Aktualności

Konferencja naukowa "Turystyka w zrównoważonym rozwoju miast metropolitarnych"

« wróć


Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na kolejną konferencję naukową Turystyka w zrównoważonym rozwoju miast metropolitarnych, której współorganizatorem jest nasza Uczelnia

Intencją organizatorów jest, aby konferencja poświęcona roli turystyki w zrównoważonym rozwoju wielkich miast, stała się miejscem spotkania naukowców z różnych dyscyplin i praktyków ze środowisk zaangażowanych w kreowanie i monitorowanie nowych zjawisk w turystyce, a zwłaszcza, aby stworzyła okazję do omówienia tych problemów, które są szczególnie ważne dla miast metropolitalnych w perspektywie ich zrównoważonego rozwoju. Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy, co pozwoli na prezentowanie opinii i wyników badań z różnych krajów, kultur i środowisk.

Przedmiotem dyskusji będą w szczególności następujące zagadnienia:


Turystyka wobec globalnych trendów

  1. Zmiany demograficzne i związane z nimi wyzwania.
  2. Procesy globalizacyjne i urbanizacja.
  3. Kontakty międzykulturowe.

Turystyka wobec celów zrównoważonego rozwoju (SDG)

  1. Turystyka w przestrzeni metropolii – turystyka a inne funkcje przestrzeni miejskiej, turystyzacja i gentryfikacja, mobilność, kreowanie wartości krajobrazu.
  2. Turystyka jako czynnik budowania tożsamości metropolii – wizerunek i promocja, dziedzictwo i jego interpretacja, lokalne społeczności wobec działania na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji związanej z turystyką w miastach metropolitarnych, gospodarowanie zasobami.
  3. Turystyka a jakość życia mieszkańców miast metropolitarnych. Poszukiwanie synergii, rozwiązywanie konfliktów.
  4. Turystyka jako czynnik rozwoju gospodarczego miast metropolitarnych; przedsiębiorczość, miejsca pracy, koszty i korzyści oraz ich dystrybucja, walka z ubóstwem.
  5. Instytucjonalne wsparcie rozwoju turystyki – współpraca z władzami lokalnymi, aktywistami miejskimi i mieszkańcami, struktury wspierające rozwój turystyki, turystyka w polityce i działaniach władz miasta.
  6. Nowoczesne technologie i innowacje wspierające zrównoważony rozwój turystyki w miastach metropolitarnych.
  7. Inkluzywność turystyki w miastach metropolitarnych.

 

 

Rolę głównych prelegentów zgodzili się pełnić:

 

Prof. Lučka Kajfež Bogataj, Uniwersytet Lubliański, Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC), Laureat pokojowej nagrody Nobla w 2007 r. Profesor klimatologii na Uniwersytecie w Lublanie, obecnie zaangażowana w badanie scenariuszy zmian klimatycznych oraz ich wpływu na ekosystemy i dobrostan ludzi. W 2008 r. została wybrana wiceprzewodniczącą IPCC; w latach 2016 – 2017 członkini Grupy Ekspertów UNESCO ds. Deklaracji zasad etycznych w odniesieniu do zmian klimatu. Uczestniczka wielu naukowych projektów krajowych i międzynarodowych, autorka ponad 400 referatów naukowych, technicznych i dydaktycznych oraz około 110 publikacji w czasopismach recenzowanych. Keynote speaker na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, ekspertka w zakresie zmian klimatycznych, ich wpływu na środowisko, zrównoważony rozwój i kwestie sprawiedliwości społecznej.

Dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych od 2004 r., obecnie w Katedrze Geografii Miast i Planowanie Przestrzennego. Od 2002 r. członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Współpracownik wielu samorządów województw, miast i gmin. Współtwórca strategii regionalnych, lokalnych oraz obszarów funkcjonalnych. W latach 2016-2018 był ekspertem wiodącym w procesie przygotowania Strategii #Warszawa2030. Obecnie współtworzy strategie rozwoju województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, wielkopolskiego i opolskiego.

 

Organizatorami konferencji są: Społeczna Akademia Nauk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, Uniwersytet Warszawski, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki. Serdecznie zapraszamy!

 

Więcej informacji w folderze poniżej: