Studia I stopnia

Administracja

Już od 470 zł miesięcznie!

Administracja to kierunek dla osób, które swoją karierę zawodową wiążą z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych.

 

Treści programowe studiów oraz metody nauczania zostały opracowane zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia. Program kształcenia obejmuje wszystkie niezbędne elementy wiedzy na temat organizacji administracji publicznej, zarządzania publicznego i prawa administracyjnego. Absolwenci kierunku Administracja podczas studiów zdobywają kwalifikacje zawodowe, które przygotowują do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich. Studenci poznają różne aspekty funkcjonowania współczesnej administracji publicznej, nabywają praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania, interpretowania przepisów prawnych, redagowania dokumentów i aktów administracyjnych oraz stosowania procedur administracyjnych.

Specjalności

Oferujemy Wam pełen wachlarz nowoczesnych specjalności. Wybierając studia na kierunku Administracja w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie wybieracie przyszłość urzędników Unii Europejskiej, pracowników służby cywilnej w administracji rządowej i samorządowej, osób zatrudnionych w placówkach dyplomatycznych. Wybieracie prestiż zawodu i dobre zarobki.

 

W ubiegłym roku średnie wynagrodzenie brutto w administracji publicznej wyniosło 4873,08 zł.

Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym (administracja samorządu terytorialnego)

Specjalność ta ukierunkowuje wiedzę przyszłego absolwenta na zadania wykonywane przez administrację samorządową na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym w szczególności na zadania i instrumenty w zakresie realizacji strategii rozwojowych na poszczególnych poziomach Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST).

 

Absolwent po ukończeniu studiów na tej specjalności dysponuje wszechstronną i praktycznie ukierunkowaną wiedzą na temat celów i zasad funkcjonowania administracji poszczególnych szczebli JST, odpowiadających im rozwiązań ustrojowych, organizacyjnych oraz finansowych.

 

Wiedzę w zakresie specjalności ugruntowuje i pogłębia przygotowana w ramach seminarium praca licencjacka, której temat ustala się tak, aby realizując indywidualne zainteresowania studenta mieścił się w problematyce społeczności.

Zarządzanie publiczne i e-administracja (nowoczesne metody i narzędzia w administracji publicznej)

Specjalność Zarządzanie publiczne i e-administracja ukierunkowuje wiedzę przyszłego absolwenta na zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania publicznego i technik komunikacji elektronicznej do wykonywania zadań administracji publicznej – zarówno w relacjach z obywatelami i przedsiębiorcami, jak i w organizacji pracy urzędu.

 

W dziedzinie zarządzania student poznaje specyfikację organizacji procesów i metod zarządzania w skali mikro-organizacyjnej urzędów administracji. Program obejmuje zarówno zarządzanie różnymi zasobami urzędu (ludzkimi, finansowymi, materialnymi, informacyjnymi oraz wiedzą i umiejętnościami), jak również zarządzanie procesowe, zarządzanie jakością, zarządzanie zmianą i zarządzanie relacjami z jego otoczeniem (interesanci i interesariusze). Biorąc pod uwagę rozwój technologii teleinformatycznych i ich sukcesywne wdrażanie w sektorze publicznym jest to wiedza niezbędna dla pracowników podejmujących pracę w administracji publicznej.

 

Absolwent po ukończeniu studiów na specjalności Zarządzanie publiczne i e-administracja dysponuje praktycznie ukierunkowaną wiedzę na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych (Information and Communication Technologies – ICT) i poszczególnych instrumentów e-administracji, zarówno tych już wdrożonych, jak i tych dopiero planowanych. Kończąc tę specjalność studenci potrafią rozpoznawać uwarunkowania informatyczne, prawne i finansowe związane z informatyzacją państwa.

 

Absolwent jest przygotowany do korzystania z instrumentów e-administracji w toku powierzanych mu zadań merytorycznych, w tym prowadzenia postępowań administracyjnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Administracja skarbowa

Specjalność Administracja skarbowa ukierunkowuje wiedzę studenta na zadania wykonywane przez administrację publiczną w zakresie polityki państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

 

Absolwent po ukończeniu studiów dysponuje wiedzą na temat celów i zasad kształtowania polityki fiskalnej państwa oraz instrumentów jej realizacji, zna podstawowe konstrukcje prawa podatkowego oraz obowiązujące w Polsce podatki i inne daniny publiczne, ma także praktycznie ukierunkowaną wiedzę na temat proceduralnego prawa podatkowego oraz zasad organizacji i funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej.

Administracja unijna i międzynarodowa

Specjalność Administracja unijna i międzynarodowa ukierunkowuje wiedzę studenta na sprawy organizacji i funkcjonowania poszczególnych instytucji UE, w tym kadr urzędniczych UE oraz organizacji międzynarodowych, w szczególności tych, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska.

Absolwent tej specjalności dysponuje także wiedzą na temat uwarunkowań jakie stwarza członkostwo RP w organizacjach międzynarodowych, w tym status państwa członkowskiego UE dla zadań administracji krajowej różnych szczebli. Specjalność uzupełnia i rozwija wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego i prawa UE, którą student posiada po ukończeniu IV semestru studiów.

Prawo i administracja w działalności gospodarczej

Specjalność Prawo i administracja w działalności gospodarczej ukierunkowuje wiedzę studenta na administracyjnoprawne wymogi podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zadania administracji publicznej wobec przedsiębiorców.

 

Absolwenci kierunku Administracja ze specjalnością Prawo i administracja w działalności gospodarczej dysponują wiedzą na temat wszystkich istotnych wymogów publicznoprawnych z zakresu administracyjnego prawa gospodarczego, prawa podatkowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wszystkie te zagadnienia wiążą się z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszaniem i kończeniem działalności gospodarczej. Absolwent ma świadomość zmienności otoczenia prawnego przedsiębiorcy i potrafi właściwie identyfikować zmiany przepisów prawa.

 

Specjalność Prawo i administracja w działalności gospodarczej pozwala studentowi prawidłowo rozpoznawać obowiązki oraz uprawnienia przedsiębiorcy w określonych sytuacjach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (zmiana zakresu działalności gospodarczej, kontrola u przedsiębiorcy, zawieszenia działalności, składanie wniosków w sprawach zgód i zezwoleń, uzyskiwanie zaświadczeń, wypisów i odpisów i in.), a w konsekwencji podejmować adekwatne i efektywne działania. Studenci uzyskują niezbędną wiedzę w zakresie postępowania administracyjnego i podatkowego, która pozwala samodzielnie składać wnioski i korzystać z poszczególnych uprawnień procesowych przysługujących stronie postępowania.

Dlaczego warto?

  • Program oraz metody kształcenia zgodne są z kryteriami Europejskiego Stowarzyszenia Akredytacji Programów Administracji Publicznych (EAPAA).
  • Jakość programu i rzetelność kształcenia na kierunku zostały pozytywnie zweryfikowane kontrolą Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
  • Odbędziesz atrakcyjne staże i praktyki w administracji publicznej.
  • Będziesz doskonalić praktyczną umiejętność interpretowania przepisów prawnych, redagowania najczęściej występujących w praktyce administracji aktów stosowania prawa oraz stosowania przepisów procedury administracyjne (KRA).
  • Twoja praca dyplomowa, przygotowana w zakresie wybranej specjalności i ukierunkowana na wybrany aspekt funkcjonowania administracji, pozwoli Ci podsumować uzyskaną wiedzę i nabyć dodatkowe doświadczenie podczas badań empirycznych, a często także możliwości przyszłego zatrudnienia.
  • Kierunek Administracja to gwarancja zatrudnienia – również na lokalnych rynkach pracy, w małych miejscowościach, także u przedsiębiorców prywatnych w zakresie obsługi działalności gospodarczej.

Wykładowcy

Wykładowcy z jakimi będziesz się spotykać mają dużą praktykę dydaktyczną i zawodową, najczęściej łączą pracę naukowo-dydaktyczną z zawodową aktywnością w administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych lub eksperckich.

prof. zw. dr hab. Janusz Symonides

Uznany ekspert prawa międzynarodowego publicznego, członek arbitrażu międzynarodowego.

dr hab. Bogumił Szmulik, prof. SAN

Konstytucjonalista, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

dr Sławomir Peszkowski

Prawnik-administratywista, legislator, wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, urzędnik państwowy z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych i eksperckich.

dr Elżbieta Jarzęcka-Siwik

Radca prawny, specjalistka w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz kontroli państwowej, urzędnik państwowy z wieloletnim doświadczeniem.

dr Tomasz Kulisiewicz

Specjalista IT z zakresu wdrożeń rozwiązań e-administracji.

mgr Sławomir Wysocki

Konsultant, dyrektor w firmie doradczej, specjalista w zakresie sprawności administracji publicznej.