Studia I stopnia

Filologia angielska z drugim językiem obcym

Już od 570 zł miesięcznie!

Studia umożliwiają zainteresowanym uzyskanie statusu poszukiwanych na współczesnych rynkach pracy specjalistów ze znajomością dwóch lub – opcjonalnie – trzech języków obcych oraz z przygotowaniem do pełnienia funkcji asystenta w różnych dziedzinach, wymagających kompetencji obcojęzycznej, w tym na poziomie komunikacji specjalistycznej.

 

Kandydaci mogą wybrać jedną z następujących kombinacji tych języków jako główny przedmiot studiów (J1 + J2): J2

 • Angielski-Niemiecki (A-N)
 • Angielski-Włoski (A-W)

Dlaczego warto?

 • Studia wyposażą Cię nie tylko w sprawności językowo-komunikacjne, lecz także w odpowiedni zasób wiedzy specjalistycznej:
  • o językach i kulturach komunikacyjnych,
  • o społeczeństwach wybranego kręgu językowego,
  • o ich dorobku w dziedzinie nauki, kultury i sztuki,
  • o charakterze i przejawach interakcji społecznych.

 

 • Dzięki bogatemu programowi nauczania staniesz się poszukiwanym na współczesnych rynkach pracy specjalistą wyróżniającym się:
  • umiejętnością posługiwania się co najmniej dwoma (a nawet i trzema!) obcymi językami specjalistycznymi,
  • umiejętnością posługiwania się skorelowanymi ze studiowanymi językami systemami tzw. komunikacji niewerbalnej.

Wykładowcy

prof. dr hab. Franciszek Grucza

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek European Academy of Sciences, Arts and Humanities (Paryż), doktor honoris causa uniwersytetów w Essen (Niemcy) i Opolu oraz uniwersytetu Tongji w Szanghaju. Jest wybitnym polskim germanistą i lingwistą, fundatorem takich dziedzin nauki jak: diakrytologia językowa, metalingwistyka i metagermanistyka, lingwistyka i kulturologia antropocentryczna, translatoryka i glottodydaktyka. Na zbudowanych przezeń podstawach teoretycznych tych dziedzin powstało ponad 100 prac doktorskich, rozpraw habilitacyjnych i monografii profesorskich. Do zakresu jego zainteresowań badawczych zaliczyć należy ponadto onomastykę, ogólną teorię nauki i teorię upowszechniania wiedzy naukowej. Lista jego publikacji obejmuje ponad 600 pozycji. Wybór jego utworów naukowych wypełnił 11 tomów serii publikacji naukowych Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego przygotowanych do druku przez zespół Uczniów Profesora, pracowników tegoż Instytutu. Wszystkie tomy ukazały się drukiem w maju 2017 roku, natomiast ich wersja elektroniczna jest dostępna pod adresem: iksi.uw.edu.pl – wydawnictwa. Profesor Franciszek Grucza ma na swoim koncie też wiele bardzo poważnych osiągnięć na polu organizacji i upowszechniania nauki – tak w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Oto niektóre z nich: jest założycielem i wieloletnim dyrektorem Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (1972-1998) – pierwszej tego rodzaju akademickiej instytucji w wymiarze światowym; założycielem (1981) i wieloletnim prezesem Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej – pierwszego takiego towarzystwa w ówczesnej „socjalistycznej” części Europy; założycielem i wieloletnim prezesem (a od 2012 honorowym prezesem) Stowarzyszenia Germanistów Polskich; wybranym w 2005 roku w Paryżu prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (IVG) oraz organizatorem światowego kongresu tego stowarzyszenia (2010), obecnie jest jego prezydentem honorowym w stanie spoczynku; inicjatorem i opiekunem działalności Stacji Naukowych PAN w Wiedniu (1998-2001) i Berlinie (2001-2002); przez prawie 20 lat sprawował opiekę naukową nad powstałymi po 1990 roku Nauczycielskimi Kolegiami Językowymi w Białymstoku, Łomży i Ostrołęce; od wielu lat jest członkiem wielu krajowych i zagranicznych naukowych towarzystw i redakcyjnych rad czasopism naukowych.

Od 1975 pełni nieprzerwanie funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Kwartalnik Neofilologiczny”, jedynego tego rodzaju naukowego czasopisma PAN, od kilku lat współwydawanego przez SAN.

prof. zw. dr hab. Tomasz Paweł Krzeszowski

Kierownik Katedry Języka Angielskiego w Instytucie Anglistyki SAN. Zakres jego zainteresowań naukowych to m.in.: studia kontrastywne, językoznawstwo kognitywne, semantyka, aksjologia, translatoryka. Wykłady prowadzone przez profesora obejmują następujące obszary: językoznawstwo teoretyczne, rozważania o znaczeniu, semantyka aksjologiczna, znaczenie i tłumaczenie, miejsce ekwiwalencji w studiach kontrastywnych i w tłumaczeniu, język a etyka, metafory komunikacji. Członek licznych komitetów redakcyjnych, między innymi: Studia Anglica Posnaniensia –Cognitive Linguistics (Członek Redakcyjnego Komitetu Założycielskiego), Kwartalnik Neofilologiczny, Academic Journal of Modern Philology (Wrocław), Research in Language (Łódź).

prof. zw. dr hab. Aleksander Szwedek

Wybitny językoznawca polski, jeden z prekursorów językoznawstwa kognitywnego w Polsce. Jest autorem licznych artykułów o roli metafory (przenośni) nie tylko w języku, ale także w życiu. Ta problematyka jest o tyle ważna, że ocenia się, iż ok. 80% wyrażeń, których używamy w języku codziennym, ma charakter metaforyczny, np. wyrażenia Ty ośle, albo Ty młocie wcale nie oznaczają, że ktoś jest rzeczywiście osłem lub młotem. Drugim polem zainteresowań profesora jest analiza dyskursu, w tym, między innymi, negocjacji w sytuacjach codziennych. W tym obszarze jest także autorem wielu publikacji. 

dr hab. Janusz Semrau, prof. SAN

Specjalista z zakresu literatury i kultury amerykańskiej oraz teorii narracji. Wieloletni wykładowca UAM Poznań. Stypendysta m.in. Corpus Christi College, Oxford i American Council of Learned Societies. Profesor wizytujący m.in. w Duke University, USA i School of English, Queen’s University, UK. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym 10 książkowych. Wyróżniony nagrodą indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z tytułu osiągnięć naukowych.

dr Iga Maria Lehman

Socjolingwistka specjalizująca się w komunikacji międzykulturowej, badaniach nad tożsamością w perspektywie socjolingwistycznej, retoryce międzykulturowej i krytycznej analizie dyskursu. Dyrektor Instytutu Anglistyki Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz zastępca Redaktora Naczelnego „Kwartalnika Neofilologicznego”. Wśród nauczanych przez nią przedmiotów znajdują się: teoria i praktyka komunikacji międzykulturowej, kursy ESL i IEP w kulturowo zróżnicowanych środowiskach akademickich w USA i Polsce.

dr Marta Sylwanowicz

Zastępca Dyrektora Instytutu Anglistyki Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Jej główny obszar zainteresowań naukowych stanowi badanie zmian leksykalno-semantycznych w zakresie słownictwa staro- i średnioangielskiej literatury medycznej. Dorobek naukowy w tym zakresie stanowi praca doktorska pt. 'Old and Middle English Sickness-nouns in Historical Perspective: A Lexico-Semantic Analysis' oraz szereg artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Kolejne badania naukowe dotyczyły wpływów obcych na rozwój języka angielskiego w perspektywie historycznej. Pracuje też nad rozprawą habilitacyjną, której celem jest szczegółowa analiza ewolucji i dystrybucji nazw leków w tekstach medycznych od dwunastego do końca piętnastego wieku; na przykładzie analizowanego słownictwa podjęta jest próba opisania procesu standaryzacji terminologii medycznej.

mgr Maciej Kempiński

Ukończył studia nauczycielskie na UW, translatorykę na SWSPiZ oraz interdyscyplinarne studia tłumaczeń specjalistycznych IPSKT w Instytucie Lingwistyki Stosowanej. Nauczyciel języka angielskiego od 2000 roku współpracujący m.in. z międzynarodowymi korporacjami sektora bankowości, finansów i ubezpieczeń. Od 2010 roku wykładowca przedmiotów specjalizacji biznesowej i tłumaczeniowej na studiach I i II stopnia. Od 2014 roku tłumacz przysięgły języka angielskiego, prowadzący własne biuro tłumaczeń prawnych w Warszawie.