Studia I stopnia

Administracja

Już od 420 zł płatnych w 10 ratach

Absolwenci kierunku Administracja są przygotowani do podjęcia zatrudnienia:

  • w urzędach administracji rządowej: centralnej i terenowej,
  • w urzędach administracji samorządowej,
  • w urzędach innych organów państwa,
  • w administracji samorządu zawodowego,
  • w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania publiczne,
  • u przedsiębiorców podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej,
  • w podmiotach korzystających z funduszy publicznych,
  • w podmiotach ubiegających się o zamówienia publiczne.

Absolwenci posiadają kompetencje do wykonywania zawodu urzędnika (specjalisty) i menadżera w administracji publicznej.

Kontynuacja nauki

Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci Administracji mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia w ramach odrębnej ścieżki kształcenia Administracja na kierunku Zarządzanie, gdzie rozwijane są umiejętności menadżerskie i wiedza z zakresu zarządzania publicznego lub innych na kierunkach studiów, lub innych specjalnościach na kierunku Zarządzanie, które pozwolą nabyć o wiedzę z innych dziedzin i zostać specjalistą w wybranym obszarze działania administracji publicznej.