Studia I stopnia

Kosmetologia

Już od 630 zł miesięcznie!

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów:  studia I stopnia
Limit miejsc na studiach stacjonarnych:  80
Limit miejsc na studiach niestacjonarnych:  80
Uzyskany dyplom: licencjat kosmetologii                                                         
Opiekun merytoryczny kierunku:

dr n. farm. Monika Morąg

 

Zasady rekrutacji

Od kandydatów na studia I stopnia oczekuje się znajomości zagadnień właściwych dla przedmiotów stanowiących podstawę kwalifikacji tj. biologii, fizyki i chemii oraz znajomości obcego języka nowożytnego. Z kandydatami przeprowadza się także rozmowę kwalifikacyjną weryfikującą ich predyspozycje do wykonywania zawodu. Kandydaci powinni wzbudzać zaufanie, rozumieć konieczność przestrzegania zasad etyki, cenić życzliwość, uczciwość i rzetelność.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia kopii świadectwa dojrzałości oraz wszystkich wymaganych dokumentów określonych regulacjami wewnętrznymi Uczelni. Rejestracji mogą dokonać on-line lub osobiście w Biurze Rekrutacji. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Komisja Rekrutacyjna, a wyniki ogłaszane są w formie list osób przyjętych na określony kierunek i stopień studiów. Przyjęcia kandydatów na kierunek „kosmetologia” na pierwszy rok studiów I stopnia, odbywają się w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Senat.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie w języku polskim powinni złożyć następujące dokumenty:

  • Formularz rekrutacyjny - wypełniony i podpisany (formularz dostępny będzie poniżej oraz w Biurze Rekrutacji od 7 maja br.)
  • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  • fotografia (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • dowód wpłaty wpisowego, opłaty rejestracyjnej i opłaty za legitymację,
  • wypełnioną w dwóch egzemplarzach i podpisaną umowę o świadczeniu usług edukacyjnych wraz z załącznikiem (umowa dostępna będzie poniżej oraz w Biurze Rekrutacji od 7 maja br.)


Z uwagi na przyspieszenie procesu rekrutacji (i skrócenie kolejki) prosimy o przynoszenie ze sobą kserokopii wskazanych wyżej dokumentów!