Studia I stopnia

Filologia angielska z drugim językiem obcym

Już od 600 zł miesięcznie!

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia umożliwiają zainteresowanym uzyskanie statusu poszukiwanych na współczesnych rynkach pracy specjalistów ze znajomością dwóch lub – opcjonalnie – trzech języków obcych oraz z przygotowaniem do pełnienia funkcji asystenta w różnych dziedzinach, wymagających kompetencji obcojęzycznej, w tym na poziomie komunikacji specjalistycznej.

 

Kandydaci mogą wybrać jedną z następujących kombinacji tych języków jako główny przedmiot studiów (J1 + J2): J2

 • Angielski-Niemiecki (A-N)
 • Angielski-Włoski (A-W).

Dlaczego warto?

 • Studia wyposażą Cię nie tylko w sprawności językowo-komunikacjne, lecz także w odpowiedni zasób wiedzy specjalistycznej:
  • o językach i kulturach komunikacyjnych,
  • o społeczeństwach wybranego kręgu językowego,
  • o ich dorobku w dziedzinie nauki, kultury i sztuki,
  • o charakterze i przejawach interakcji społecznych.

 

 • Dzięki bogatemu programowi nauczania staniesz się poszukiwanym na współczesnych rynkach pracy specjalistą wyróżniającym się:
  • umiejętnością posługiwania się co najmniej dwoma (a nawet i trzema!) obcymi językami specjalistycznymi,
  • umiejętnością posługiwania się skorelowanymi ze studiowanymi językami systemami tzw. komunikacji niewerbalnej.

Wykładowcy

 • prof. zw. dr hab. Tomasz Paweł Krzeszowski - Kierownik Katedry Języka Angielskiego w Instytucie Anglistyki SAN. Zakres jego zainteresowań naukowych to m.in.: studia kontrastywne, językoznawstwo kognitywne, semantyka, aksjologia, translatoryka. Wykłady prowadzone przez profesora obejmują następujące obszary: językoznawstwo teoretyczne, rozważania o znaczeniu, semantyka aksjologiczna, znaczenie i tłumaczenie, miejsce ekwiwalencji w studiach kontrastywnych i w tłumaczeniu, język a etyka, metafory komunikacji. Członek licznych komitetów redakcyjnych, między innymi: Studia Anglica Posnaniensia – Cognitive Linguistics (Członek Redakcyjnego Komitetu Założycielskiego), Kwartalnik Neofilologiczny, Academic Journal of Modern Philology (Wrocław), Research in Language (Łódź).
 • dr Iga Maria Lehman, prof. SAN - socjolingwistka specjalizująca się w komunikacji międzykulturowej, retoryce międzykulturowej i krytycznej analizie dyskursu. Dyrektor Instytutu Anglistyki Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz Redaktorka Naczelna czasopisma Discourses on Culture. Wśród nauczanych przez nią przedmiotów znajdują się: teoria i praktyka komunikacji międzykulturowej, kursy ESL i IEP w kulturowo zróżnicowanych środowiskach akademickich w USA i Polsce.
 • dr hab. Marta Sylwanowicz, prof. SAN - Zastępca Dyrektora Instytutu Anglistyki Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Jej główny obszar zainteresowań naukowych stanowi badanie zmian leksykalno-semantycznych w zakresie słownictwa staro- i średnioangielskiej literatury medycznej. Dorobek naukowy w tym zakresie stanowi praca doktorska pt. 'Old and Middle English Sickness-nouns in Historical Perspective: A Lexico-Semantic Analysis' oraz szereg artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Kolejne badania naukowe dotyczyły wpływów obcych na rozwój języka angielskiego w perspektywie historycznej. Rozprawą habilitacyjna pt. ‘Middle English Names of Medical Preparations. Towards a Standard Medical Terminology’ jest szczegółową analizą ewolucji i dystrybucji nazw leków w tekstach medycznych od dwunastego do końca piętnastego wieku; na przykładzie analizowanego słownictwa podjęta jest próba opisania procesu standaryzacji terminologii medycznej.
 • dr Hanna Dziczek-Karlikowska - doktor nauk humanistycznych w zakresie  języka angielskiego. Tłumacz przysięgły. Jako nauczyciel akademicki specjalizuje się w fonetyce i fonologii języka angielskiego i polskiego, przekładzie pisemnym i ustnym oraz problematyce związanej z wykorzystaniem fonetyki i fonologii angielskiej w reklamie. Wśród nauczanych przedmiotów znajdują się: fonetyka i fonologia, tłumaczenia pisemne, teoria przekładu.
 • dr Emilia Królak - doktor nauk humanistycznych w zakresie  języka angielskiego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 15 lat pracuje jako nauczycielka akademicka. Interesuje się językoznawstwem kognitywnym, pragmalingwistyczną analizą dyskursu, metodyką nauczania języków obcych. Do prowadzonych przez nią przedmiotów należą: gramatyka praktyczna, gramatyka opisowa oraz pragmalingwistyczna analiza reklamy.