Studia I stopnia

Pedagogika

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Pedagogika jest dyscypliną zajmującą się całym spektrum zagadnień związanych z szeroko rozumianym wychowaniem, opieką i nauczaniem. Pedagogika jawi się więc jako dyscyplina, która odgrywa bardzo ważną rolę w procesie kształtowania relacji człowieka ze środowiskiem społeczno-przyrodniczo-kulturowym. Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają zdobycie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej, która jest konieczna do zrozumienia postaw ludzi, kształtowania ich świadomości, wartości, umiejętności współżycia, rozwijania ich w duchu poczucia odpowiedzialności za życie własne i innych. 

 

Specjalności

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Wybór tej specjalności gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie:

 • rozpoznawania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych oraz zaburzeń rozwoju,
 • projektowania i realizacji działań z zakresu opieki, wychowania i terapii,
 • budowania, oceniania i doskonalenia własnego warsztatu pracy,
 • współpracy z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i osób w trudnej sytuacji życiowej,
 • korzystania z technologii informacyjnej w gromadzeniu materiałów do pracy,
 • rozwijania cech charakteru, niezbędnych w pracy pedagoga: komunikatywności, kreatywności, cierpliwości, odpowiedzialności, umiejętności radzenia sobie ze stresem i odnalezienia się w sytuacjach trudnych,
 • zdolności empatycznego rozumienia i akceptacji wychowanka,
 • umiejętności kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym.

Wybór tej specjalności:

 • stwarza szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia po ukończeniu studiów,
 • przygotowuje do procesu rekrutacji do służb mundurowych,
 • pozwala uzyskać umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu kuratora sądowego, socjoterapeuty, street-workera, wychowawcy w zakładzie karnym i poprawczym,
 • umożliwia zainteresowanym Studentom uzyskanie dodatkowych uprawnień - uprawnienia pedagogiczne, Certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie samoobrony,
 • realizowana jest na profilu praktycznym, co przekłada się na dobre przygotowanie do wykonywania zawodu,
 • gwarantuje podwyższenie kompetencji społecznych, w obszarze samorozwoju i autoprezentacji, umiejętności wysławiania się i budowania argumentacji, tworzenia projektów indywidualnych i grupowych,
 • realizowana jest przez utytułowanych naukowców Społecznej Akademii Nauk oraz doświadczonych i wysoko cenionych praktyków z: policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych, itp.

Dlaczego warto?

Studenci kierunku Pedagogika każdej specjalności uzyskują wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym i nabywają kompetencje społeczne adekwatne do studiowanej specjalizacji.

 

Studia pedagogiczne w Społecznej Akademii Nauk:

 • Są bezpieczne, ciekawe, przyjacielskie, partnerskie, uwzględniające stale zmieniającą się rzeczywistość, dające konkretny i obecnie poszukiwany zawód.
 • Są dla ludzi z pasją, czujących powołanie do pracy z innymi ludźmi, którzy są uwrażliwieni na ich potrzeby i/lub krzywdę, których cechuje empatia i zrozumienie ludzkich problemów.
 • Są dla osób, które jeszcze nie do końca wiedzą co mogą w życiu robić, a tutaj mogą poznać własnego siebie, rozwinąć kompetencje społeczne i interpersonalne, doświadczyć i odkryć siebie na nowo, dowiedzieć się kim są.
 • Są dla ludzi lubiących wyzwania, którym rozwój, bezpieczeństwo, zapobieganie zagrożeniom i patologiom społecznym leży na sercu.
 • Są dla pragnących zgłębić tajniki efektywnego uczenia się i nauczania.

 

Podczas studiów studenci nabywają umiejętności:

 • posługiwania się teoretyczną wiedzą z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyk szczegółowych w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych, oceny przydatności typowych metod, procedur oraz dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z daną grupą wiekową,
 • wykorzystywania i doboru adekwatnych materiałów, środków i metod pracy edukacyjnej w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych) oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii do pracy dydaktycznej, terapeutycznej, wspierającej,
 • animowania pracy w celu wspierania aktywności i rozwoju osób uczestniczących w procesie uczenia się przez całe życie, wspierania ich samodzielności w zdobywaniu wiedzy oraz inspirowania do działań,
 • posługiwania się w pracy pedagogicznej, zasadami i normami etycznymi,
 • analizowania własnych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych) i wskazywania obszarów wymagających modyfikacji oraz eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych,
 • zaprojektowania planu własnego rozwoju zawodowego i właściwego posługiwania się narządem mowy.

  

Kształcone są także kompetencje społeczne, takie jak zdolność do pracy w grupie, praca pod presją czasu oraz umiejętności określania priorytetów w pracy zespołowej i własnej. Przyjęte rozwiązania organizacyjne dostosowane są do rodzaju przedmiotowych efektów kształcenia określonych w sylabusach przedmiotowych oraz metod dydaktycznych.

 

 

Wykładowcy-praktycy

 • dr Mariola Badowska - nauczyciel akademicki, edukator dorosłych, pedagog
 • dr Marek Borowski nauczyciel akademicki specjalności: resocjalizacja, pedagogika terapeutyczna, nauczyciel samoobrony, trener judo, szkoleniowiec
 • dr Marta Bempsycholog, pedagog, trener
 • mgr Janusz Śmigiera - pedagog, dydaktyk, socjoterapeuta
 • mgr Katarzyna Chotkowska - psycholog, zainteresowana wspieraniem osób wykluczonych, nauczyciel akademicki
 • mgr Krzysztof Dytczak  kurator sądowy