Studia I stopnia

Pedagogika

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Koncepcja kształcenia na studiach kierunku pedagogika zakłada przygotowanie absolwentów do wymogów rynku pracy poprzez kształtowanie umiejętności analitycznych, diagnostycznych złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także projektowania działań na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, wspartych specjalistyczną wiedzą, związanych z zawodowym środowiskiem pracy współczesnego pedagoga.

Absolwent kierunku „pedagogika” o profilu praktycznym posiada kompetencje zawodowe, jak i będąc pedagogiem, terapeutą, opiekunem, doradcą zawodowym - współuczestniczy w planowaniu i projektowaniu rozwiązań wpierających rozwój dzieci, młodzieży, pomaga rozwiązywać problemy pedagogiczno-wychowawcze, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bada potrzeby i możliwości uczniów, wspiera nauczycieli w problemach z uczniami/podopiecznymi. Korzystając z wiedzy praktycznej i umiejętności analitycznych koncentruje się na diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów pojawiających się w działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej, a także wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz działalności doradczej i informacyjnej w tych obszarach. Absolwent kierunku „pedagogika” jest również przygotowany do profesjonalnej działalności w zakresie doradztwa zawodowego, wyboru ścieżek rozwoju dla dorosłych, a także socjoterapii i resocjalizacji, działalności prewencyjnej. Absolwenci kierunku „pedagogika” posiadają kompetencje komunikacyjne pozwalające mu efektywnie współpracować w ramach prac zespołowych, podejmować działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, przy jednoczesnym planowaniu własnego rozwoju osobistego i zawodowego.

Koncepcja kształcenia otwiera również studenta na dalszą edukację odpowiednio na studiach II stopnia oraz na studiach doktorskich, a także znajduje szeroką ofertę studiów podyplomowych oferowanych przez Filię Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie.

Specjalności

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności, by prawidłowo definiować potrzeby rozwojowe i wychowawcze człowieka w różnych etapach jego życia. Specjalność ta pozwoli na podejmowanie działań na rzecz opieki, rozwoju i edukacji dziecka, zapewnienie odpowiedniego wsparcia dziecka i osób dorosłych, inicjowanie i koordynowanie współpracy między instytucjami wspomagającymi dzieci i rodziny w trudnej sytuacji życiowej. Wskazuje jaki wpływ innych ludzi może mieć na psychikę jednostek, ukazuje zależności między środowiskiem a przebiegiem procesu wychowawczego, opiekuńczego i dydaktycznego, w którym uczestniczą ludzie w różnym wieku i o różnych potrzebach rozwojowych. Pozwala na nabycie umiejętności rozumienia, czym jest środowisko wychowawcze, jaki wpływ ma ono na rozwój podopiecznych i jakie cechy powinno wykazywać, by kształtować w jednostkach odpowiednie postawy i wartości.

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną - studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu nie tylko pedagogiki umiejętności pracy z każdym człowiekiem, ale również przekazanie wiedzy z zakresu problemów społecznych, sposobów zapobiegania im oraz naprawiania ich w procesie resocjalizacyjnym. Specjalność ukierunkowana jest na rozwiązywanie problemów praktycznych, badania społeczne, realizację programów i projektów profilaktycznych, kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych, zdolności samoobrony, pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawa, nauk społecznych, humanistycznych i bezpieczeństwa. Przygotowuje studentów do pracy w instytucjach wychowawczych o charakterze resocjalizacyjnym, w tym w służbach mundurowych zajmujących się profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną. Specjalność pozwala uzyskać umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu street-workera, wychowawcy w zakładzie karnym i poprawczym jak też daje pełne podstawy do ubiegania się o uzyskanie kompetencji kuratora sądowego, socjoterapeuty.

Dlaczego warto?

Studenci kierunku Pedagogika każdej specjalności uzyskują wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym i nabywają kompetencje społeczne adekwatne do studiowanej specjalizacji.

 

Studia pedagogiczne w Społecznej Akademii Nauk:

 • Są bezpieczne, ciekawe, przyjacielskie, partnerskie, uwzględniające stale zmieniającą się rzeczywistość, dające konkretny i obecnie poszukiwany zawód.
 • Są dla ludzi z pasją, czujących powołanie do pracy z innymi ludźmi, którzy są uwrażliwieni na ich potrzeby i/lub krzywdę, których cechuje empatia i zrozumienie ludzkich problemów.
 • Są dla osób, które jeszcze nie do końca wiedzą co mogą w życiu robić, a tutaj mogą poznać własnego siebie, rozwinąć kompetencje społeczne i interpersonalne, doświadczyć i odkryć siebie na nowo, dowiedzieć się kim są.
 • Są dla ludzi lubiących wyzwania, którym rozwój, bezpieczeństwo, zapobieganie zagrożeniom i patologiom społecznym leży na sercu.
 • Są dla pragnących zgłębić tajniki efektywnego uczenia się i nauczania.

 

Podczas studiów studenci nabywają umiejętności:

 • posługiwania się teoretyczną wiedzą z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyk szczegółowych w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych, oceny przydatności typowych metod, procedur oraz dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z daną grupą wiekową,
 • wykorzystywania i doboru adekwatnych materiałów, środków i metod pracy edukacyjnej w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych) oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii do pracy dydaktycznej, terapeutycznej, wspierającej,
 • animowania pracy w celu wspierania aktywności i rozwoju osób uczestniczących w procesie uczenia się przez całe życie, wspierania ich samodzielności w zdobywaniu wiedzy oraz inspirowania do działań,
 • posługiwania się w pracy pedagogicznej, zasadami i normami etycznymi,
 • analizowania własnych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych) i wskazywania obszarów wymagających modyfikacji oraz eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych,
 • zaprojektowania planu własnego rozwoju zawodowego i właściwego posługiwania się narządem mowy.

  

Kształcone są także kompetencje społeczne, takie jak zdolność do pracy w grupie, praca pod presją czasu oraz umiejętności określania priorytetów w pracy zespołowej i własnej. Przyjęte rozwiązania organizacyjne dostosowane są do rodzaju przedmiotowych efektów kształcenia określonych w sylabusach przedmiotowych oraz metod dydaktycznych.

 

 

Wykładowcy-praktycy

W procesie dydaktycznym uczestniczyli jak i uczestniczą nauczyciele akademiccy z dorobkiem naukowym oraz jednocześnie posiadający kompetencje zawodowe i reprezentujący związki z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz przedstawiciele praktyki:

 

 

Opiekun Kierunku 

dr Mariola Badowska 

 

Edukator dorosłych, dr nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (Uniwersytet Zielonogórski 2014), absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (magister polityki społecznej 2002).

Aktualnie profesor uczelniany Społecznej Akademii Nauk, prodziekan na Wydziale Nauk Stosowanych SAN Filii w Warszawie, koordynator kierunku pedagogika, psychologia i kosmetologia. Laureatka nagrody Rektora za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne (2022).

Przez wiele lat prowadziła działalność biznesową w zakresie organizacji i realizacji szkoleń, a także usług turystycznych i in.

Autorka monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych, aktywna uczestniczka kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Obszary zainteresowań naukowych: edukacja dorosłych, edukacja globalna, integracja społeczna, jakość życia.

Członkini Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

 

 • dr Marta Bem

 • dr Marek Borowski
 • dr Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda

 • dr Iwona Jankowska

 • dr Nell Stolińska-Pobralska

 • dr Agnieszka Sojka

 • mgr Alicja Biała- Kalbarczyk

 • mgr Katarzyna Chotkowska

 • mgr Joanna Gruszczyńska

 • mgr Dorota Maria Pietraszewska

 • ppor. Ewa Rogalska