Studia I stopnia

Informatyka

Już od 550 zł płatnych w 10 ratach

Czas trwania: 7 semestrów
Rodzaj studiów:  studia I stopnia inżynierskie
Limit miejsc na studiach stacjonarnych:  20
Limit miejsc na studiach niestacjonarnych:  80
Uzyskany dyplom: inżynier informatyki                                                     
Opiekun merytoryczny kierunku: dr inż. Andrzej Kij, e-mail: andrzejkij@wp.pl, www.andrzejkij.pl   

 

Zasady rekrutacji

Nabór prowadzony będzie od 8 maja br. do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 30 września br. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie dostarczą komplet wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie w języku polskim powinni złożyć następujące dokumenty:

  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu),
  • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym,
  • kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2; oryginał do wglądu),
  • dowód wpłaty wpisowego,
  • formularz rekrutacyjny (wypełniony i podpisany; do pobrania poniżej lub w Biurze rekrutacji),
  • umowę o świadczeniu usług edukacyjnych wraz z załącznikiem (wypełnioną w dwóch egzemplarzach i podpisaną; do pobrania poniżej lub w Biurze rekrutacji).