Studia I stopnia

Filologia

Już od 570 zł miesięcznie!

W obrębie kierunku filologia kształcimy w zakresie dwóch specjalności: filologia angielska i lingwistyka stosowana. Zajęcia ogólnofilologiczne i rozwijające wszystkie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim, włoskim i niemieckim realizowane są w jednostce organizacyjnej Instytut Anglistyki. Program skonstruowany według nowoczesnych standardów stwarza możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, wykraczających poza tradycyjne umiejętności, wykraczające poza tradycyjne granice filologii (np.: język biznesu, redagowanie przekazów medialnych, tłumaczenie dokumentów itd.). Absolwenci uzyskują dyplomy ukończenia studiów wyższych.

 

Naszym wielkim atutem jest znakomita kadra naukowo-dydaktyczna (raport Polskiej Komisji Akredytacyjnej z maja 2017 r.): pięciu profesorów tytularnych, trzech doktorów habilitowanych, siedemnastu doktorów i tylko czterech magistrów – wszyscy są doświadczeni i kompetentni, co gwarantuje wysoki poziom nauczania. Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu językowemu, absolwenci mają szerokie możliwości zatrudnienia: w szkolnictwie, w biznesie, w instytucjach międzynarodowych w kraju i za granicą.

 

Specjalności

 • Filologia Angielska
  • tłumaczeniowa,
  • komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie,
  • nauczycielska (dyplom uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na wszystkich etapach edukacji);
 • Lingwistyka stosowana
  • Specjalizacja tłumaczeniowa.

 

Dlaczego warto?

 • Zdobędziesz umiejętności językowe na poziomie C2;
 • Uczyć Cię będzie kompetentna, doświadczona, wspierająca kadra, projektująca własne pomoce dydaktyczne, dostosowane do potrzeb i rozwoju umiejętności językowych studentów;
 • Rozwiniesz zainteresowania naukowe w ramach kół naukowych;
 • Będziesz miał możliwość publikacji swoich prac;
 • Studia cechuje przyjazna atmosfera;
 • Po ukończonych studiach masz szerokie możliwości zatrudnienia; uprawnienia nauczycielskie do wykonywania zawodu.

 

Wykładowcy

Dyrektor Instytutu Anglistyki oraz kierownik Katedry Akwizycji i Dydaktyki Jęz. Ang. Kształcił się w USA, Anglii i Hiszpanii. Uczestniczył w wielu konferencjach z referatami. Jest autorem wielu publikacji wydanych w kraju i za granicą oraz promotorem 15 rozpraw doktorskich i ok. 300 prac magisterskich. Posiada bardzo bogate doświadczenie dydaktyczne zdobyte w długoletniej pracy w Uniwersytecie Warszawskim, SAN i innych uczelniach wyższych.

prof. dr hab. Franciszek Grucza

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek European Academy of Sciences, Arts and Humanities (Paryż), doktor honoris causa uniwersytetów w Essen (Niemcy) i Opolu oraz uniwersytetu Tongji w Szanghaju. Jest wybitnym polskim germanistą i lingwistą, fundatorem takich dziedzin nauki jak: diakrytologia językowa, metalingwistyka i metagermanistyka, lingwistyka i kulturologia antropocentryczna, translatoryka i glottodydaktyka. Na zbudowanych przezeń podstawach teoretycznych tych dziedzin powstało ponad 100 prac doktorskich, rozpraw habilitacyjnych i monografii profesorskich. Do zakresu jego zainteresowań badawczych zaliczyć należy ponadto onomastykę, ogólną teorię nauki i teorię upowszechniania wiedzy naukowej. Lista jego publikacji obejmuje ponad 600 pozycji. Wybór jego utworów naukowych wypełnił 11 tomów serii publikacji naukowych Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego przygotowanych do druku przez zespół Uczniów Profesora, pracowników tegoż Instytutu. Wszystkie tomy ukazały się drukiem w maju 2017 roku, natomiast ich wersja elektroniczna jest dostępna pod adresem: iksi.uw.edu.pl – wydawnictwa. Profesor Franciszek Grucza ma na swoim koncie też wiele bardzo poważnych osiągnięć na polu organizacji i upowszechniania nauki – tak w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Oto niektóre z nich: jest założycielem i wieloletnim dyrektorem Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (1972-1998) – pierwszej tego rodzaju akademickiej instytucji w wymiarze światowym; założycielem (1981) i wieloletnim prezesem Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej – pierwszego takiego towarzystwa w ówczesnej „socjalistycznej” części Europy; założycielem i wieloletnim prezesem (a od 2012 honorowym prezesem) Stowarzyszenia Germanistów Polskich; wybranym w 2005 roku w Paryżu prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (IVG) oraz organizatorem światowego kongresu tego stowarzyszenia (2010), obecnie jest jego prezydentem honorowym w stanie spoczynku; inicjatorem i opiekunem działalności Stacji Naukowych PAN w Wiedniu (1998-2001) i Berlinie (2001-2002); przez prawie 20 lat sprawował opiekę naukową nad powstałymi po 1990 roku Nauczycielskimi Kolegiami Językowymi w Białymstoku, Łomży i Ostrołęce; od wielu lat jest członkiem wielu krajowych i zagranicznych naukowych towarzystw i redakcyjnych rad czasopism naukowych. Od 1975 pełni nieprzerwanie funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Kwartalnik Neofilologiczny”, jedynego tego rodzaju naukowego czasopisma PAN, od kilku lat współ-wydawanego przez SAN.

prof. zw. dr hab. Tomasz Paweł Krzeszowski

Kierownik Katedry Języka Angielskiego w Instytucie Anglistyki SAN. Zakres jego zainteresowań naukowych to m.in.: studia kontrastywne, językoznawstwo kognitywne, semantyka, aksjologia, translatoryka. Wykłady prowadzone przez profesora obejmują następujące obszary: językoznawstwo teoretyczne, rozważania o znaczeniu, semantyka aksjologiczna, znaczenie i tłumaczenie, miejsce ekwiwalencji w studiach kontrastywnych i w tłumaczeniu, język a etyka, metafory komunikacji. Członek licznych komitetów redakcyjnych, między innymi: Studia Anglica Posnaniensia –Cognitive Linguistics (Członek Redakcyjnego Komitetu Założycielskiego), Kwartalnik Neofilologiczny, Academic Journal of Modern Philology (Wrocław), Research in Language (Łódź).

prof. zw. dr hab. Aleksander Szwedek

Wybitny językoznawca polski, jeden z prekursorów językoznawstwa kognitywnego w Polsce. Jest autorem licznych artykułów o roli metafory (przenośni) nie tylko w języku, ale także w życiu. Ta problematyka jest o tyle ważna, że ocenia się, iż ok. 80% wyrażeń, których używamy w języku codziennym, ma charakter metaforyczny, np. wyrażenia Ty ośle, albo Ty młocie wcale nie oznaczają, że ktoś jest rzeczywiście osłem lub młotem. Drugim polem zainteresowań profesora jest analiza dyskursu, w tym, między innymi, negocjacji w sytuacjach codziennych. W tym obszarze jest także autorem wielu publikacji. 

dr hab. Janusz Semrau, prof. SAN

Specjalista z zakresu literatury i kultury amerykańskiej oraz teorii narracji. Wieloletni wykładowca UAM Poznań. Stypendysta m.in. Corpus Christi College, Oxford i American Council of Learned Societies. Profesor wizytujący m.in. w Duke University, USA i School of English, Queen’s University, UK. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym 10 książkowych. Wyróżniony nagrodą indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z tytułu osiągnięć naukowych.

dr hab. Agnieszka Stępkowska, prof. SAN

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor nadzwyczajny w Instytucie Anglistyki Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Interesuje się problemami z zakresu socjolingwistyki, wielojęzyczności i globalizacji języka angielskiego, a także przekładem pisemnym i ustnym. Autorka monografii: English loanwords in Polish naval vocabulary oraz Multilingualism and English – The canton of Zurich as a linguistic paradigm.

dr hab. Tadeusz Zabrocki, prof. SAN

Językoznawca. Interesuje się: teorią składni, składnią generatywną języka angielskiego oraz gramatyką kontrastywną języka angielskiego i polskiego. Jego ostatnie prowadzone badania dotyczą związku pomiędzy różnymi aspektami struktury syntaktycznej zdania, a procedurami jego procesowania.  

dr Iga Maria Lehman

Socjolingwistka specjalizująca się w komunikacji międzykulturowej, badaniach nad tożsamością w perspektywie socjolingwistycznej, retoryce międzykulturowej i krytycznej analizie dyskursu. Zastępca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Neofilologicznego. Wśród nauczanych przez nią przedmiotów znajdują się: komunikacja międzykulturowa, teoria i praktyka komunikacji biznesowej, kursy ESL i IEP w kulturowo zróżnicowanych  środowiskach akademickich.

dr Marta Sylwanowicz

Jej główny obszar zainteresowań naukowych stanowi badanie zmian leksykalno-semantycznych w zakresie słownictwa staro- i średnioangielskiej literatury medycznej. Dorobek naukowy w tym zakresie stanowi praca doktorska pt. “Old and Middle English Sickness-nouns in Historical Perspective: A Lexico-Semantic Analysis” oraz szereg artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Kolejne badania naukowe dotyczyły wpływów obcych na rozwój języka angielskiego w perspektywie historycznej. Pracuje też nad rozprawą habilitacyjną, której celem jest szczegółowa analiza ewolucji i dystrybucji nazw leków w tekstach medycznych od dwunastego do końca piętnastego wieku; na przykładzie analizowanego słownictwa podjęta jest próba opisania procesu standaryzacji terminologii medycznej.

dr Beata Wyszyńska

Adiunkt w Instytucie Anglistyki, zastępca Dyrektora Instytutu. Specjalizuje się w obszarze metodyki nauczania języka angielskiego, neurodydaktyki, psycholingwistyki i tyflopedagogiki. Jest autorem projektu badawczego pt. Język jako narzędzie terapii psycho-lingwistycznej „Dotykanie Świata”, za który została nagrodzona Europejskim Znakiem Innowacyjności w Dziedzinie Nauczania i Uczenia się Języków Obcych (European Language Label) przez Komisarza UE ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży. Jest też autorem monografii pt. Language Therapy Space: Teaching English as a foreign language to the visually impaired. Od ponad 20 lat pracuje jako nauczyciel języka angielskiego.

mgr Maciej Kempiński

Ukończył studia nauczycielskie na UW, translatorykę na SWSPiZ oraz interdyscyplinarne studia tłumaczeń specjalistycznych IPSKT w Instytucie Lingwistyki Stosowanej. Nauczyciel języka angielskiego od 2000 roku współpracujący m.in. z międzynarodowymi korporacjami sektora bankowości, finansów i ubezpieczeń. Od 2010 roku wykładowca przedmiotów specjalizacji biznesowej i tłumaczeniowej na studiach I i II stopnia. Od 2014 roku tłumacz przysięgły języka angielskiego, prowadzący własne biuro tłumaczeń prawnych w Warszawie.