Studia I stopnia

Grafika

Już od 680 zł miesięcznie!

Student na kierunku Grafika zdobywa szeroką wiedzę z zakresu historii sztuki, kultury, cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. Każdy słuchacz pozyskuje wiedzę i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych, umożliwiające podejmowanie twórczości własnej oraz pracy w zespole. Przygotowywany jest do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowej. Podczas trwania nauki studenci poznają podstawy reklamyprojektowania gier komputerowych i tworzenia animacji. Uczą się także realizacji filmów reklamowych i artystycznych, tworzenia wizualizacji oraz trójwymiarowej grafiki.

 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów zostały określone Uchwałą Nr 29 z dnia 13 czerwca 2012 r. Senatu Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi w sprawie określenia efektów kształcenia dla programu kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Grafika o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Zakres i opis efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla profilu ogólnoakademickiego studiów pierwszego stopnia na kierunku Grafika w formie stacjonarnej i niestacjonarnej jest zgodny z efektami kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego w obszarze kształcenia w zakresie sztuki wg załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455). Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów, odbycie praktyki zawodowej, przygotowanie pracy dyplomowej zgodnej z wymaganiami określonymi w zasadach dyplomowania, zdanie egzaminu dyplomowego oraz uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i co najmniej 180 punktów ECTS.

 

Program jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń. Każdy zadany temat projektowy poprzedzony jest wykładem wprowadzającym i omawiającym zagadnienie. Wykład ilustrowany jest prezentacja cyfrową przedstawiająca przykłady omawianego zagadnienia. Po tym wprowadzeniu student przystępuje do realizacji projektu na zadany temat w pracowni specjalistycznej. W drodze indywidualnych korekt z prowadzącym dopracowywany jest projekt, którego pierwszy etap jest wykonany samodzielnie przez studenta.

Specjalności

 

  • Reklama

Absolwent Wydziału Humanistycznego Społecznej Akademii Nauk kierunku grafika, specjalność reklama posiada umiejętności w zakresie szeroko pojętego projektowania graficznego również w przestrzeni intermedialnej. Zdobyta wiedza pozwala na łączenie różnych mediów cyfrowych i analogowych do tworzenia własnych koncepcji artystycznych. Umie świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w obrębie grafiki i sztuki reklamy. Absolwent jest przygotowany do pracy samodzielnej jak i zespołowej w studiach projektowych, studiach reklamowych oraz instytucjach kultury. Wykazuje się zdolnością uczenia się pozwalającą kontynuować studia oraz umiejętnością sformułowania i rozwiązania typowego zadania badawczego przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz przygotowaniem do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

  • Multimedia

Absolwent kierunku Grafika ze specjalnością Multimedia posiada umiejętności w zakresie szeroko pojętego projektowania graficznego obrazów multimedialnych takich jak: strony internetowe, interfejs dla środowisk mobilnych i dotykowych, grafiki prezentacyjnej, animacji cyfrowych, gier komputerowych. Zdobyta wiedza pozwala na łączenie różnych mediów cyfrowych do tworzenia własnych koncepcji artystycznych. Umie świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w obrębie grafiki i multimediów. Absolwent jest przygotowany do pracy samodzielnej jak i zespołowej w studiach projektowych, studiach reklamowych, studiach produkcji gier komputerowych oraz instytucjach kultury. Wykazuje się zdolnością uczenia się pozwalającą kontynuować studia oraz umiejętnością sformułowania i rozwiązania typowego zadania badawczego przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz przygotowaniem do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wykładowcy

dr Elżbieta Pawłowska
dr Maria Piątek

Doktor sztuki. Malarka, artystka wizualna chętnie w swoich pracach odwołująca się do języka pop kultury, a także form i technik zaczerpniętych ze street artu. Realizuje prace w przestrzeni publicznej w formie murali, interwencji przestrzennych, działań interaktywnych, jednocześnie stale uprawia malarstwo będące integralną częścią projektów intermedialnych.

Kurator i koordynator wielu projektów animacji kulturalnej realizowanych przy finansowym wsparciu Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy przez Stowarzyszenie Artystyczne Front Sztuki, którego dr Maria Piątek jest członkiem-założycielem. Realizowane projekty to m.in. trzy edycje Festiwalu Sztuki KONFRONTY (kurator 16 wystaw artystycznych), „Warszawskie Warsztaty Miejskie” (koordynator i instruktor warsztatów), „Front robót”” (koordynator i instruktor warsztatów).

www.piatekmaria.pl

https://www.facebook.com/mariapiatekart

mgr Krzysztof Ćwiertniewski

Magister sztuki. Dyplom obroniony z wyróżnieniem w 2012 roku na Wydziale Grafiki w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, doktorant badający nowe technologie obrazowania. Artystycznie wypowiadający się m.in. w grafice, fotografii oraz w szeroko pojętej sztuce multimedialnej. Laureat ponad 30 nagród i wyróżnień w konkursach i na festiwalach o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Doświadczony grafik użytkowy i producent krótkich etiud filmowych. W pracy zawodowej łączy umiejętności wypracowane na płaszczyźnie użytkowej, wiedzę zdobytą w procesie akademickim z pasją, która motywuje codziennie do realizowania kolejnych zadań.

 

mgr Elżbieta Hałasa

Magister sztuki. Absolwentka krakowskiej ASP (dyplom z wyróżnieniem). Członek ZPAP. Przez ponad dwadzieścia lat pracowała w wolnym zawodzie artysty malarza, projektanta grafiki użytkowej. Współpracowała z redakcjami czasopism „Kwietnik” i „Ogrody” w zakresie aranżacji zdjęć, fotografii, tekstów artykułów. Projektowała szatę graficzną Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego. Opracowała w tym czasie wiele projektów znaków graficznych, projektów medali, sztandarów, projekt herbu Zwierzyńca itp. Za swoją pracę została wyróżniona: Srebrnym Krzyżem Zasługi (2009), Złotą Odznaką „Za opiekę nad zabytkami” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008), Honorową Odznaką „Zasłużony dla województwa lubelskiego” (2010) oraz tytułem „Bene Meritus Terrae Lublinensi” (2012). Prezentowała swoją twórczość w 26 wystawach indywidualnych w Polsce oraz we Francji, Czechach i Słowacji oraz w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w zbiorach Galerii BWA w Zamościu, Roztoczańskiego Parku Narodowego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Galerii Towarzystwa „Renesans”, Prezydenta RP oraz w zbiorach prywatnych w Polsce, Słowacji, Niemczech, Belgii, Holandii, Francji, Anglii, Hiszpanii, Grecji, Italii, Szwecji, USA i Kanady.

W roku 2016 otworzyła przewód doktorski na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.

 

 

mgr Paweł Łuciuk

Magister sztuki. Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, grafik i architekt. Zajmuje się animacją komputerową, grafiką 3D oraz programowaniem wizualnym. Prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której tworzy głównie animacje na potrzeby reklamy i produkcji filmowych.

mgr Zbigniew Sikora

Magister sztuki. Malarz, grafik komputerowy – projektujący głównie materiały reklamowe – oraz artysta zajmujący się działaniami w obrębie sztuki w przestrzeni publicznej. Autor utopijnego projektu zagospodarowania Placu Defilad w Warszawie pt. „Centralne jezioro stolicy”, za który w 2008 r. otrzymał wyróżnienie w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej prof. Mirosława Duchowskiego. Do swojej twórczej pracy czerpie inspirację ze sztuki ulicznej (często wykorzystuje technikę szablonu), ekologii oraz technologii. Jest autorem projektów graficznych i realizacji malarskiej wielu murali miejskich.

Na co dzień działa w stowarzyszeniu artystycznym „Front Sztuki” i współtworzy malarskie pracownie w „Kamienicy Artystycznej TA3” na warszawskiej Ochocie. 

www.zbigsikora.com

mgr Szymon Tomsia

Magister sztuki. Uprawia grafikę warsztatową, fotografię, film, multimedia. W 2012 roku uzyskał z wyróżnieniem tytuł magistra sztuki. Dyplom główny – „Peregrynacja – Seks, prochy i rock & roll” zrealizował w Dyplomującej Pracowni Fotografii Artystycznej pod opieką merytoryczną prof. dr hab. Mariusza Dąbrowskiego. Projekt został bardzo ciepło przyjęty w kraju, w którym powstawał – w Stanach Zjednoczonych. Po raz pierwszy pokazany został na wystawie „Ruffneck Constructivists” w Institute of Contemporary Art. w Filadelfii w roku 2014. Do udziału w niej twórca został zaproszony jako jedyny Europejczyk. Uczestnik wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

mgr Sabina Twardowska

Magister sztuki. Artystka zajmująca się projektowaniem graficznym – w tym głównie tworzeniem ilustracji i plakatów – oraz malarstwem i rysunkiem. Jej sztuka powstaje w oparciu o szeroko pojętą popkulturę. Czerpie inspiracje z telewizji, filmu, komiksu, ulicy i literatury. Często sięga po typografię i cytaty. Twórczość Sabiny Twardowskiej to humorystyczny, często przedstawiony w krzywym zwierciadle, obraz rzeczywistości, w której artystka żyje.

Zilustrowała i w całości opracowała graficznie książki „Trójkowe gawędy doktora Kruszewicza” i „Doktor Kruszewicz w Trójce” Andrzeja Kruszewicza, Dariusza Pieroga i Wojciecha Manna oraz „To jest Warszawa” Anny Nahajskiej. Jest współautorką oprawy ilustracyjnej „Koloraży” Wydawnictwa Mamania oraz autorką projektów okładek płytowych dla Magdy Piskorczyk „Magda Piskorczyk Master Class” i Jakuba Pokorskiego „Wielka Miłość. Upadłe Anioły Popkultury”. Na co dzień działa w formacji artystycznej „Front Sztuki” i współtworzy malarskie pracownie w „Kamienicy Artystycznej TA3” na warszawskiej Ochocie.

Jako prowadząca-inicjatorka powstania pracowni ilustracji zwraca szczególną uwagę studentów na rolę projektowania graficznego kształtującego kulturę wizualną i stara się zaszczepić im ideę tzw. „dobrego projektowania”.

www.twardowska.com

www.ilustracje.waw.pl

behance.net/sabinat

 

Dlaczego warto?

  • Podczas studiów będziesz mieć styczność z wybitnymi projektantami i ekspertami z branży projektowej, reklamowej i komunikacyjnej.
  • Decydując się na ścieżkę Multimedia zapoznasz się z szeroko pojętą tematyką reklamy oraz projektowania gier internetowych oraz tworzenia komunikatów społecznych budowanych na styku mediów.
  • Specjalizacja Reklama da Ci możliwość nauki reklamy dwuwymiarowej, która koncentruje się wokół tzw. Systemów identyfikacji graficznej, do którego należą m.in. wizytówki, foldery, katalogi, czy projektowanie znaków graficznych. Specjalizacja ta wykształci również fachowców zajmujących się plakatem i różnymi jego odmianami – od reklamowego poprzez społeczny czy związany z kulturą.
  • Już od pierwszego roku możesz uczestniczyć w kilkudniowych plenerach dydaktycznych, gdzie wspólnie z prowadzącymi rozwiązywać będziesz realne problemy projektowe.