Studia I stopnia

Filologia angielska z drugim językiem obcym

Już od 600 zł miesięcznie!

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia umożliwiają zainteresowanym uzyskanie statusu poszukiwanych na współczesnych rynkach pracy specjalistów ze znajomością dwóch lub – opcjonalnie – trzech języków obcych oraz z przygotowaniem do pełnienia funkcji asystenta w różnych dziedzinach, wymagających kompetencji obcojęzycznej, w tym na poziomie komunikacji specjalistycznej.

 

Kandydaci mogą wybrać jedną z następujących kombinacji tych języków jako główny przedmiot studiów (J1 + J2): J2

 • Angielski-Niemiecki (A-N)
 • Angielski-Włoski (A-W).

Dlaczego warto?

 • Studia wyposażą Cię nie tylko w sprawności językowo-komunikacjne, lecz także w odpowiedni zasób wiedzy specjalistycznej:
  • o językach i kulturach komunikacyjnych,
  • o społeczeństwach wybranego kręgu językowego,
  • o ich dorobku w dziedzinie nauki, kultury i sztuki,
  • o charakterze i przejawach interakcji społecznych.

 

 • Dzięki bogatemu programowi nauczania staniesz się poszukiwanym na współczesnych rynkach pracy specjalistą wyróżniającym się:
  • umiejętnością posługiwania się co najmniej dwoma (a nawet i trzema!) obcymi językami specjalistycznymi,
  • umiejętnością posługiwania się skorelowanymi ze studiowanymi językami systemami tzw. komunikacji niewerbalnej.

Wykładowcy

 • dr Iga Maria Lehman, prof. SAN - socjolingwistka specjalizująca się w komunikacji międzykulturowej, retoryce międzykulturowej i krytycznej analizie dyskursu. Dyrektor Instytutu Anglistyki Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz Redaktorka Naczelna czasopisma Discourses on Culture. Wśród nauczanych przez nią przedmiotów znajdują się: teoria i praktyka komunikacji międzykulturowej, kursy ESL i IEP w kulturowo zróżnicowanych środowiskach akademickich w USA i Polsce.
 • dr Hanna Dziczek-Karlikowska - doktor nauk humanistycznych w zakresie  języka angielskiego. Tłumacz przysięgły. Jako nauczyciel akademicki specjalizuje się w fonetyce i fonologii języka angielskiego i polskiego, przekładzie pisemnym i ustnym oraz problematyce związanej z wykorzystaniem fonetyki i fonologii angielskiej w reklamie. Wśród nauczanych przedmiotów znajdują się: fonetyka i fonologia, tłumaczenia pisemne, teoria przekładu.
 • dr Emilia Królak - doktor nauk humanistycznych w zakresie  języka angielskiego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 15 lat pracuje jako nauczycielka akademicka. Interesuje się językoznawstwem kognitywnym, pragmalingwistyczną analizą dyskursu, metodyką nauczania języków obcych. Do prowadzonych przez nią przedmiotów należą: gramatyka praktyczna, gramatyka opisowa oraz pragmalingwistyczna analiza reklamy.