Studia I stopnia

Filologia

Już od 570 zł miesięcznie!

W obrębie kierunku Filologia kształcimy w zakresie dwóch specjalności: filologia angielskafilologia angielska z rozszerzonym drugim językiem obcym. Zajęcia ogólnofilologiczne i rozwijające wszystkie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim, włoskim i niemieckim realizowane są w jednostce organizacyjnej Instytut Anglistyki. Program skonstruowany według nowoczesnych standardów stwarza możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i granice filologii (np.: język biznesu, redagowanie przekazów medialnych, tłumaczenie dokumentów itd.). Absolwenci uzyskują dyplomy ukończenia studiów wyższych.

 

Naszym wielkim atutem jest znakomita kadra naukowo-dydaktyczna (raport Polskiej Komisji Akredytacyjnej z maja 2017 r.) – wszyscy są doświadczeni i kompetentni, co gwarantuje wysoki poziom nauczania. Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu językowemu, absolwenci mają szerokie możliwości zatrudnienia: w szkolnictwie, w biznesie, w instytucjach międzynarodowych w kraju i za granicą.

Specjalności

Filologia Angielska

Specjalizacje:

 • tłumaczeniowa,
 • komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie,
 • nauczycielska (dyplom uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na wszystkich etapach edukacji)

Filologia Angielska z rozszerzonym drugim językiem obcym (włoski lub niemiecki)
 • Specjalizacja tłumaczeniowa

 

Dlaczego warto?

 • Umiejętności
  Studia na kierunku Filologia to najlepszy wybór zarówno dla osób, które chciałyby pracować w międzynarodowym środowisku biznesowych, nauczać języka angielskiego lub zostać tłumaczem. Kończąc studia filologiczne I stopnia zdobędziesz umiejętności językowe na poziomie C2 oraz poznasz realia społeczne i kulturowe panujące w obszarze anglojęzycznym.
 • Wykładowcy
  Nasza kadra to osoby cechujące się wysokimi kompetencjami i bogatymi doświadczeniami. Wykładowcy na kierunku Filologia zawsze wspierają studentów – m.in. projektują własne pomoce dydaktyczne, dostosowane do potrzeb i rozwoju umiejętności językowych studentów.

 • Koła naukowe
  W ramach kierunku Filologia działają dwa, cieszące się ogromną popularnością wśród studentów, koła naukowe – koło teatralne oraz koło naukowe „Creative English”.

 • Specjalizacja
  Studenci na kierunku Filologia uczą się najnowszych metod i technik używanych w edukacji językowej oraz zdobywają wiedzę i kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Studia filologiczne to doskonały wybór dla absolwentów innych kierunków, aktywnych zawodowo, którzy chcą poszerzyć kompetencje językowe. Zdobyte wykształcenie metodyczne, dydaktyczne i merytoryczne zapewnia możliwość nauczania języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania.

Wykładowcy na kierunku Filologia

prof. dr hab. Franciszek Grucza

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek European Academy of Sciences, Arts and Humanities (Paryż), doktor honoris causa uniwersytetów w Essen (Niemcy) i Opolu oraz uniwersytetu Tongji w Szanghaju. Jest wybitnym polskim germanistą i lingwistą, fundatorem takich dziedzin nauki jak: diakrytologia językowa, metalingwistyka i metagermanistyka, lingwistyka i kulturologia antropocentryczna, translatoryka i glottodydaktyka. Na zbudowanych przezeń podstawach teoretycznych tych dziedzin powstało ponad 100 prac doktorskich, rozpraw habilitacyjnych i monografii profesorskich. Do zakresu jego zainteresowań badawczych zaliczyć należy ponadto onomastykę, ogólną teorię nauki i teorię upowszechniania wiedzy naukowej. Lista jego publikacji obejmuje ponad 600 pozycji. Wybór jego utworów naukowych wypełnił 11 tomów serii publikacji naukowych Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego przygotowanych do druku przez zespół Uczniów Profesora, pracowników tegoż Instytutu. Wszystkie tomy ukazały się drukiem w maju 2017 roku, natomiast ich wersja elektroniczna jest dostępna pod adresem: iksi.uw.edu.pl – wydawnictwa. Profesor Franciszek Grucza ma na swoim koncie też wiele bardzo poważnych osiągnięć na polu organizacji i upowszechniania nauki – tak w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Oto niektóre z nich: jest założycielem i wieloletnim dyrektorem Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (1972-1998) – pierwszej tego rodzaju akademickiej instytucji w wymiarze światowym; założycielem (1981) i wieloletnim prezesem Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej – pierwszego takiego towarzystwa w ówczesnej „socjalistycznej” części Europy; założycielem i wieloletnim prezesem (a od 2012 honorowym prezesem) Stowarzyszenia Germanistów Polskich; wybranym w 2005 roku w Paryżu prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (IVG) oraz organizatorem światowego kongresu tego stowarzyszenia (2010), obecnie jest jego prezydentem honorowym w stanie spoczynku; inicjatorem i opiekunem działalności Stacji Naukowych PAN w Wiedniu (1998-2001) i Berlinie (2001-2002); przez prawie 20 lat sprawował opiekę naukową nad powstałymi po 1990 roku Nauczycielskimi Kolegiami Językowymi w Białymstoku, Łomży i Ostrołęce; od wielu lat jest członkiem wielu krajowych i zagranicznych naukowych towarzystw i redakcyjnych rad czasopism naukowych.

 

 

Od 1975 pełni nieprzerwanie funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Kwartalnik Neofilologiczny”, jedynego tego rodzaju naukowego czasopisma PAN, od kilku lat współwydawanego przez SAN.

prof. zw. dr hab. Tomasz Paweł Krzeszowski

Kierownik Katedry Języka Angielskiego w Instytucie Anglistyki SAN. Zakres jego zainteresowań naukowych to m.in.: studia kontrastywne, językoznawstwo kognitywne, semantyka, aksjologia, translatoryka. Wykłady prowadzone przez profesora obejmują następujące obszary: językoznawstwo teoretyczne, rozważania o znaczeniu, semantyka aksjologiczna, znaczenie i tłumaczenie, miejsce ekwiwalencji w studiach kontrastywnych i w tłumaczeniu, język a etyka, metafory komunikacji. Członek licznych komitetów redakcyjnych, między innymi: Studia Anglica Posnaniensia – Cognitive Linguistics (Członek Redakcyjnego Komitetu Założycielskiego), Kwartalnik Neofilologiczny, Academic Journal of Modern Philology (Wrocław), Research in Language (Łódź).

prof. zw. dr hab. Aleksander Szwedek

Wybitny językoznawca polski, jeden z prekursorów językoznawstwa kognitywnego w Polsce. Jest autorem licznych artykułów o roli metafory (przenośni) nie tylko w języku, ale także w życiu. Ta problematyka jest o tyle ważna, że ocenia się, iż ok. 80% wyrażeń, których używamy w języku codziennym, ma charakter metaforyczny, np. wyrażenia Ty ośle, albo Ty młocie wcale nie oznaczają, że ktoś jest rzeczywiście osłem lub młotem. Drugim polem zainteresowań profesora jest analiza dyskursu, w tym, między innymi, negocjacji w sytuacjach codziennych. W tym obszarze jest także autorem wielu publikacji. 

dr hab. Janusz Semrau, prof. SAN

Specjalista z zakresu literatury i kultury amerykańskiej oraz teorii narracji. Wieloletni wykładowca UAM Poznań. Stypendysta m.in. Corpus Christi College, Oxford i American Council of Learned Societies. Profesor wizytujący m.in. w Duke University, USA i School of English, Queen’s University, UK. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym 10 książkowych. Wyróżniony nagrodą indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z tytułu osiągnięć naukowych.

dr Iga Maria Lehman

Socjolingwistka specjalizująca się w komunikacji międzykulturowej, badaniach nad tożsamością w perspektywie socjolingwistycznej, retoryce międzykulturowej i krytycznej analizie dyskursu. Dyrektor Instytutu Anglistyki Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz zastępca Redaktora Naczelnego „Kwartalnika Neofilologicznego”. Wśród nauczanych przez nią przedmiotów znajdują się: teoria i praktyka komunikacji międzykulturowej, kursy ESL i IEP w kulturowo zróżnicowanych środowiskach akademickich w USA i Polsce.

dr Marta Sylwanowicz

Zastępca Dyrektora Instytutu Anglistyki Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Jej główny obszar zainteresowań naukowych stanowi badanie zmian leksykalno-semantycznych w zakresie słownictwa staro- i średnioangielskiej literatury medycznej. Dorobek naukowy w tym zakresie stanowi praca doktorska pt. 'Old and Middle English Sickness-nouns in Historical Perspective: A Lexico-Semantic Analysis' oraz szereg artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Kolejne badania naukowe dotyczyły wpływów obcych na rozwój języka angielskiego w perspektywie historycznej. Pracuje też nad rozprawą habilitacyjną, której celem jest szczegółowa analiza ewolucji i dystrybucji nazw leków w tekstach medycznych od dwunastego do końca piętnastego wieku; na przykładzie analizowanego słownictwa podjęta jest próba opisania procesu standaryzacji terminologii medycznej.

mgr Maciej Kempiński

Ukończył studia nauczycielskie na UW, translatorykę na SWSPiZ oraz interdyscyplinarne studia tłumaczeń specjalistycznych IPSKT w Instytucie Lingwistyki Stosowanej. Nauczyciel języka angielskiego od 2000 roku współpracujący m.in. z międzynarodowymi korporacjami sektora bankowości, finansów i ubezpieczeń. Od 2010 roku wykładowca przedmiotów specjalizacji biznesowej i tłumaczeniowej na studiach I i II stopnia. Od 2014 roku tłumacz przysięgły języka angielskiego, prowadzący własne biuro tłumaczeń prawnych w Warszawie.