Studia I stopnia

Pedagogika

Już od 470 zł miesięcznie!

Kierunek Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk jest realizowany w profilu praktycznym na studiach pierwszego stopnia. Oznacza to, że celem kształcenia na tym kierunku jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę i umiejętności oraz ukształtowanie ich kompetencji społecznych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Program kształcenia został opracowany dla formy stacjonarnej i niestacjonarnej (z tym, że obecnie realizowany jest wyłącznie w formie niestacjonarnej) i zawiera opis określonych przez uczelnię, spójnych efektów kształcenia, zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Specjalności

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  Ukończenie kierunku Pedagogika w specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza daje kwalifikacje (dyplom ukończenia studiów licencjackich) do pracy w internacie, bursie szkolnej, świetlicy, placówce opiekuńczo-wychowawczej, w tym w domu dziecka.

 

 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
  Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika w specjalności Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna nadaje kwalifikacje (dyplom ukończenia studiów licencjackich), do pracy w przedszkolu i jako nauczyciel w klasach I-III szkoły podstawowej – nauczanie wczesnoszkolne. Po ukończeniu studiów można kontynuować kształcenie na poziomie magisterskim w innej wybranej specjalności.

 

 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
  Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika w specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną daje dyplom ukończenia studiów licencjackich i umożliwia kontynuację studiów na poziomie magisterskim.

Dlaczego warto?

Studenci kierunku Pedagogika każdej specjalności uzyskują wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym i nabywają kompetencje społeczne adekwatne do studiowanej specjalizacji.

 

 

Wiedza dotyczy:

 • rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym, w tym także wiedza o rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym,
 • głównych środowisk wychowawczych mających wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży przedszkolnych i szkolnych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących,
 • struktury i funkcji systemu edukacji, celów, podstaw prawnych i organizacji instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych,
 • funkcjonowania i współpracy triady podmiotów biorących udział w działalności pedagogicznej (dzieci/uczniów, rodziców i nauczycieli) oraz partnerów szkolnej edukacji,
 • specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • metodyki wykonywania zadań – norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej,
 • projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego,
 • funkcjonowania i patologii narządu mowy.

 

 

Podczas studiów studenci nabywają umiejętności:

 • posługiwania się teoretyczną wiedzą z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyk szczegółowych w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych, oceny przydatności typowych metod, procedur oraz dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z danym etapem edukacyjnym,
 • wykorzystywania i doboru adekwatnych materiałów, środków i metod pracy edukacyjnej w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych) oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii do pracy dydaktycznej,
 • kierowania procesami kształcenia i wychowania w pracy z grupą (zespołem klasowym, wychowawczym),
 • animowania pracy w celu wspierania rozwoju dzieci uczestniczących w procesie dydaktyczno-wychowawczym, wspierania ich samodzielności w zdobywaniu wiedzy oraz inspirowania do działań na rzecz uczenia się przez całe życie,
 • indywidualizowania pracy z uczniami i dostosowywania treści, metod i form pracy edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz do zmian zachodzących w świecie i w nauce,
 • posługiwania się w pracy nauczycielskiej, zasadami i normami etycznymi,
 • analizowania własnych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych) i wskazywania obszarów wymagających modyfikacji oraz eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych,
 • zaprojektowania planu własnego rozwoju zawodowego i właściwego posługiwania się narządem mowy.

 

Kształcone są także kompetencje społeczne, takie jak zdolność do pracy w grupie, praca pod presją czasu oraz umiejętności określania priorytetów w pracy zespołowej i własnej. Przyjęte rozwiązania organizacyjne dostosowane są do rodzaju przedmiotowych efektów kształcenia określonych w sylabusach przedmiotowych oraz metod dydaktycznych.

 

 

Wykładowcy

prof. dr hab. Mieczysław Dudek

doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień związanych z pedagogiką specjalną, poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym, pedagogiką terapeutyczną, pedagogiką rodziny oraz pracą socjalną.


Autor prac naukowych (książek i artykułów) poświęconych problematyce zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży (np.: niedostosowanie społeczne, ADHD, FAS, zespół depresyjny, lęk i inne). Redaktor i współredaktor 8 prac zbiorowych o charakterze monograficznym poświęconych zagadnieniom związanym z dysfunkcjonalnością rodziny, problemem ich wsparcia oraz sytuacji osób starych. Ponadto, w dorobku naukowym znajdują się biogramy wybitnych pedagogów polskich oraz hasła zawarte w leksykonie rodziny jak również liczne recenzje wydawnicze artykułów i książek. Członek redakcji wydawnictwa „Studia społeczne” WSM w Warszawie oraz wieloletni Członek Rady Recenzentów Kwartalnika „Społeczeństwo i rodzina” KUL. Uczestnik i współorganizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

prof. dr hab. Zdzisław Kosyrz

pedagog, pedeutolog, nauczyciel akademicki WAT, Instytut Kształcenia Nauczycieli, Uniwersytet Humanistyczny w Siedlcach, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Pedagogium Warszawa.

Jerzy Bielecki

nauczyciel i doradca zawodowy w Zespole Szkół ponadgimnazjalnych, doradca zawodowy w Urzędzie Pracy, Kierownik Biura Karier, Kierownik Wydziału Doradztwa Zawodowego w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Jolanta Jelonkiewicz-Szostak

logopeda i neurologopeda w szkole podstawowej oraz w szpitalu rehabilitacji neurologicznej w Konstancinie oraz rehabilitacji pacjentów Fundacji – A Kogo, nauczyciel akademicki.

dr Beata Rola

konsultant ds. kształcenia specjalnego i integracyjnego w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, organizator i prowadząca szkolenia w zakresie: diagnozowania i korygowania zaburzeń  zachowania, nauczyciel akademicki.

dr Ewa Przygońska

Nauczyciel klas I-III w szkole podstawowej, nauczyciel przedmiotów zawodowych w szkole ponadgimnazjalnej, nauczyciel akademicki, opiekun praktyk studenckich.

dr Teresa Serafin

Nauczyciel szkoły podstawowej, dyrektor Ośrodka Wychowania Środowiskowego, współpracuje z Komisją Dialogu Społecznego w Warszawie, członek i/lub członek zarządu organizacji NGOs ,  wykładowca uczelni pedagogicznych, kierownik praktyk studenckich, koordynator kierunku Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

dr Renata Nowak

Nauczyciel akademicki i gimnazjalny.

Grzegorz Kulka

nauczyciel informatyki i matematyki w szkołach  ponadgimnazjalnych, nauczyciel akademicki.

Elżbieta Putkiewicz

pracownik socjalny w Przedsiębiorstwie Usługowo Produkcyjnym Libella, Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej, wykładowca psychologii społecznej i metodyki pracy socjalnej w Studium Pracowników Socjalnych w Warszawie, nauczyciel akademicki.

Elżbieta Głodowska

nauczyciel matematyki w szkole podstawowej, nauczyciel akademicki.