Powrót

Współpraca z biznesem

Jednym z najważniejszych działań Społecznej Akademii Nauk jest różnorodna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz monitoring trendów i opinii dotyczących zmian w gospodarce.

 

Głównym obszarem współpracy z instytucjami i podmiotami gospodarczymi jest opracowywanie w porozumieniu z biznesem treści kształcenia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych tak, aby kształcenie przyszłych absolwentów miało jak najbardziej praktyczny charakter. Współpraca ta umożliwia nam również uzupełnienie programów studiów o staże i praktyki, które pozwalają studentom SAN zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego. Dzięki współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, studenci i absolwenci SAN nabywają wiedzę i umiejętności zgodne z oczekiwaniami międzynarodowego i lokalnego rynku pracy.

 

Akademia zatrudnia wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria,tym samym przygotowując studentów do konkretnych zobowiązań i praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej. Podczas zajęć studenci analizują rzeczywiste studia przypadków oraz przygotowują projekty badawczo-wdrożeniowe na potrzeby konkretnych przedsiębiorstw, które współpracują z SAN. Niejednokrotnie firmy wdrażają strategie wypracowane w takich projektach. SAN proponuje też zajęcia nie tylko przygotowane we współpracy z daną firmą, ale także odpowiadające potrzebom określonego przedsiębiorstwa lub branży. Dzięki temu, słuchacze i absolwenci nabywają praktycznych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w określonej instytucji.

 

Kształcenie w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami daje także możliwość odbywania praktyk, staży i stypendiów w środowisku biznesowym, a po studiach szybkie i łatwe odnalezienie się w polskich lub zagranicznych firmach. Funkcjonujące w Uczelni Biuro Karier Studenckich umożliwia studentom nawiązanie współpracy z biznesem, uczelniany Inkubator Przedsiębiorczości pomaga założyć własną firmę, a Rada Biznesu SAN weryfikuje programy kształcenia pod kątem potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Dostrzegając znaczenie współpracy z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego, Społeczna Akademia Nauk powołała także Biuro ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, którego głównym zadaniem jest inicjowanie i koordynowanie współdziałania wszystkich komórek Społecznej Akademii Nauk oraz nawiązywanie współpracy z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi i instytucjami.

 

Kluczowi partnerzy Społecznej Akademii Nauk: