Studia I stopnia

Administracja

Już od 360  miesięcznie!

Program kształcenia obejmuje:

 • Przedmioty ogólnouczelniane
 • Przedmioty podstawowe i kierunkowe
 • Przedmioty do wyboru
 • Przedmioty specjalnościowe

 

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne:

 • Prawo administracyjne II
 • Postępowanie administracyjne
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo gospodarcze UE
 • Legislacja administracyjna
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Techniki mediacji i negocjacji w administracji
 • Zarządzanie kadrami w administracji publicznej
 • Zadania samorządu terytorialnego
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych
 • Stanowienie prawa miejscowego
 • Prawo budżetowe jednostek samorządu terytorialnego
 • Nadzór i kontrola nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Analiza orzecznictwa sądów w sprawach samorządowych
 • Administrowanie mieniem jednostek samorządu terytorialnego
 • Wstęp do polityki fiskalnej i prawa podatkowego
 • Zadania i organizacja Krajowej Administracji Skarbowej
 • Ordynacja podatkowa
 • Materialne prawo podatkowe
 • Kontrola celno-skarbowa
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Organizacja pracy urzędu skarbowego
 • Cyberprzestępczość
 • Prawne aspekty podejmowania, prowadzenia i przekształcania działalności gospodarczej
 • Prawo własności przemysłowej
 • Opodatkowanie przedsiębiorstw
 • Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Papiery wartościowe i ich funkcje w obrocie handlowym 

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.