Studia I stopnia

Pedagogika

Już od 410 zł płatnych w 10 ratach

Studenci mają okazję nabywać pożądane umiejętności, niezbędne w późniejszej pracy nauczycielskiej podczas zajęć z wykładowcą, podczas pracy samodzielnej oraz podczas praktyk studenckich odbywanych w podmiotach działających w systemie oświaty. Podczas tych zajęć rozwiązują zadania z wykorzystaniem konkretnego problemu praktycznego. Podstawowymi formami prowadzenia zajęć dydaktycznych są wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty i realizowane projekty. We wszystkich formach dydaktycznych szczególny nacisk kładziony jest na rozwiązywanie problemów praktycznych metodami aktywnymi: symulacyjnymi, pracy w grupie, prowadzenia projektów indywidualnych i projektów grupowych, przygotowywanie i prezentację referatów, prezentacji multimedialnych, opracowywanie i realizowanie scenariuszy zajęć, itd. Wykłady i konwersatoria prowadzone są dla całej grupy studentów danego roku, ćwiczenia są realizowane w grupach od 15 do 25 osób.

  • Ćwiczenia laboratoryjne przeznaczone są dla zajęć informatycznych, natomiast lektorat języka obcego prowadzony jest na platformie e-learning.
  • Właściwa liczebność grup oraz proporcje liczby godzin różnych form zajęć pozwalają na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.
  • Zajęcia praktyczne prowadzone są w formie seminariów i obowiązkowych praktyk w liczbie 375 h. Regulamin praktyk zawodowych na kierunku pedagogika – uwzględnia zarówno praktyki pedagogiczne ogólnozawodowe, jak i praktyki pedagogiczne specjalnościowe niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela w studiowanej specjalności.
  • W ramach działań podejmowanych w zakresie umiędzynarodowienia procesu kształcenia studenci mogą brać udział w kształceniu, w ramach programu Erasmus+.

Absolwenci I stopnia studiów na kierunku Pedagogika mają przygotowanie pedagogiczne oraz posiadają kwalifikacje nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.