Społeczna Akademia Nauk posiada od roku 2012 uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie informatyki.

 

Oferowany program dydaktyczny ukierunkowany jest na indywidualne potrzeby oraz rozwój pasji badawczych doktorantów i wychodzi naprzeciw ich indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom pogłębienia wiedzy specjalistycznej. Program seminarium uwzględnia aktualne trendy naukowe oraz przygotowujemy doktorantów do prowadzenia własnych badań naukowych oraz pracy dydaktycznej na poziomie akademickim.

Specjalności

  • Informatyka stosowana

W tej specjalności dominuje problematyka wynikająca z praktycznych zastosowań informatyki, m.in. w obszarze sieci komputerowych (np. wymiarowanie sieci rozległych i sieci komórkowych), w obszarze przetwarzania sygnałów i obrazów (dotyczy zastosowania fraktalnej metody kodowania), w zastosowaniach przemysłowych (komputerowe systemy pomiarowe, systemy regulacji i sterowania). Na specjalność tę zapraszamy również specjalistów z innych dyscyplin niż informatyka, szczególnie mgr inż., praktyków różnych specjalności stosujących w swojej działalności metody i narzędzia informatyki.

  • Systemy ekspertowe

Choć jest to dyscyplina bardzo popularna w świecie, w Polsce nie jest jeszcze intensywnie rozwijana. Problematyka taka nie występuje także w programach studiów doktoranckich polskich ośrodków posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie informatyki. SAN uruchomiła specjalistyczne seminarium doktoranckie mające na celu wypełnienie tej luki. Systemy ekspertowe znajdują zastosowanie w niemal każdej dziedzinie gospodarki, nauki czy życia społecznego. Automatyczne zarządzanie procesami w tych dziedzinach nie może obyć się bez systemów wnioskujących opartych na bazach wiedzy. Tworzenie takich baz opiera się na wyspecjalizowanej wiedzy eksperckiej z obszarów, w których systemy te będą wykorzystywane.

  • Złożone systemy adaptacyjne

Specjalność ta nawiązuje do najnowszych trendów obserwowanych w światowej nauce. Potężne narzędzia komputerowe, jakimi obecnie dysponujemy, pozwalają coraz skuteczniej analizować zachowanie złożonych systemów dynamicznych, które opierają się na liniowej aproksymacji i często nie poddają się analitycznym metodom, jakie powszechnie nauka wykorzystywała do tej pory. Złożone systemy dynamiczne opierają się na komputerowym modelowaniu składników takich systemów oraz reguł rządzących zachowaniem tych składników, wzajemnych interakcji pomiędzy nimi oraz ich adaptację do zmian w środowisku. Ze złożonymi systemami adaptacyjnymi mamy do czynienia w bardzo różnorodnych dziedzinach wiedzy, m.in. w: przypadku systemów biologicznych, ekonomicznych, społecznych, gospodarczych, a także w przypadku informatyki (m.in. sieci komputerowe, systemy obliczeniowe, systemy przetwarzania informacji).

Wykładowcy-praktycy

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz najwyższej klasy polskich i międzynarodowych ekspertów praktyków. Zapewniamy doświadczonych promotorów oraz opiekunów naukowych, którzy wspierają doktorantów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminów doktorskich oraz przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej.

Możliwości i cele

Doktoranci SAN mają możliwość prowadzenia indywidualnych oraz grupowych prac badawczych, uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych oraz publikacji artykułów naukowych prezentujących własne prace badawcze w Zeszytach Naukowych wydawanych przez SAN.

Wymagania

Osoby ubiegające się o przyjęcie na seminarium doktorskie z informatyki – powinny wykazać się uzyskaniem kwalifikacji II stopnia, tzn. otrzymały dyplom studiów magisterskich lub równoważny oraz posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie B2.