Aktualności

Edukacja a bezpieczeństwo narodowe RP

« wróć

Jedną z ważniejszych funkcji współczesnego państwa jest zapewnienie obywatelom podstawowych warunków ochrony przed potencjalnymi niebezpieczeństwami. Dynamika życia, postęp technologiczny i przemiany zachodzące we współczesnej rzeczywistości generują różnorodne postacie nowych zagrożeń – zarówno tych militarnych, jak i niemilitarnych. Wymownym przykładem jest nowy wymiar konfrontacji międzynarodowej, do którego została zaliczona cyberprzestrzeń.

 

Aktualna skala zagrożeń wynika z bardzo wielu czynników, jednakże szczególne znaczenie odgrywają cztery istotne procesy: globalizacja, integracja, rywalizacja oraz edukacja. W każdym z nich ważną rolę przypisuje się problemom bezpieczeństwa, postrzeganym w wymiarze globalnym, narodowym lub lokalnym. Obecnie panuje przekonanie, że bezpieczeństwo należy identyfikować jak najbliżej człowieka – oznacza to, że środowisko w naszym bezpośrednim otoczeniu stanowi oazę bezpieczeństwa, naszą strefę komfortu. Kierunki działań mających na celu zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa zostały opisane w wielu różnorodnych dokumentach, normujących funkcjonowanie demokratycznego państwa prawa. W większości z nich zaznacza się wyraźne zmiany w  strategii kształtującej nowe funkcje edukacji społecznej w procesie zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.

 

W nurt tych przeobrażeń wpisuje się ukierunkowana działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Bezpieczeństwa funkcjonującego w strukturze Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, filia w Warszawie. Punktem wyjścia do działalności Instytutu był dyskurs nad rolą człowieka w kształtowaniu bezpieczeństwa, zaś kontynuacja tych rozważań znajdowała odzwierciedlenie w programach opracowanych dla poszczególnych kierunków i specjalności kształcenia. Prezentowane treści stanowią próbę odpowiedzi na pytanie: Czy rzeczywistość w której żyjemy jest na tyle poznawalna, aby zdefiniować właściwe stany dające poczucie pewności istnienia oraz gwarancje jego zachowania i stabilności?

 

Słusznym staje się twierdzenie, że możemy rozprawiać zarówno o zagrożeniach wynikających dla człowieka z jego własnych dokonań (świadomych lub nieświadomych), a także niebezpieczeństw związanych z przesłankami aksjologicznymi rozważanymi w aspekcie dobra i zła, sprawiedliwości i niesprawiedliwości, czy też moralności. Pozostają to intencje ściśle związane z naukami uprawianymi przez Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, stawiającymi rozum ponad wszystko. Czy te działania były wystarczające na etapie programowania i planowania? Z pewnością odpowiedź jest negatywna. Wynika to między innymi z braku we współczesnym systemie edukacji tradycji kształtowania pożądanego stanu świadomości obronnej społeczeństwa.

 

Rozprawianie o kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa narodowego, bez stałego usystematyzowania problematyki szeroko rozumianego pojęcia bezpieczeństwa  w procesach edukacyjnych realizowanych w polskim szkolnictwie, jak również w organach administracji publicznej, jest fragmentaryczne, a co za tym mało operatywne.  Po drugie, zaangażowanie obywatelskie w system bezpieczeństwa narodowego nierozerwalnie łączyć się musi z edukacją obronną, traktowaną jako powszechny obowiązek wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Z należytą staranności w programach edukacyjnych realizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa, odwołano się więc do założeń edukacji obronnej realizowanej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Programy te uzupełniono wzorcami sprawdzonymi w państwach demokracji zachodniej, jednocześnie dopasowując je do potrzeb obronnych naszego państwa. Efektem finalnym było wypracowanie programów dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, prowadzonych w kilku specjalnościach kształcenia akademickiego. Programy kształcenia oraz ich praktyczna realizacja zyskały bardzo pozytywną ocenę wystawioną przez Polską Komisję Akredytacyjną w 2016 roku.

 

Instytut Logistyki i Bezpieczeństwa w okresie kilku lat wypromował kilkuset absolwentów studiów I oraz II stopnia, którzy obecnie zajmują eksponowane, a zarazem odpowiedzialne stanowiska –zarówno w administracji publicznej, jak też podmiotach gospodarczych, realizujących zadania publiczne w systemie obronnym RP.

 

Aktualna oferta edukacyjna Instytutu Bezpieczeństwa obejmuje studia:

  • na kierunku bezpieczeństwo narodowe – stopień pierwszy (studia stacjonarne i niestacjonarne) prowadzone w specjalnościach: bezpieczeństwo państwa, zarządzanie kryzysowe;
  • stopień drugi (studia stacjonarne i niestacjonarne) prowadzone w specjalnościach: bezpieczeństwo informacji niejawnych i danych osobowych, zarządzanie bezpieczeństwem państwa, logistyka w systemie bezpieczeństwa państwa;
  • na kierunku logistyka – stopień pierwszy (studia stacjonarne i niestacjonarne) prowadzone w specjalnościach: logistyka handlu i dystrybucji, logistyka przedsiębiorstw przemysłowych, transport-spedycja-logistyka;
  • stopień drugi (studia stacjonarne i niestacjonarne) prowadzone na kierunku Zarządzanie ze ścieżką kształcenia logistyka.

Instytut Bezpieczeństwa oferuje też interesujące propozycje  dydaktyczne na studiach podyplomowych w zakresie: ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i biznesowych lub  zarządzania kryzysowego.

 

Nowością są kilkudniowe szkolenia   oraz warsztaty szkoleniowe w m.in. zakresie problematyki dotyczącej: zagrożeń oraz kształtowania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwa społeczności lokalnych, ochrony danych osobowych w świetle nowych unormowań UE, a także praktycznego opracowania dokumentacji w obszarze ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych.Wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie zachęcamy do obejrzenia naszej oferty na stronie internetowej: www.warszawa.san.edu.pl. Nasza uczelnia mieści się w samym centrum Warszawy, przy ulicy Łuckiej 11. Biuro rekrutacji chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania: rekrutacja_wawa@san.edu.pl, tel. 22 656 36 18. Zapraszamy do kontaktu.

 

 

Autor: dr hab. inż. Marek Kucharski, prof. SAN

Instytut Bezpieczeństwa, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie