Zasady naboru

Wymagania stawiane kandydatom

Osoby planujące przeprowadzenie postępowania doktorskiego – powinny wykazać się uzyskaniem kwalifikacji II stopnia, tzn. otrzymały dyplom studiów magisterskich lub równoważny oraz posiadać udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Mogą być przyjmowani kandydaci, którzy posiadają zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami o nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia postępowania doktorskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.