Już od 490 zł 

Społeczna Akademia Nauk posiada od roku 2011 uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

 

Oferowany program dydaktyczny ukierunkowany jest na indywidualne potrzeby oraz rozwój pasji badawczych doktorantów i wychodzi naprzeciw ich indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom pogłębienia wiedzy specjalistycznej. Program seminarium uwzględnia aktualne trendy naukowe oraz przygotowujemy doktorantów do prowadzenia własnych badań naukowych oraz pracy dydaktycznej na poziomie akademickim.

Rozprawy doktorskie mogą dotyczyć niemal wszystkich dziedzin językoznawstwa angielskiego od różnych aspektów historii języka angielskiego do przyswajania języka angielskiego jako obcego czy dydaktyki języka angielskiego.

Wykładowcy-praktycy

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz najwyższej klasy polskich i międzynarodowych ekspertów praktyków. Zapewniamy doświadczonych promotorów oraz opiekunów naukowych, którzy wspierają doktorantów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminów doktorskich oraz przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej.

Możliwości i cele

Doktoranci SAN mają możliwość prowadzenia indywidualnych oraz grupowych prac badawczych, uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych oraz publikacji artykułów naukowych prezentujących własne prace badawcze w Zeszytach Naukowych wydawanych przez SAN.

Wymagania

Osoby ubiegające się o przyjęcie na seminarium doktorskie z językoznawstwa – powinny wykazać się uzyskaniem kwalifikacji II stopnia, tzn. otrzymały dyplom studiów magisterskich lub równoważny oraz posiadać znajomość języka obcego na poziomie B2 (innego niż język wykładowy studiów magisterskich).