Studia I stopnia

Administracja

Już od 470 zł miesięcznie!

Studia na kierunku Administracja dają przygotowanie do pracy w szeroko rozumianym sektorze publicznym, w szczególności w urzędach administracji rządowej i samorządowej, agencjach i funduszach, ale także u prywatnych przedsiębiorców w zakresie obsługi działalności gospodarczej związanej z obowiązkami publicznoprawnymi i kontaktami z administracją publiczną.

Specjalność Administracja skarbowa

przygotowuje absolwenta w szczególności do pracy w:

 • urzędach Krajowej Administracji Skarbowej,
 • administracji samorządowej w komórkach organizacyjnych odpowiadających za podatki i opłaty lokalne,
 • administracji prywatnej w zakresie realizacji przez przedsiębiorców obowiązków podatników lub płatników.

Specjalność Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

 przygotowuje absolwenta w szczególności do pracy w:

 • urzędach gmin (miast), starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich,
 • różnego rodzaju wyspecjalizowanych jednostkach organizacyjnych JST działających na rzecz rozwoju lokalnego lub regionalnego, w tym finansowania tego rozwoju ze środków Unii Europejskiej,
 • Ministerstwie Rozwoju i w urzędach wojewódzkich,
 • Organizacjach pozarządowych, których cele statutowe zakładają działania na rzecz rozwoju lokalnego lub regionalnego i współpracę w tym zakresie z JST.

Specjalność Administracja unijna i międzynarodowa

przygotowuje absolwenta w szczególności do pracy w:

 • administracji Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, w tym również w ich przedstawicielstwach w Polsce,
 • Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, w urzędach administracji rządowej i innych instytucjach publicznych w komórkach organizacyjnych odpowiadających za współpracę międzynarodową,
 • administracji samorządowej w komórkach odpowiadających za pozyskiwanie środków z budżetu UE lub współpracę międzynarodową – np. w ramach partnerstwa,
 • organizacjach pozarządowych, które korzystają z dotacji lub działają w obszarze międzynarodowym, w szczególności współpracując z organizacjami międzynarodowymi,
 • innych obszarach życia społecznego, gospodarczego oraz politycznego, które ukierunkowane są na sprawy międzynarodowe: media, biura poselskie itd.

Specjalność Zarządzanie publiczne i e-administracja

przygotowuje absolwenta w szczególności do pracy na stanowiskach kierowniczych, kontrolnych lub wykonawczych niższego i średniego szczebla w:

 • urzędach administracji publicznej, w tym rządowej, pozarządowej oraz samorządowej wszystkich szczebli, i w innych podmiotach wykonujących zadania publiczne, w tym w komórkach projektujących lub wdrażających rozwiązania z zakresu e-administracji, jak i w poszczególnych komórkach merytorycznych wykonujących zadania publiczne z wykorzystaniem narzędzi e-administracji,
 • urzędach i agendach wykonujących funkcje kontrolne, doradcze i usługowe związane z realizacją zadań publicznych,
 • podmiotach prywatnych realizujących usługi na rzecz administracji (outsourcing, w szczególności w zakresie informatyzacji), wykonujących zamówienia publiczne lub współdziałających z administracją w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Specjalność Prawo i administracja w działalności gospodarczej

przygotowuje absolwenta w szczególności do:

 • pracy u przedsiębiorców prywatnych w zakresie w jakim prowadzona działalność gospodarcza – wiąże się to z wymogami publicznoprawnymi i kontaktami z administracją publiczną,
 • podjęcia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej (indywidualnie – jako osoba fizyczna albo w innych formach prawnych),
 • pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej w zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą i przedsiębiorczością,
 • pracy w podmiotach NGO’s (stowarzyszeniach i fundacjach) działających na rzecz wspierania przedsiębiorczości i pomocy w zakładaniu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • urzędach skarbowych, izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, wywiadzie skarbowym, Ministerstwie Finansów,
 • administracji samorządowej w komórkach organizacyjnych odpowiadających za podatki lokalne,
 • w administracji prywatnej w zakresie realizacji przez przedsiębiorców prywatnych obowiązków podatników lub płatników.

Kontynuacja nauki

Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci Administracji mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia w ramach odrębnej ścieżki kształcenia Administracja na kierunku Zarządzanie, gdzie rozwijane są umiejętności menadżerskie i wiedza z zakresu zarządzania publicznego lub innych na kierunkach studiów, lub innych specjalnościach na kierunku Zarządzanie, które pozwolą nabyć o wiedzę z innych dziedzin i zostać specjalistą w wybranym obszarze działania administracji publicznej.