Studia I stopnia

Informatyka

Już od 630 zł miesięcznie!

Czas trwania: 7 semestrów
Rodzaj studiów:  studia I stopnia (inżynierskie)
Limit miejsc na studiach stacjonarnych:  60
Limit miejsc na studiach niestacjonarnych:  40
Uzyskany dyplom: inżynier na kierunku Informatyka                                           
Opiekun merytoryczny kierunku: mgr inż. Grzegorz Kluka

 

 

Zasady rekrutacji

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie dostarczą komplet wymaganych dokumentów.

 

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie w języku polskim powinni złożyć następujące dokumenty:

  • Formularz rekrutacyjny - wypełniony i podpisany,
  • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  • fotografia (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • dowód wpłaty wpisowego, opłaty rejestracyjnej i opłaty za legitymację,
  • wypełnioną w dwóch egzemplarzach i podpisaną umowę o świadczeniu usług edukacyjnych wraz z załącznikiem. 

Z uwagi na przyspieszenie procesu rekrutacji (i skrócenie kolejki) prosimy o przynoszenie ze sobą kserokopii wskazanych wyżej dokumentów!