Studia I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Już od 360 zł miesięcznie!

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 60 miejsc, studia niestacjonarne - 90 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat bezpieczeństwa narodowego
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Konrad Henning - khennig@san.edu.pl 

Na studia zapisujesz się poprzez założenie konta rekrutacyjnego na stronie www.rekrutacja.san.edu.pl, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Działu Rekrutacji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

W obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Działu Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie przez zdalny system kolejkowy Bookings.

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą do Działu Rekrutacji komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.* 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

  • formularz rekrutacyjny
  • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia
  • 1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość)
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
  • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych (opłata rejestracyjna + wpisowe + legitymacja studencka)

Od kandydatów chcących podjąć studia I stopnia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”, brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z 2 wybranych przedmiotów:

  • WOS, historia, geografia, matematyka i język obcy nowożytny (na poziomie B1)

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy.

O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „bezpieczeństwo narodowe” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

 


Dokumenty przyjmowane są w Biurze Rekrutacji.

Na studia zapisać się można wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.