O profilu

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia umożliwiają zainteresowanym uzyskanie statusu poszukiwanych na współczesnych rynkach pracy specjalistów ze znajomością dwóch lub – opcjonalnie – trzech języków obcych oraz z przygotowaniem do pełnienia funkcji asystenta w różnych dziedzinach, wymagających kompetencji obcojęzycznej, w tym na poziomie komunikacji specjalistycznej.

 

Kandydaci mogą wybrać jedną z następujących kombinacji tych języków jako główny przedmiot studiów (J1 + J2): J2

 • Angielski-Niemiecki (A-N)
 • Angielski-Włoski (A-W)

Dlaczego warto?

 • Studia wyposażą Cię nie tylko w sprawności językowo-komunikacjne, lecz także w odpowiedni zasób wiedzy specjalistycznej:
  • o językach i kulturach komunikacyjnych
  • o społeczeństwach wybranego kręgu językowego
  • o ich dorobku w dziedzinie nauki, kultury i sztuki
  • o charakterze i przejawach interakcji społecznych
 • Dzięki bogatemu programowi nauczania staniesz się poszukiwanym na współczesnych rynkach pracy specjalistą wyróżniającym się:
  • umiejętnością posługiwania się co najmniej dwoma (a nawet i trzema!) obcymi językami specjalistycznymi
  • umiejętnością posługiwania się skorelowanymi ze studiowanymi językami systemami tzw. komunikacji niewerbalnej

Wykładowcy-praktycy

 • dr Iga Maria Lehman, prof. SAN - socjolingwistka specjalizująca się w komunikacji międzykulturowej, retoryce międzykulturowej i krytycznej analizie dyskursu. Dyrektor Instytutu Anglistyki Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz Redaktorka Naczelna czasopisma Discourses on Culture. Wśród nauczanych przez nią przedmiotów znajdują się: teoria i praktyka komunikacji międzykulturowej, kursy ESL i IEP w kulturowo zróżnicowanych środowiskach akademickich w USA i Polsce.
 • dr Hanna Dziczek-Karlikowska - doktor nauk humanistycznych w zakresie języka angielskiego. Opiekun praktyk na kierunku Filologia. Tłumacz przysięgły. Jako nauczyciel akademicki specjalizuje się w fonetyce i fonologii języka angielskiego i polskiego, przekładzie pisemnym i ustnym oraz problematyce związanej z wykorzystaniem fonetyki i fonologii angielskiej w reklamie. Wśród nauczanych przedmiotów znajdują się: fonetyka i fonologia, tłumaczenia pisemne, teoria przekładu.