Studia I stopnia

Lingwistyka stosowana

Już od 570 zł miesięcznie!

Studia z zakresu lingwistyki stosowanej umożliwiają zainteresowanym uzyskanie statusu poszukiwanych na współczesnych rynkach pracy specjalistów ze znajomością dwóch lub – opcjonalnie – trzech języków obcych oraz z przygotowaniem do pełnienia funkcji asystenta w różnych dziedzinach, wymagających kompetencji obcojęzycznej, w tym na poziomie komunikacji specjalistycznej.

 

Kandydaci mogą wybrać jedną z następujących kombinacji tych języków jako główny przedmiot studiów (J1 + J2): J2

 • Angielski-Niemiecki (A-N)
 • Angielski-Włoski (A-W)
 • Niemieki-Angielski (N-A)
 • Niemiecki-Włoski (N-W)

 

Każdą kombinację można będzie (opcjonalnie, ponadprogramowo) uzupełnić o naukę trzeciego języka obcego realizowanego w formie intensywnego lektoratu.

 

W ramach wybranej specjalizacji językowej program studiów przewiduje zajęcia specjalistyczne w zakresie:

 • gospodarki,
 • mediów,
 • współpracy międzynarodowej.

Dlaczego warto?

 • Studia w zakresie lingwistyki stosowanej wyposażą Cię nie tylko w sprawności językowo-komunikacjne, lecz także w odpowiedni zasób wiedzy specjalistycznej:
  • o językach i kulturach komunikacyjnych,
  • o społeczeństwach wybranego kręgu językowego,
  • o ich dorobku w dziedzinienauki, kultury i sztuki,
  • o ich sytuacji gospoarczej i społecznej,
  • o charakterze i przejawach interakcji społecznych.

 • Dzięki bogatemu programowi nauczania staniesz się poszukiwanym na współczesnych rynkach pracy specjalistą wyróżniającym się:
  • umiejętnością posługiwania się co najmniej dwoma (a nawet i trzema!) obcymi językami specjalistycznymi,
  • umiejętnością posługiwania się skorelowanymi ze studiowanymi językami systemami tzw. komunikacji niewerbalnej.