kon­ty­nu­ację stu­diów na pozio­mie magi­ster­skim.

Wykładowcy

prof. dr hab. Mieczysław Dudek
prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski
dr Dorota Nawrat

Nauczyciel liceum, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych, InSEA (International Society Education through Art).

dr Ewa Przygońska

Autorka książek o negocjacji w szkole, wieloletni nauczyciel – pedagog.

dr Teresa Serafin

Nauczyciel i wychowawca dzieci niewidomych z upośledzeniem umysłowym, długoletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej.

dr Bożena Zając

Doradca metodyczny i zawodowy, ekspert w wielu projektach międzynarodowych dotyczących szkolenia nauczycieli i doradztwa zawodowego.

Dlaczego warto?

Studenci kierunku Pedagogika każdej specjalności uzyskują wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym i nabywają kompetencje społeczne adekwatne do studiowanej specjalizacji.

 

 

Wiedza dotyczy:

 • rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym, w tym także wiedza o rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym,
 • głównych środowisk wychowawczych mających wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży przedszkolnych i szkolnych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących,
 • struktury i funkcji systemu edukacji, celów, podstaw prawnych i organizacji instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych,
 • funkcjonowania i współpracy triady podmiotów biorących udział w działalności pedagogicznej (dzieci/uczniów, rodziców i nauczycieli) oraz partnerów szkolnej edukacji,
 • specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • metodyki wykonywania zadań – norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej,
 • projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego,
 • funkcjonowania i patologii narządu mowy.

 

 

Podczas studiów studenci nabywają umiejętności:

 • posługiwania się teoretyczną wiedzą z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyk szczegółowych w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych, oceny przydatności typowych metod, procedur oraz dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z danym etapem edukacyjnym,
 • wykorzystywania i doboru adekwatnych materiałów, środków i metod pracy edukacyjnej w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych) oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii do pracy dydaktycznej,
 • kierowania procesami kształcenia i wychowania w pracy z grupą (zespołem klasowym, wychowawczym),
 • animowania pracy w celu wspierania rozwoju dzieci uczestniczących w procesie dydaktyczno-wychowawczym, wspierania ich samodzielności w zdobywaniu wiedzy oraz inspirowania do działań na rzecz uczenia się przez całe życie,
 • indywidualizowania pracy z uczniami i dostosowywania treści, metod i form pracy edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz do zmian zachodzących w świecie i w nauce,
 • posługiwania się w pracy nauczycielskiej, zasadami i normami etycznymi,
 • analizowania własnych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych) i wskazywania obszarów wymagających modyfikacji oraz eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych,
 • zaprojektowania planu własnego rozwoju zawodowego i właściwego posługiwania się narządem mowy.

 

Kształcone są także kompetencje społeczne, takie jak zdolność do pracy w grupie, praca pod presją czasu oraz umiejętności określania priorytetów w pracy zespołowej i własnej. Przyjęte rozwiązania organizacyjne dostosowane są do rodzaju przedmiotowych efektów kształcenia określonych w sylabusach przedmiotowych oraz metod dydaktycznych.