Studia I stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Już od 570 zł miesięcznie!

Realizowane przedmioty

I rok studiów – przygotowanie do zawodu

Na pierwszym roku studenci uczestniczą w zajęciach, których zadaniem jest poznanie i praktyczne rozwiązywanie problemów związanych z praktyką wykonywania zawodu dziennikarza w redakcjach pism, dziennikarza telewizyjnego, radiowego. Student nabywa umiejętności tworzenia materiałów dziennikarskich, posługiwania się podstawowymi gatunkami dziennikarskimi, poznaje proces powstawania tych materiałów (temat, wybór gatunku, treść przekazu, zbieranie informacji, redakcja tekstu). Zna metody i narzędzia tworzenia tekstów prasowych, radiowych, telewizyjnych. Umie stworzyć i zredagować wybrany tekst prasowy, radiowy, telewizyjny. Posiada umiejętność znalezienia tematu do wybranego materiału dziennikarskiego. Potrafi posługiwać się wybranymi gatunkami dziennikarskimi.

 

 

II rok studiów

Specjalizacja telewizyjna

Zajęcia warsztatowe mają na celu poznanie i praktyczne rozwiązywanie problemów związanych z praktyką wykonywania pracy dziennikarza telewizyjnego. Student zna zasady przygotowania i realizacji programów studyjno-filmowych. Zna podstawowe metody i narzędzia produkcji telewizyjnej. Umie obsługiwać reporterski sprzęt telewizyjny. Potrafi zebrać dokumentację, nagrać, zmontować, napisać komentarz i przygotować do emisji temat do programu i telewizyjny program studyjny. Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role, umie zdobywać informacje, wie, jak przygotować się do zadań.

 

Specjalizacja radiowa

Pracownia radiowa to studio, w którym studenci mają do dyspozycji profesjonalny sprzęt w postaci wygłuszonego studia z mikrofonami, interkomem i reżyserką z radiową konsoletą dźwięku i komputerem do montażu materiału dziennikarskiego.

 

Specjalizacja prasowa

Specjalizacja odbywa się dla studentów, którzy swoje plany wiążą z dziennikarstwem prasowym. Celem tych zajęć jest zdobycie umiejętności, które będą przydatne w pracy zawodowej. Dziennikarz to nie tylko autor tekstów. To przede wszystkim członek zespołu, który tworzy gazetę. Dlatego też zajęcia odbywają się w formie kolegiów redakcyjnej, podczas których wspólnie planuje się i ocenia pracę.

 

Marketing medialny i PR

Podczas zajęć przekazywana jest podstawowa wiedza na temat marketingu medialnego oraz Public Relation. Studenci na warsztatach między innymi poznają jak funkcjonują agencje PR-owe oraz zapoznają się z kampaniami marketingowymi znanych firm na całym świecie. 

 

 

III rok studiów

Trzeci rok studiów to kolejny etap warsztatów dziennikarskich w podziale specjalizacyjnym: telewizyjna, radiowa i prasowa. Studenci dzielą się na grupy biorące udział wyłącznie w wybranych zajęciach. Praca na warsztatach specjalizacyjnych polega przed wszystkim na pogłębianiu i poszerzaniu umiejętności warsztatowych oraz osiąganiu coraz większej samodzielności zawodowej. Kształtowaniu kreatywnego podejścia do wykonywanych zadań i ugruntowaniu świadomości o potrzebie ciągłego kształcenia i rozwijania warsztatu zawodowego

Kształcenie praktyczne studentów dziennikarstwa mają na celu ułatwienie słuchaczom podczas toku studiów podjęcia decyzji o konkretnej, wyspecjalizowanej ścieżce kariery dziennikarskiej. Pozwala to młodym ludziom uniknięcia pomyłek wynikających z rozdźwięku pomiędzy zainteresowaniami a możliwościami kompetencyjnymi i prawdziwymi predyspozycjami. Ponadto daje przyszłym dziennikarzom jak najlepsze przygotowanie do zdobycia pracy zawodowej

Zajęcia praktyczne

Grupy studenckie są podzielone na kilkuosobowe podgrupy /7–8 osób/. Studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych, w wyposażonych w sprzęt specjalistyczny, pracowniach: telewizyjnej, radiowej i prasowej. 

 

Na warsztatach telewizyjnych student:

 • poznaje terminologię używaną w telewizji,
 • uczy się zbierania, nagrywania, opracowywania i redagowania materiału,
 • dowiaduje się, co to jest mowa ciała, czyli jak zachować się przed kamerą, jak trzymać mikrofon i jak mówić do mikrofonu,
 • uczy się podstaw montażu, języka filmu,
 • poznaje podstawy obsługi kamery reporterskiej,
 • uczy się samodzielnie realizować różne formy telewizyjne: program studyjny (dyskusja), studyjno-filmowy (program informacyjny, śniadaniowy, magazyn tematyczny), reportaż, spot, klip, felieton, relacja i wywiad.

 

Na warsztatach radiowych:

 • poznaje gatunki dziennikarstwa radiowego,
 • uczy się podstaw techniki radiowej,
 • zdobywa podstawowe umiejętności reporterskie,
 • zdobywa wiedzę i umie oddzielić fakty od komentarza,
 • uczy się umiejętności zbieranie materiału dziennikarskiego i pracy z mikrofonem,
 • poznaje tajniki produkcji reportażu, audycji dokumentalnej i słuchowiska radiowego,
 • poznaje metody weryfikacji zbieranych materiałów,
 • szkoli umiejętność montażu audycji.

 

Na warsztatach prasowych:

 • planowanie artykułów;
 • zbieranie i weryfikacja informacji;
 • pisanie artykułów prasowych (reportaż, informacja, felieton, sonda, wywiad, komentarz);
 • analiza tekstów dziennikarskich;
 • praca w zespole;
 • podstawy redagowania.

 

Na warsztatach fotograficznych:

 • uczy się obsługiwania sprzętu fotograficznego;
 • poznaje funkcję sprzętu fotograficznego;
 • poznaje tajniki kadrowania; 
 • szkoli umiejętności obróbki zdjęć.

 

Na warsztatach z marketingu medialnego i PR-u:

 • poznaje proces tworzenia kampanii marketingowych;
 • tworzy własne kampanie marketingowe;
 • poznaje tajniki e-PR.

 

Główny nacisk położony jest na naukę praktycznego warsztatu dziennikarza telewizyjnego, radiowego, prasowego i internetowego, z uwzględnieniem rosnącego wpływu mediów społecznościowych.