O kierunku

Opis i cele kierunku

Społeczna Akademia Nauk posiada od roku 2011 uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Postępowania doktorskie prowadzone są w trybie eksternistycznym, co oznacza, że przygotowanie rozprawy doktorskiej odbywa się w ramach indywidulanej pracy z opiekunem naukowym (promotorem). Zobacz zasady postepowań doktorskich SAN.

Nasza oferta jest skierowana do osób, które chciałyby rozwijać wiedzę i zainteresowania naukowe z zakresu językoznawstwa języka angielskiego. Przygotowanie rozprawy doktorskiej pozwala na rozwój warsztatu naukowego oraz zdobycie kompetencji niezbędnych do rozpoczęcia kariery naukowej. Przygotowane rozprawy doktorskie mogą obejmować obszar językoznawstwa języka angielskiego od różnych aspektów historii języka angielskiego do przyswajania języka angielskiego jako obcego czy dydaktyki języka angielskiego.

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Społecznej Akademii Nauk prowadzi się na podstawie obowiązujących przepisów: Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), Statutu Społecznej Akademii Nauk oraz Zasad przeprowadzania postępowań doktorskich przez Senat Społecznej Akademii Nauk oraz odpowiednio stosowanych przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.). 

Opiekun merytoryczny

dr hab. Iga Lehman, prof. SAN, Dyrektor Instytutu Anglistyki Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz Redaktorka Naczelna czasopisma Discourses on Culture. Jej zainteresowania badawcze obejmują analizę dyskursu, studia nad tożsamością i kulturą, pismo akademickie, język angielski dla celów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji tożsamości w dyskursie dyscyplinarnym.