Studia I stopnia

Pedagogika

Już od 350 zł miesięcznie!

Absolwenci kierunku Pedagogika mogą podjąć pracę w:

  • placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach (jako pedagog i opiekun świetlicy);
  • domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej
  • placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego
  • poradniach pedagogiczno-psychologicznych
  • urzędach pracy
  • placówkach resocjalizacyjnych
  • w klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności
  • organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych
  • innych instytucjach, w których konieczne jest wykształcenie w zakresie pedagogiki uzupełnione wiedzą psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną.

Specjalności na kierunku „pedagogika” przygotowują także to prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. fundacji, indywidualnej praktyki czy placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz innych inicjatyw z zakresu pracy dydaktyczno-wychowawczej.