Studia I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Już od 500 zł miesięcznie!

Bezpieczeństwo Narodowe to kierunek cieszący się od kilku lat niesłabnącą popularnością. Studia mają charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowo przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa. Poszerzają zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów bezpieczeństwem międzynarodowym, terroryzmem oraz zarządzaniem kryzysowym.

 

Studia pozwalają na rozpoznanie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa z różnych perspektyw. Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy w zakresie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego, w ramach specjalności studenci koncentrują się na wybranym aspekcie bezpieczeństwa, kierując się zainteresowaniami, predyspozycjami oraz planami rozwoju swojej kariery zawodowej.

 

Kierunek kształci absolwentów w segmencie rynku pracy, na którym istnieje zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę, praktyczne umiejętności oraz kompetencje społeczne w kierowaniu zespołami ludzkim na wszystkich poziomach zarządzania administracją rządową i samorządową, bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także w urzędach i formacjach należących do systemu rządzenia państwem (policja, straż graniczna, wojsko, służby specjalne, itd.). Dotyczy to stanowisk średniego poziomu odpowiedzialności w urzędach i instytucjach pełniących funkcje planistyczne, wykonawcze i kontrolne w ramach bezpieczeństwa państwa i społeczności lokalnych.

Specjalności

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo państwa

Wykładowcy

dr hab. Edmund Szweda, prof. SAN

Dr. hab. Edmund Szweda, prof. SAN przez całe dorosłe życie związany z uczestnictwem w edukacji studentów uczelni tzw. mundurowych, a od 1994 roku akademii i uniwersytetów w: Warszawie, Słupsku, Siedlcach. Od 1 marca 2011 r. jedynym miejscem działalności edukacyjno-badawczej jest Społeczna Akademia Nauk, a ściślej Instytut Bezpieczeństwa Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Filii SAN w Warszawie.

 

Swoje posłannictwo wobec edukacji studentów na kierunku bezpieczeństwo narodowe wyraził w tytule i w treści monografii pod tytułem: „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych najbliżej człowieka” /Difin 2016/. Historia i współczesność bezpieczeństwa człowieka była i ciągle jest motywem wiodącym w badaniach, publikacjach, a szczególną wartość w tej przestrzeni nadaje relacjom ze studentami, edukacji dla ich współtworzenia bezpieczeństwa ludzi, bezpiecznego państwa, każdego człowieka indywidualnie w tym także swojego. O autorach powstałych pod jego kierunkiem prac doktorskich, magisterskich i licencjackich, a także o relacjach na wykładach i ćwiczeniach ze studentami ma najprostszy przekaz: były to relacje oparte na wspólnym poszukiwaniu wartości ludzkiego życia z udziałem edukacji sztuki najtrudniejszej – sytuowania tych wartości w praktyce życia społecznego, z szczególnym udziałem wartości jaką jest i będzie w XXI wieku bezpieczeństwo człowieka. Temu przesłaniu zamierza nadal być partnerem edukacyjnym studentów, szczególnie tych, którzy podejmują trud stawania się profesjonalistą w przeciwdziałaniu zagrożeniom i wyzwaniom bezpieczeństwa w każdej społecznej i indywidualnej przestrzeni.

dr hab. Marek Kucharski, prof. SAN

Zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny i ekspert w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. Jeden z współtwórców „Modelu edukacji obronnej społeczeństwa RP”. Autor wielu opracowań dotyczących edukacji dla bezpieczeństwa w państwach NATO oraz państwach pozaeuropejskich. Autor ponad 150 publikacji.

dr hab. Bogdan Panek, prof. SAN

Zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa. Absolwent Akademii Obrony Narodowej i Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu (RFN) posiadający wieloletnie doświadczenie we współpracy z dowództwami NATO oraz ośrodkami naukowo-dydaktycznymi jego państw członkowskich (m.in. RFN, USA, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Grecja, Belgia, Estonia). Uczestnik, współautor i główny autor wielu wielonarodowych ćwiczeń dotyczących problematyki międzynarodowego zapobiegania konfliktom i rozwiązywania sytuacji kryzysowych.  Autor ponad 80 publikacji z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Główne zainteresowania badawcze: bezpieczeństwo europejskie i transatlantyckie.

dr hab. inż. Jerzy Zawisza, prof. SAN

Autor blisko stu publikacji w tym zagranicznych z dziedzin bezpieczeństwa, zarządzania i pedagogiki. Członek International Academy of Life Protection w Kijowie. Zastępca redaktora naczelnego Journal of Modern Science Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperii w Józefowie. W latach 2012 do 2014 r. Prorektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim. Wypromował ponad dwustu absolwentów studiów I i II stopnia, którzy zajmują poczesne miejsca w administracji państwowej jak i biznesie o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym.

dr Roman Stawicki

Zajmowane stanowiska:

 1. Wykonawcze m.in.: trzy lata służby na stanowisku technika kryminalistyki, administrator sieci teleinformatycznej i wykładowca Centrum Szkolenia Policji, ekspert Centralnego Ośrodka Metodyki Szkolenia Policji, ekspert Biura Strategii Policji;
 2. 2003-2004 rok – Kierownik Sekcji Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Inspekcji i Organizacji Szkolenia Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji;
 3. 2006-2007 rok – Naczelnik Wydziału Organizacji i Koordynacji Szkolenia Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji;
 4. od 15 stycznia 2008 roku do 14 maja 2008 roku – Adiunkt – Zastępca Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
 5. od 15 maja 2008 roku do 3 listopada 2010 roku – Komendant Szkoły Policji w Katowicach;
 6. od 1 marca do 31 sierpnia 2010 roku – pełnienie obowiązków na stanowisku Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji;
 7. od 4 listopada 2010 roku do 7 stycznia 2016 roku – Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Dodatkowo:

 1. udział w pracach wielu zespołów zadaniowych powoływanych przez Komendanta Głównego Policji, w tym do opracowania koncepcji doboru do służby w Policji, modyfikacji systemu szkolenia zawodowego policjantów, opracowania koncepcji ścieżki rozwoju zawodowego policjantów;
 2. kierowanie pracami programowymi w zakresie prewencji, techniki kryminalistycznej, a także problematyki cudzoziemców;
 3. z-ca Dowódcy Operacji Policyjnej ds. Funkcjonowania Sztabu Dowódcy Operacji: Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej (2012 rok), Szczyt Klimatyczny (2013 rok), Mistrzostwa Świata
  w Piłce Siatkowej Mężczyzn (2014 rok).

Ogółem 27,6 lat doświadczenia zawodowego związanego ze służbą w Policji, w tym ponad 12 lat na stanowiskach kierowniczych.

Ogółem autor 37 artykułów naukowych, jednej monografii naukowej, redaktor lub współredaktor trzech monografii naukowych.

dr Agnieszka Stępień

Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa w Warszawie, studiów podyplomowych restrukturyzacja sanacja, upadłość w europejskiej firmie. Wieloletni nauczyciel akademicki z zakresu ochrony danych osobowych, obecnie adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa w Społecznej Akademii Nauk. Członek Zespołu Młodych Naukowców przy Komitecie Prognoz „Polska 2020” PAN. Prelegent licznych konferencji naukowych, kursów i szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa. Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych problematyce ochrony danych osobowych współpracująca z wieloma wydawnictwami w tym: C.H. Beck, Fabryka Wiedzy.

dr inż. Krzysztof Meszyński

Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w obszarze problematyki związanej z obronnością państwa, zarządzaniem kryzysowym oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. W latach 2009–2016 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku radcy Prezesa Rady Ministrów. W latach 2009-2016 uczestniczył w kontrolach kompleksowych, zarządzanych przez Prezesa Rady Ministrów, wykonywania zadań obronnych w działach administracji rządowej, centralnych organach administracji rządowej i województwach. Podczas realizacji przedmiotowych zadań współpracował m.in. z takimi instytucjami jak: Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, BBN, MSW, MON i innymi. Autor wielu prac naukowo-badawczych i publikacji z obszaru systemu obronnego państwa, zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa państwa. Wypromował ponad 100 magistrów i licencjatów. Obecnie zainteresowania naukowo-badawcze i dydaktyczne koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa narodowego, w tym zadań obronnych realizowanych przez układ niemilitarny.

gen. bryg. rez. Paweł Pruszyński


Wykształcenie:

 • Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji – magister;
 • Szkoła Oficerska w Legionowie – aktualny stopień gen. bryg. (rezerwa). Pełnione funkcje związane z bezpieczeństwem państwa;
 • zastępca szefa Urzędu Ochrony Państwa w Warszawie;
 • zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie odpowiedzialny za nadzór nad pracą operacyjną, pionami rozpoznania technicznego, pracą delegatur ABW;
 • przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Aktualnie pełnione funkcje:

 • w-ce prezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego;
 • ekspert Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 • ekspert ds. planowania strategicznego Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Poznaniu;
 • dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego JW. PROJAN S A. w Warszawie;
 • wykładowca akademicki w Instytucie Bezpieczeństwa Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

 

Dlaczego warto?

Bezpieczeństwo Narodowe to kierunek cieszący się od kilku lat niesłabnącą popularnością. Studia mają charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowo przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa. Poszerzają zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów, bezpieczeństwem międzynarodowym, terroryzmem oraz zarządzaniem kryzysowym.

 

Studia pozwalają na rozpoznanie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa z różnych perspektyw. Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy w zakresie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego, w ramach specjalności studenci koncentrują się na wybranym aspekcie bezpieczeństwa, kierując się zainteresowaniami, predyspozycjami oraz planami rozwoju swojej kariery zawodowej.

 

 • Wiedza i umiejętności
  Kierunek kształci absolwentów w segmencie rynku pracy, na którym istnieje zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę, praktyczne umiejętności oraz kompetencje społeczne w kierowaniu zespołami ludzkim na wszystkich poziomach zarządzania administracją rządową i samorządową bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także w urzędach i formacjach należących do systemu rządzenia państwem (policja, straż graniczna, wojsko, służby specjalne, itd.). Dotyczy to stanowisk średniego poziomu odpowiedzialności w urzędach i instytucjach pełniących funkcje planistyczne, wykonawcze i kontrolne w ramach bezpieczeństwa państwa i społeczności lokalnych.
 • Nowoczesne standardy
  Program studiów realizowanych na kierunku Bezpieczeństwo narodowe skonstruowany jest według nowoczesnych standardów stwarzających możliwość zdobycia praktycznych umiejętności wykraczających poza tradycyjne granice dotychczasowego rozumienia bezpieczeństwa. Program obejmuje wiedzę o charakterze społeczno-politycznym, administracyjnym, prakseologicznym, menedżerskim i prawniczym.
 • Współpraca z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym
  Instytut Bezpieczeństwa prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym, a tworzenie programów studiów wspomagane jest wiedzą ekspercką interesariuszy zewnętrznych (przedstawiciele uczelni i instytucji rządowych z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz instytucji prowadzących współpracę międzynarodową – ISM EuroCenter SA).
 • Program dostosowany do rynku pracy
  Instytut Bezpieczeństwa szybko reaguje na zmiany zachodzące na rynku pracy i pojawiające się w związku z tym nowe oczekiwania wobec absolwentów szkół wyższych.