Studia I stopnia

Filologia

Już od 470 zł płatnych w 10 ratach

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów:  studia I stopnia
Limit miejsc na studiach stacjonarnych:  40
Limit miejsc na studiach niestacjonarnych:  100
Uzyskany dyplom: licencjat na kierunku Filologia                                          
Opiekun merytoryczny kierunku:

prof. zw. dr hab. Jerzy Zybert

Zasady rekrutacji

Nabór prowadzony będzie od 8 maja br. do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 30 września br. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie dostarczą komplet wymaganych dokumentów.


Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 będą opublikowane wraz z rozpoczęciem naboru na rok akademicki 2018/2019, t.j. nie wcześniej niż 2 kwietnia 2018 r.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie w języku polskim powinni złożyć następujące dokumenty:

  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu),
  • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym,
  • kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2; oryginał do wglądu),
  • dowód wpłaty wpisowego,
  • formularz rekrutacyjny (wypełniony i podpisany; do pobrania poniżej lub w Biurze rekrutacji),
  • umowę o świadczeniu usług edukacyjnych wraz z załącznikiem (wypełnioną w dwóch egzemplarzach i podpisaną; do pobrania poniżej lub w Biurze rekrutacji).