Studia I stopnia

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Już od 850 zł miesięcznie!

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów:  studia I stopnia
Limit miejsc na studiach stacjonarnych:  20
Limit miejsc na studiach niestacjonarnych:  80
Uzyskany dyplom: licencjat na kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej w    
specjalizacji reżysersko - operatorskiej
Opiekun merytoryczny kierunku: Piotr Kinicki                                                      

 

Zasady rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym zasadność wyboru przez kandydata kierunku studiów, sprawdzana jest w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może przedstawić Komisji Rekrutacyjnej także portfolio dotychczasowych prac filmowych. Rozmowę przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, a jej celem jest ocena ogólnej wiedzy Kandydata z zakresu sztuk audiowizualnych i literatury oraz wiedzy kandydata z zakresu filmu, telewizji i teatru, a także sprawdzenie predyspozycji kandydata na studia i do wykonywania zawodu.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie w języku polskim powinni złożyć następujące dokumenty:

  • Formularz rekrutacyjny - wypełniony i podpisany (formularz dostępny będzie poniżej oraz w Biurze Rekrutacji od 7 maja br.)
  • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  • fotografia (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • dowód wpłaty wpisowego, opłaty rejestracyjnej i opłaty za legitymację,
  • wypełnioną w dwóch egzemplarzach i podpisaną umowę o świadczeniu usług edukacyjnych wraz z załącznikiem (umowa dostępna będzie poniżej oraz w Biurze Rekrutacji od 7 maja br.)


Z uwagi na przyspieszenie procesu rekrutacji (i skrócenie kolejki) prosimy o przynoszenie ze sobą kserokopii wskazanych wyżej dokumentów!