Studia I stopnia

Pedagogika

Już od 470 zł miesięcznie!

Kierunek Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk jest realizowany w profilu praktycznym na studiach pierwszego stopnia. Oznacza to, że celem kształcenia na tym kierunku jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę i umiejętności oraz ukształtowanie ich kompetencji społecznych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Program kształcenia został opracowany dla formy stacjonarnej i niestacjonarnej (z tym, że obecnie realizowany jest wyłącznie w formie niestacjonarnej) i zawiera opis określonych przez uczelnię, spójnych efektów kształcenia, zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Specjalności

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  Ukończenie kierunku Pedagogika w specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza daje kwalifikacje (dyplom ukończenia studiów licencjackich) do pracy w internacie, bursie szkolnej, świetlicy, placówce opiekuńczo-wychowawczej, w tym w domu dziecka.
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
  Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika w specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną daje dyplom ukończenia studiów licencjackich i umożliwia kontynuację studiów na poziomie magisterskim.

Dlaczego warto?

Studenci kierunku Pedagogika każdej specjalności uzyskują wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym i nabywają kompetencje społeczne adekwatne do studiowanej specjalizacji.

 

 

Wiedza dotyczy:

 • rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym, w tym także wiedza o rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym,
 • głównych środowisk wychowawczych mających wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży przedszkolnych i szkolnych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących,
 • struktury i funkcji systemu edukacji, celów, podstaw prawnych i organizacji instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych,
 • funkcjonowania i współpracy triady podmiotów biorących udział w działalności pedagogicznej (dzieci/uczniów, rodziców i nauczycieli) oraz partnerów szkolnej edukacji,
 • specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • metodyki wykonywania zadań – norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej,
 • projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego,
 • funkcjonowania i patologii narządu mowy.

 

 

Podczas studiów studenci nabywają umiejętności:

 • posługiwania się teoretyczną wiedzą z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyk szczegółowych w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych, oceny przydatności typowych metod, procedur oraz dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z danym etapem edukacyjnym,
 • wykorzystywania i doboru adekwatnych materiałów, środków i metod pracy edukacyjnej w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych) oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii do pracy dydaktycznej,
 • kierowania procesami kształcenia i wychowania w pracy z grupą (zespołem klasowym, wychowawczym),
 • animowania pracy w celu wspierania rozwoju dzieci uczestniczących w procesie dydaktyczno-wychowawczym, wspierania ich samodzielności w zdobywaniu wiedzy oraz inspirowania do działań na rzecz uczenia się przez całe życie,
 • indywidualizowania pracy z uczniami i dostosowywania treści, metod i form pracy edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz do zmian zachodzących w świecie i w nauce,
 • posługiwania się w pracy nauczycielskiej, zasadami i normami etycznymi,
 • analizowania własnych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych) i wskazywania obszarów wymagających modyfikacji oraz eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych,
 • zaprojektowania planu własnego rozwoju zawodowego i właściwego posługiwania się narządem mowy.

 

Kształcone są także kompetencje społeczne, takie jak zdolność do pracy w grupie, praca pod presją czasu oraz umiejętności określania priorytetów w pracy zespołowej i własnej. Przyjęte rozwiązania organizacyjne dostosowane są do rodzaju przedmiotowych efektów kształcenia określonych w sylabusach przedmiotowych oraz metod dydaktycznych.

 

 

Wykładowcy

dr Marek Kucharski
mgr Jerzy Bielecki

nauczyciel i doradca zawodowy w Zespole Szkół ponadgimnazjalnych, doradca zawodowy w Urzędzie Pracy, Kierownik Biura Karier, Kierownik Wydziału Doradztwa Zawodowego w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

mgr Jolanta Jelonkiewicz-Szostak

logopeda i neurologopeda w szkole podstawowej oraz w szpitalu rehabilitacji neurologicznej w Konstancinie oraz rehabilitacji pacjentów Fundacji – A Kogo, nauczyciel akademicki.

dr Beata Rola

konsultant ds. kształcenia specjalnego i integracyjnego w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, organizator i prowadząca szkolenia w zakresie: diagnozowania i korygowania zaburzeń  zachowania, nauczyciel akademicki, opiekun praktyk studenckich.

dr Ewa Przygońska

Nauczyciel klas I-III w szkole podstawowej, nauczyciel przedmiotów zawodowych w szkole ponadgimnazjalnej, nauczyciel akademicki, opiekun praktyk studenckich.

dr Renata Nowak

Nauczyciel akademicki i gimnazjalny.

Elżbieta Głodowska

nauczyciel matematyki w szkole podstawowej, nauczyciel akademicki.

dr Sabina Wieruszewska-Duraj

nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego i nauczyciel akademicki, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach ds. kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

dr Roman Zawadzki

psycholog, nauczyciel akademicki w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, autor książek i artykułów.

mgr Anna Tychmańska

psycholog, zainteresowana coachingiem jako metodą rozwoju zawodowego, nauczyciel akademicki.

dr Mirosława Gawęcka

nauczyciel akademicki

Partnerzy kierunku:

 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) w Warszawie, ul. Świętojerska 9
 • Biuro Pomocy i Projektów Społecznych miasta stołecznego Warszawy
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie, ul. Mandarynki 1