Dział Nauki

Dział Nauki Społecznej Akademii Nauk jest jednostką administracji ogólnouczelnianej, której pracownicy zajmują się przede wszystkim:

  • informowaniem podejmujących zadania badawcze o trybie, zasadach planowania, ubiegania się o dotację, rozliczenia środków i formach finansowania działalności badawczej,

  • przyjmowaniem, sprawdzaniem pod względem formalnym wniosków o finansowanie zadań badawczych w ramach działalności naukowej i kierowanie wniosków do MNiSW oraz innych instytucji wspomagających działalność badawczą,

  • prowadzeniem ewidencji prac badawczych w sposób umożliwiający dokonywanie analizy ponoszonych kosztów,

  • przygotowywaniem raportów dla Władz Uczelni dotyczących działań z zakresu nauki,

  • wykonywaniem czynności organizacyjno-administracyjnych związanych z organizowaniem przez pracowników SAN konferencji naukowych, seminariów, sesji, odczytów itp.

Wniosek o udział w konferencji
Wniosek o finansowanie wyjazdu
Wniosek o finansowanie publikacji naukowej
Wniosek o zlecenie agregacji / analizy / interpretacji danych z badań naukowych
Wniosek o finansowanie tłumaczenia lub proofreading pracy naukowej