Studia I stopnia

Administracja

Już od 470 zł miesięcznie!

Administracja to kierunek dla osób, które swoją karierę zawodową wiążą z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych.

 

Treści programowe studiów oraz metody nauczania na kierunku Administracja zostały opracowane zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia. Program kształcenia obejmuje wszystkie niezbędne elementy wiedzy na temat organizacji administracji publicznej, zarządzania publicznego i prawa administracyjnego. Absolwenci kierunku Administracja podczas studiów zdobywają kwalifikacje zawodowe, które przygotowują do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich. Studenci poznają różne aspekty funkcjonowania współczesnej administracji publicznej, nabywają praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania, interpretowania przepisów prawnych, redagowania dokumentów i aktów administracyjnych oraz stosowania procedur administracyjnych.

Specjalności na kierunku Administracja

Oferujemy Wam pełen wachlarz nowoczesnych specjalności. Wybierając studia na kierunku Administracja w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie wybieracie przyszłość urzędników Unii Europejskiej, pracowników służby cywilnej w administracji rządowej i samorządowej, osób zatrudnionych w placówkach dyplomatycznych. Wybieracie prestiż zawodu i dobre zarobki.

 

Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym (administracja samorządu terytorialnego)

Specjalność ta ukierunkowuje wiedzę przyszłego absolwenta na zadania wykonywane przez administrację samorządową na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym w szczególności na zadania i instrumenty w zakresie realizacji strategii rozwojowych na poszczególnych poziomach Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST).

 

Absolwent po ukończeniu studiów na tej specjalności dysponuje wszechstronną i praktycznie ukierunkowaną wiedzą na temat celów i zasad funkcjonowania administracji poszczególnych szczebli JST, odpowiadających im rozwiązań ustrojowych, organizacyjnych oraz finansowych.

 

Wiedzę w zakresie specjalności ugruntowuje i pogłębia przygotowana w ramach seminarium praca licencjacka, której temat ustala się tak, aby realizując indywidualne zainteresowania studenta mieścił się w problematyce społeczności.

Zarządzanie publiczne i e-administracja (nowoczesne metody i narzędzia w administracji publicznej)

Specjalność Zarządzanie publiczne i e-administracja ukierunkowuje wiedzę przyszłego absolwenta na zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania publicznego i technik komunikacji elektronicznej do wykonywania zadań administracji publicznej – zarówno w relacjach z obywatelami i przedsiębiorcami, jak i w organizacji pracy urzędu.

 

W dziedzinie zarządzania student poznaje specyfikację organizacji procesów i metod zarządzania w skali mikro-organizacyjnej urzędów administracji. Program obejmuje zarówno zarządzanie różnymi zasobami urzędu (ludzkimi, finansowymi, materialnymi, informacyjnymi oraz wiedzą i umiejętnościami), jak również zarządzanie procesowe, zarządzanie jakością, zarządzanie zmianą i zarządzanie relacjami z jego otoczeniem (interesanci i interesariusze). Biorąc pod uwagę rozwój technologii teleinformatycznych i ich sukcesywne wdrażanie w sektorze publicznym jest to wiedza niezbędna dla pracowników podejmujących pracę w administracji publicznej.

 

Absolwent po ukończeniu studiów na specjalności Zarządzanie publiczne i e-administracja dysponuje praktycznie ukierunkowaną wiedzę na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych (Information and Communication Technologies – ICT) i poszczególnych instrumentów e-administracji, zarówno tych już wdrożonych, jak i tych dopiero planowanych. Kończąc tę specjalność studenci potrafią rozpoznawać uwarunkowania informatyczne, prawne i finansowe związane z informatyzacją państwa.

 

Absolwent jest przygotowany do korzystania z instrumentów e-administracji w toku powierzanych mu zadań merytorycznych, w tym prowadzenia postępowań administracyjnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Administracja skarbowa

Specjalność Administracja skarbowa ukierunkowuje wiedzę studenta na zadania wykonywane przez administrację publiczną w zakresie polityki państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

 

Absolwent po ukończeniu studiów dysponuje wiedzą na temat celów i zasad kształtowania polityki fiskalnej państwa oraz instrumentów jej realizacji, zna podstawowe konstrukcje prawa podatkowego oraz obowiązujące w Polsce podatki i inne daniny publiczne, ma także praktycznie ukierunkowaną wiedzę na temat proceduralnego prawa podatkowego oraz zasad organizacji i funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej.

Administracja unijna i międzynarodowa

Specjalność Administracja unijna i międzynarodowa ukierunkowuje wiedzę studenta na sprawy organizacji i funkcjonowania poszczególnych instytucji UE, w tym kadr urzędniczych UE oraz organizacji międzynarodowych, w szczególności tych, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska.

Absolwent tej specjalności dysponuje także wiedzą na temat uwarunkowań jakie stwarza członkostwo RP w organizacjach międzynarodowych, w tym status państwa członkowskiego UE dla zadań administracji krajowej różnych szczebli. Specjalność uzupełnia i rozwija wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego i prawa UE, którą student posiada po ukończeniu IV semestru studiów.

Prawo i administracja w działalności gospodarczej

Specjalność Prawo i administracja w działalności gospodarczej ukierunkowuje wiedzę studenta na administracyjnoprawne wymogi podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zadania administracji publicznej wobec przedsiębiorców.

 

Absolwenci kierunku Administracja ze specjalnością Prawo i administracja w działalności gospodarczej dysponują wiedzą na temat wszystkich istotnych wymogów publicznoprawnych z zakresu administracyjnego prawa gospodarczego, prawa podatkowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wszystkie te zagadnienia wiążą się z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszaniem i kończeniem działalności gospodarczej. Absolwent ma świadomość zmienności otoczenia prawnego przedsiębiorcy i potrafi właściwie identyfikować zmiany przepisów prawa.

 

Specjalność Prawo i administracja w działalności gospodarczej pozwala studentowi prawidłowo rozpoznawać obowiązki oraz uprawnienia przedsiębiorcy w określonych sytuacjach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (zmiana zakresu działalności gospodarczej, kontrola u przedsiębiorcy, zawieszenia działalności, składanie wniosków w sprawach zgód i zezwoleń, uzyskiwanie zaświadczeń, wypisów i odpisów i in.), a w konsekwencji podejmować adekwatne i efektywne działania. Studenci uzyskują niezbędną wiedzę w zakresie postępowania administracyjnego i podatkowego, która pozwala samodzielnie składać wnioski i korzystać z poszczególnych uprawnień procesowych przysługujących stronie postępowania.

Dlaczego warto wybrać kierunek Administracja?

  • Kierunek Administracja to gwarancja zatrudnienia – również na lokalnych rynkach pracy, w małych miejscowościach, także u przedsiębiorców prywatnych w zakresie obsługi działalności gospodarczej. Absolwenci Społecznej Akademii Nauk pracują m.in.: w administracji państwowej i samorządowej, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych, Straży Granicznej czy Policji.
  • Dzięki współpracy Społecznej Akademii Nauk z urzędami i administracją swoją karierę zaczniesz budować już na studiach, a to dzięki możliwościom odbycia atrakcyjnych staże i praktyk w administracji publicznej.
  • Będziesz doskonalić praktyczną umiejętność interpretowania przepisów prawnych, redagowania najczęściej występujących w praktyce administracji aktów stosowania prawa oraz stosowania przepisów procedury administracyjne (KRA).
  • Twoja praca dyplomowa, przygotowana w zakresie wybranej specjalności i ukierunkowana na wybrany aspekt funkcjonowania administracji, pozwoli Ci podsumować uzyskaną wiedzę i nabyć dodatkowe doświadczenie podczas badań empirycznych, a często także możliwości przyszłego zatrudnienia.
  • Program oraz metody kształcenia zgodne są z kryteriami Europejskiego Stowarzyszenia Akredytacji Programów Administracji Publicznych (EAPAA). Jakość programu i rzetelność kształcenia na kierunku zostały pozytywnie zweryfikowane kontrolą Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wykładowcy

Wykładowcy z jakimi będziesz się spotykać mają dużą praktykę dydaktyczną i zawodową, najczęściej łączą pracę naukowo-dydaktyczną z zawodową aktywnością w administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych lub eksperckich. Społeczna Akademia Nauk to szkoła wyższa, która kładzie nacisk na praktyczne aspekty. Pracuje u nas wiele osób, które dzielą się wiedzą i doświadczeniem zdobytym nie na uczelniach, ale w biurach i urzędach. Dzięki temu absolwenci kierunku Administracja wchodzą na rynek pracy gotowi do podejmowania największych wyzwań.

 

Na kierunku Administracja wykładają m.in.:

  • prof. zw. dr hab. Janusz Symonides, uznany ekspert prawa międzynarodowego publicznego, członek arbitrażu międzynarodowego  >>
  • dr hab. Bogumił Szmulik, prof. SAN, konstytucjonalista, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów  >>
  • dr Sławomir Peszkowski, prawnik-administratywista, legislator, wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, urzędnik państwowy z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych i eksperckich  >>
  • dr Elżbieta Jarzęcka-Siwik, radca prawny, specjalistka w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz kontroli państwowej, urzędnik państwowy z wieloletnim doświadczeniem  >>